Java Printing

advertisement
RADPOL S.A.
RB 55 2017
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr
55
/
2017
2017-06-09
Data sporządzenia:
Skróc ona nazwa emitenta
RADPOL S.A.
Temat
Powołanie Członka Zarządu Spółki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o oferc ie - informac je bieżąc e i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Radpol Spółka Akcyjna z siedzibą w Człuchowie (dalej „Spółka”) informuje, że Rada Nadzorcza Spółki na
posiedzeniu w dniu 8 czerwca 2017 roku podjęła uchwałę o powołaniu w skład Zarządu Spółki Pana Piotra
Jabłońskiego ze skutkiem na dzień 8 czerwca 2017 roku na godzinę 17:00.
Poniżej Spółka przekazuje życiorys Pana Piotra Jabłońskiego:
Piotr Jabłoński jest absolwentem Politechniki Gdańskiej, gdzie uzyskał tytuł magistra inżyniera na Wydziale
Budownictwa Lądowego. W latach 1996 - 2000 był Dyrektorem Sprzedaży w branży ogrzewnictwa i ciepłownictwa
w Danfoss – Poland. Od 2001 do 2004 był Dyrektorem Generalnym w firmie Siemens Building Technologies
oddz. Landis & Staefa Sp z o.o. jednego z największych w Polsce dostawców automatyki budynkowej i do
ciepłownictwa rozwijając w tych latach pierwsze w Polsce projekty w zakresie ESCO w branży ciepłowniczej i
budynków użyteczności publicznej. W latach 2006 – 2012 był Dyrektorem Generalnym w firmie KWH Pipe – Poland
Sp z o.o., rozwijając w Kleszczowie k/ Bełchatowa jedną z największych fabryk rur wielkogabarytowych z PEHD i
PP w Europie. Był Prezesem Zarządu dwóch spółek energetycznych - WP Energii Sp z o.o. w latach 2005 - 2006 i
Energetyki Wisłosan Sp z o.o. w latach 2013 - 2014. Ostatnio sprawował funkcję Prezesa Zarządu w firmie
Techfinn Sp z o.o. Od roku 2013 jako niezależny ekspert doradzał w różnych projektach dotyczących restrukturyzacji
organizacji sprzedaży i wprowadzania na rynek nowych produktów w branży budowlanej i instalacyjnej.
Zgodnie z oświadczeniem złożonym przez Pana Piotra Jabłońskiego nie prowadzi on działalności konkurencyjnej
wobec Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako
członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej,
jak również nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie przepisów
ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 22 i § 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w
sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz
warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego
państwem członkowskim.
RADPOL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
RADPOL S.A.
Chemiczny (che)
(skróc ona nazwa emitenta)
77-300
(sektor wg. klasyfikac ji GPW w W-wie)
Człuc hów
(kod poc ztowy)
(miejscowość)
Batorego
14
(ulica)
(numer)
059 83 42 271
059 83 42 551
(telefon)
(fax)
radpol.com.pl
(e-mail)
(www)
8430000202
770807479
(NIP)
(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko/Funkc ja
Podpis
Komisja Nadzoru Finansowego
1
RADPOL S.A.
RB 55 2017
2017-06-09
Mic hał Jarczyński
Prezes Zarządu
2017-06-09
Rafał Trzec iak
Członek Zarządu
Komisja Nadzoru Finansowego
2
Download