Celon Pharma SA raportuje stabilny I kwartał 2017 i plany

advertisement
Warszawa, dnia 26.06.2017 r.
Celon Pharma S.A. raportuje stabilny I kwartał 2017 i plany dynamicznego
rozwoju działalności Spółki w bieżącym roku.
Rozpoczęcie budowy nowego Centrum Badawczo-Rozwojowego w Kazuniu Nowym, opracowanie
strategii światowej komercjalizacji wybranych kandydatów na lek innowacyjny oraz dalsza ekspansja
zagraniczna flagowego produktu Spółki są jej głównymi założeniami strategicznymi na 2017 r. Realizację
planów umożliwia stabilna sprzedaż wyrobów gotowych w I kwartale 2017 roku, która w ujęciu
przychodowym osiągnęła wynik 28 mln, przy ponad 5 mln zysku netto.
Największe Centrum Naukowo - Badawcze w Polsce
Budowa CBR zostanie sfinansowana ze środków pozyskanych w trakcie pierwszej publicznej oferty
akcji spółki oraz z Programu Innowacyjna Gospodarka. Łączny koszt inwestycji to około 80 mln złotych.
W lutym 2017 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wyraziło zgodę na zakup nieruchomości
położonych w Gminie Czosnów. Projektowany budynek powstanie w bezpośrednim sąsiedztwie
Zakładu Wytwarzania i Konfekcjonowania Produktów Leczniczych Spółki w Kazuniu Nowym. Uzyskane
finansowanie pozwoli również na zaprojektowanie i wyposażenie szeregu specjalistycznych
laboratoriów Centrum. Dr Maciej Wieczorek, Prezes Zarządu `Celon Pharma S.A.: Budowa Centrum
Naukowo-Badawczego pozwoli na integrację i optymalizację wszystkich procesów naukowobadawczych w spółce i kilkukrotnie zwiększy nasz potencjał jakościowy i ilościowy w tym obszarze. Jest
to szczególnie ważne z punktu widzenia planów światowej komercjalizacji naszych kandydatów na lek.
Innowacyjne portfolio z potencjałem światowej komercjalizacji.
W połowie maja Celon Pharma S.A. podpisała umowę z Plexus Ventures na doradztwo strategiczne w
zakresie opracowania założeń światowej komercjalizacji innowacyjnych leków spółki. Plexus Ventures
dokona przeglądu zaawansowanego innowacyjnego pipeline spółki, w obszarach onkologii,
neuropsychiatrii, chorób zapalnych i metabolicznych, a przede wszystkim leków, które w ciągu
najbliższych miesięcy rozpoczną zawansowany proces rozwoju klinicznego. Dr Maciej Wieczorek:
Umowa potwierdza zasadność kontynuacji dalszego rozwoju wyselekcjonowanych kandydatów na lek,
które mają potencjał bycia pierwszymi w swojej klasie terapeutycznej lub posiadania istotnych cech
konkurencyjnych. Rozwijane produkty mogą osiągnąć światowy potencjał sprzedaży przekraczający 0,5
mld USD/rocznie, a niektóre z nich ponad 2 mld USD/rocznie.
Założenia strategii zakładają możliwość zarówno sprzedaży praw całkowitych jak i terytorialnych, a
także różnych kombinacji ko-rozwoju wraz z jego współfinansowaniem. Wybór konkretnej strategii do
produktu związany będzie ze specyfiką rynkową i inwestycyjną rozwoju produktu. Pierwsze transakcje
w zakresie licencjonowania lub sprzedaży praw do dystrybucji leków innowacyjnych Celon Pharma S.A.
mogą dojść do skutku na przełomie 2018/2019 r.
Warszawa, dnia 26.06.2017 r.
Salmex na rynkach zagranicznych
Spółka kontynuuje prace nad rejestracją swojego flagowego produktu poza granicami kraju. Plany na
2017 obejmują m.in. duże rynki europejskie tj. skandynawski czy niemiecki. Bogdan Manowski,
Dyrektor ds. Rozwoju: Sprzedaż eksportowa w I kwartale przebiegła zgodnie z oczekiwaniami, liczymy
na jej wzrost w dalszej części roku. Obecne tempo realizacji zawartych umów partneringowych
w zakresie rejestracji i dystrybucji leku Salmex poza obszarem Polski oceniamy pozytywnie. Na rynkach
takich jak Austria, Chorwacja czy Litwa nasz produkt po roku sprzedaży osiągnął kilkunastu procentowy
udział w rynku. W tym roku planujemy systematyczne zwiększanie naszej obecności w Europie oraz
intensyfikujemy działania związane z rynkiem amerykańskim.
Stabilne przychody ze sprzedaży wyrobów gotowych
W pierwszym kwartale 2017 roku spółka osiągnęła pozytywną dynamikę wzrostu sprzedaży wyrobów
gotowych. W ujęciu wartościowym wyniosła ona 1,4%, a wolumenowym przekroczyła 11%. Pozwoliło
nam to osiągnąć ponad 5 mln zysk netto1.
Dr Maciej Wieczorek, Prezes Zarządu Celon Pharma S.A.: Jesteśmy firmą farmaceutyczną o
ugruntowanej pozycji, stabilnych przychodach i jasno określonej wizji przyszłości. To bardzo dobrze
przygotowany i zaopatrzony mechanizm, przed którym dynamiczna ekspansja zagraniczna flagowego
produktu, ale i stała obecność w wyścigu po globalne rynki farmaceutyków. Jesteśmy na to gotowi –
dodaje Maciej Wieczorek.
25 maja 2017 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku netto
spółki za 2016 r., z którego 7 650 000,00 zł przeznaczone zostało na wypłatę dywidendy dla
akcjonariuszy, w wysokości 0,17 zł na jedną akcję.
Raport Q1 2017 dostępny jest na stronie internetowej: http://celonpharma.com/raporty-okresowe/
...............
Celon Pharma jest zintegrowaną firmą biofarmaceutyczną zajmującą się badaniami, rozwojem,
wytwarzaniem oraz sprzedażą produktów farmaceutycznych. Spółka dysponuje własnym zapleczem
laboratoriów badawczo-rozwojowych dzięki czemu może rozwijać własne technologie farmaceutyczne
wykorzystując posiadane zasoby laboratoryjno-sprzętowe, a także doświadczenie kadry pracowników.
Posiada nowoczesny zakład wytwórczy, w którym wytwarzane są suche formy farmaceutyczne. 1
Wartość wygenerowanego zysku netto Spółki za I kwartał 2017 r. przekraczającego poziom 5,0 mln PLN, w
odniesieniu do skorygowanego o jednorazowe wartości milestonów wyniku I kwartału roku poprzedniego
oznacza pozytywną dynamikę wzrostu.
Warszawa, dnia 26.06.2017 r.
Historycznie, Spółka koncentrowała się na produkcji klasycznych leków generycznych tj. leków
będących zamiennikami leków oryginalnych, zawierających te same substancje czynne oraz mających
takie same działania farmakologiczne jak leki oryginalne. W ciągu ostatnich lat Spółka wprowadziła na
rynek produkty w następujących grupach terapeutycznych: onkologia, choroby układu nerwowego,
choroby serca, terapię HIV choroby oddechowe. Począwszy od 2007 roku Spółka rozwija technologię
wytwarzania leków wziewnych oraz kilkanaście projektów leków innowacyjnych.
O SPÓŁCE
Celon Pharma S.A. jest zintegrowaną firmą farmaceutyczną prowadzącą zaawansowane badania
naukowe i wytwarzającą nowoczesne leki. Założona została w 2002 roku przez dr Macieja Wieczorka.
Firma Celon Pharma S.A. dysponuje dwoma w pełni wyposażonymi laboratoriami dedykowanymi do
badań i rozwoju produktów leczniczych (R&D) zarówno leków generycznych jak i innowacyjnych. Dwa
zakłady wytwórcze Celon Pharma S.A posiadają odpowiednie zezwolenia GMP (Good Manufacturing
Practice). Siedziba główna, jak i parki laboratoryjne zlokalizowane są w promieniu 30 km od centrum
Warszawy. Obecnie firma liczy ok 250 pracowników. Spółka zatrudnia w obszarze badań i rozwoju 62
naukowców, z których połowa posiada lub jest w trakcie zdobywania tytułów doktorskich. Spółka
prowadzi kilkanaście projektów rozwoju innowacyjnych leków z takich grup terapeutycznych jak
onkologia, neuropsychiatria, autoimmunologia i metabolizm, z których 6 zamierza doprowadzić do
rozwoju klinicznego w latach 2017-2018.
Małgorzata Siewierska
602-301-215
[email protected]
Download