Zmiany do arkuszy organizacji - Kuratorium Oświaty w Poznaniu

advertisement
WIELKOPOLSKI KURATOR OŚWIATY
ul. Kościuszki 93
61-716 Poznań
Poznań, 4 lipca 2017 r.
Szanowni Państwo
Marszałek Województwa Wielkopolskiego,
Starostowie, Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie
oraz osoby prowadzące publiczne szkoły i przedszkola
województwa wielkopolskiego
W związku z koniecznością uzyskania opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny w przypadku
wprowadzenia zmian do zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły lub przedszkola do dnia
30 września br., na podstawie:
- art. 31 ust. 1 pkt 10b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943,
z późn. zm.)
- art. 307 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające – Prawo oświatowe (Dz. U.
z 2017 r. poz. 60)
- art. 51 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59)
- art. 110 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59)
- § 17 ust. 8 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie
szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r. poz. 649),
Wielkopolski Kurator Oświaty zwraca się z prośbą o przekazanie informacji o zmianach do arkuszy
organizacji (tzw. aneksów) zgodnie z podziałem terytorialnym, do siedziby Kuratorium Oświaty
w Poznaniu lub Delegatury Kuratorium, odpowiednio na adresy wskazane w niżej zamieszczonej
tabeli.
Adres siedziby
Wydziału/Delegatury
Kuratorium Oświaty
w Poznaniu
Wydział Nadzoru
Pedagogicznego
ul. Kościuszki 93
61-716 Poznań
L.p.
Powiat objęty nadzorem pedagogicznym przez Wydział/Delegaturę
Kuratorium Oświaty w Poznaniu
1
gnieźnieński, międzychodzki, nowotomyski, obornicki, poznański,
szamotulski, średzki, śremski, wągrowiecki, wrzesiński oraz miasto Poznań
2
jarociński, kaliski, kępiński, krotoszyński, ostrowski, ostrzeszowski,
pleszewski oraz miasto Kalisz
Delegatura w Kaliszu
ul. Kolegialna 4
62-800 Kalisz
3
kolski, koniński, słupecki, turecki oraz miasto Konin
Delegatura w Koninie
ul. Maksymiliana Kolbe 3
62-510 Konin
4
gostyński, grodziski, kościański, leszczyński, rawicki, wolsztyński oraz miasto
Leszno
Delegatura w Lesznie
Pl. Kościuszki 4
64-100 Leszno
5
chodzieski, czarnkowsko-trzcianecki, pilski, złotowski oraz miasto Piła
Delegatura w Pile
ul. Dzieci Polskich 26
64-920 Piła
W celu uzyskania opinii Wielkopolskiego Kuratora Oświaty należy:
1)
wydrukować ze strony internetowej http://arkuszorganizacji.ko.poznan.pl/aneks.php wniosek
o wydanie opinii dla każdej jednostki organizacyjnej, która wprowadziła zmiany
do zatwierdzonego arkusza organizacji logując się za pomocą identyfikatora otrzymanego
przy wypełnianiu formularza zgłoszeniowego (numer ID);
2)
przekazać wydruk ww. wniosku wraz z informacją o wprowadzonych zmianach (tzw. aneksem)
oraz zatwierdzonym arkuszem organizacji przedszkola lub szkoły (potwierdzoną za zgodność
z oryginałem kopię) na rok szkolny 2017/2018, w zakresie podlegającym opinii organu
sprawującego nadzór pedagogiczny.
Jeżeli zmiany wprowadzone do arkusza organizacji nie naruszają obowiązujących przepisów prawa,
Wielkopolski Kurator Oświaty wydaje opinię pozytywną. W przypadku stwierdzenia
nieprawidłowości organ sprawujący nadzór pedagogiczny wydaje opinię, wskazując ich zakres.
Opinia wydana przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty zostanie przekazana do organu
prowadzącego w terminie 4 dni od otrzymania wniosku wraz z ww. dokumentami.
Jednocześnie przypominam, że zakres opinii kuratora oświaty, zgodnie z pismem Wielkopolskiego
Kuratora Oświaty z dnia 11 kwietnia 2017 r. dotyczy:
1)
2)
3)
4)
zgodności szkolnych planów nauczania oraz planów nauczania dla poszczególnych klas
z obowiązującymi przepisami,
przestrzegania zasad obowiązkowego podziału na grupy określonych odpowiednimi przepisami
w tym zakresie,
przydziału zajęć dla nauczycieli zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami,
zgodności przyjętych rozwiązań z innymi przepisami prawa oświatowego wpływającymi
na organizację pracy przedszkoli i szkół.
W przypadku wprowadzenia zmian do zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły
lub przedszkola po dniu 30 września, organ prowadzący szkołę lub przedszkole zatwierdza
te zmiany w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania bez konieczności występowania o opinię do organu
sprawującego nadzór pedagogiczny.
Uwaga
W celu zapewnienia sprawnej realizacji zadania, proszę o kontakt telefoniczny z wizytatorem
opiniującym wcześniej arkusz organizacji danej szkoły/przedszkola na rok szkolny 2017/2018
(tzw. rejonowym) lub odpowiednio dyrektorem Wydziału Nadzoru Pedagogicznego czy właściwej
Delegatury Kuratorium Oświaty w Poznaniu.
Wicekurator Oświaty
Krzysztof Jakub Błaszczyk
Download