Prawo gospodarcze i handlowe

advertisement
PRAWO GOSPODARCZE I HANDLOWE
(program wykładu dla IV r. prawa stacjonarnego w roku akademickim 2016/2017)
Podstawę wykładu dla studentów IV roku prawa stacjonarnego stanowi podręcznik
„Prawo Gospodarcze i Handlowe” pod red. W.J. Katnera, wyd. 1, Warszawa 2016
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
Przedsiębiorca. Przedsiębiorstwo. Działalność gospodarcza, zasady. Prawo gospodarcze prywatne
jako część prawa cywilnego. Źródła prawa. Rodzaje przedsiębiorców. Osoba fizyczna, jako
przedsiębiorca. Stosunek spółki, zagadnienia wspólne spółek oraz ich cechy i rodzaje spółek. Spółka
cywilna.
(rozdziały A. I, A.II § 1-3 i 6, A. III § 1-4)
Spółki handlowe osobowe: ogólna charakterystyka, spółka jawna, spółka partnerska, spółka
komandytowa [bez spółki komandytowo-akcyjnej – jest na ćwiczeniach]
(rozdziały A.V, A.VI § 1-4)
Spółki kapitałowe: ogólna charakterystyka, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
spółka akcyjna, spółka kapitałowa w organizacji, łączenie, podział i przekształcenie spółek,
odpowiedzialność cywilna w prawie spółek
(rozdziały A.VII, A.VIII, A.IX)
Spółka europejska, EZIG, inne formy przedsiębiorców europejskich
(rozdział A.X)
Inni przedsiębiorcy: spółdzielnie, działalność gospodarcza samorządu terytorialnego, organizacje not
for profit, przedsiębiorcy zagraniczni, przedsiębiorcy państwowi, prywatyzacja przedsiębiorców
państwowych
(rozdział A.III § 4-12)
Czynności handlowe, pojęcie i rodzaje umów handlowych. Umowy nazwane i nienazwane. Sposoby
zawierania umów handlowych i ich wykonywanie. Odpowiedzialność odszkodowawcza
przedsiębiorcy. Elektroniczne oświadczenie woli i umowy zawierane w obrocie e-commerce. Podpis
elektroniczny
(rozdziały B.I, B.II, B.III, B.IV, B.VI)
Umowa sprzedaży handlowej. Umowa dostawy
(rozdział B. VII)
Umowy o świadczenie usług i umowy podobne do zlecenia (art. 750 k.c.). Umowy powiernicze,
umowy leasingu, umowa faktoringu, umowa franchisingu [agencja i komis są na ćwiczeniach]
(rozdział B.VIII § 1-2, § 4, § 8-11)
Instrumenty finansowe i umowy z bankiem. Umowa rachunku bankowego, kredytu bankowego
i gwarancji bankowej. Umowa opcji i umowa sekurytyzacyjna.
(rozdziały C.II, C.III, B.III § 3 pkt 3.2.3)
Umowy w transporcie towarów. Przewóz spedycja i skład.
(rozdział B.IX)
Umowy w budownictwie. Umowa o roboty budowlane, umowa deweloperska.
(rozdział B.X)
Umowa ubezpieczenia
(rozdział B.XI)
Literatura przedmiotu:
1. Prawo gospodarcze i handlowe pod red. W.J. Katnera, wyd. 1, Warszawa 2016
2. Prawo handlowe, A. Kidyba, wyd. 17, Warszawa 2015
3. Prawo handlowe, red. J. Okolski, M. Modrzejewska, wyd 4. Warszawa 2015
4. Prawo własności przemysłowej, E. Nowińska, U. Promińska, K. Szczepanowska-Kozłowska,
wyd. 1, Warszawa 2014
Download