Łukasz Karaś

advertisement
Łukasz Karaś
Umowa partnerska we Francji.
Du pacte civil de solidarité- umowa partnerska (umowa cywilna solidarnościowa). Umowa
partnerska w prawie francuskim jest umową zawieraną między dwojgiem osób fizycznych o
różnej płci lub tej samej płci, w celu organizacji wspólnego życia. Umowa taka nie może być
zawarta pomiędzy osobami spokrewnionymi ani spowinowaconymi w linii prostej czy też
bocznej. Strony tej umowy nie mogą pozostawać w związku małżeńskim lub być stroną innej
umowy partnerskiej. Osoby zawierające związek partnerski składają deklaracje w
sekretariacie sądu pierwszej instancji (greffe du tribunal d’instance- odpowiednik polskiego
sądu rejonowego) w miejscu ich wspólnego zamieszkania lub z powodu ważnej przeszkody w
miejscu zamieszkania jednej ze stron. W wyjątkowych sytuacjach sekretarz sądu pierwszej
instancji może udać się do miejsca pobytu strony w celu zawarcia umowy partnerskiej.
Urzędnik sądowy sprawdza przesłanki dopuszczalności umowy partnerskiej, oraz dopełnia
wszelkich czynności niezbędnych do rejestracji. Umowa partnerska nie musi być zawierana
aktem notarialnym. Za granicą można zawierać pacte civil de solidarité przed
przedstawicielami placówek dyplomatycznych i konsularnych. Umowa ta względem osób
trzecich staje się wiążąca, gdy zakończą się wszystkie formalności rejestrowe. Partnerzy
zobowiązują się do wzajemnej pomocy w tym również pomocy materialnej zgodnie z treścią
umowy oraz do wspólnego życia. Strony tej umowy odpowiadają solidarnie za długi
zaciągnięte na poczet potrzeb ich wspólnego życia jednak długi te nie mogą być zbyt duże.
Jeżeli nie zawarto innego zapisu każdy partner dopowiada osobiście za własne długi, każdy
może rozporządzać swobodnie swoim majątkiem. Zawarcie umowy partnerskiej potwierdzane
jest zaświadczeniem, stanowiącym dowód pozostawania w takim związku.
Korzyści płynące z umowy partnerskiej we Francji to min.:
1. dla cudzoziemców: prawo pobytu we Francji
2. korzyści podatkowe
3. korzyści pracowniczo-socjalne
4. korzyści z zakresu prawa spadkowego i w kwestii darowizn
Stan prawny obowiązujący na dzień 1.04.2011r.
Download