1. Główną przyczyną wybuchu I wojny światowej były konflikty

advertisement
1. Główną przyczyną wybuchu I wojny światowej
były konflikty polityczne i gospodarcze między mocarstwami europejskimi
2. Przeczytaj poniższy tekst. Następnie zapisz w wyznaczonym miejscu odpowiedzi dwa
postanowienia traktatu wersalskiego dotyczące terytorium Niemiec oraz dwa postanowienia
zabezpieczające przed ponownym wzrostem niemieckiej potęgi militarnej.
28 czerwca 1919 r. Państwa, które zwyciężyły w I wojnie światowej, zawarły układ pokojowy z
Niemcami, zwany wersalskim. Niemcy uznawały niezawisłość Austrii i Czechosłowacji, utraciły
wszystkie kolonie zamorskie oraz musiały przekazać część swojego terytorium innym państwom:
Alzację i Lotaryngię – Francji, okręgi Eupen i Malmedy- Belgii, a Wielkopolskę- Polsce (...). Na
mocy traktatu zniesiono w Niemczech powszechny obowiązkowy pobór do wojska i zmniejszono
liczebność armii do stu tysięcy żołnierzy. Nakazano Niemcom zburzyć fortyfikacje na zachodniej
granicy, zabroniono produkcji wozów pancernych i czołgów oraz posiadania lotnictwa wojskowego
i marynarki wojennej. Ponadto Niemcy zostały zobowiązane do zapłacenia wysokich odszkodowań
wojennych, głównie Francji.
.......................................................................................................................................................
Postanowienia traktatu wersalskiego dotyczące terytorium Niemiec :
Utrata kolonii zamorskich
Przekazanie Francji Alzacji i Lotaryngii
Przekazanie Belgii okręgów Eupen i Malmedy
Przekazanie Polsce Wielkopolski
Postanowienia zabezpieczające przed ponownym wzrostem niemieckiej potęgi militarnej:
Zniesienie powszechnego obowiązkowego poboru do wojska
Zmniejszenie liczebności armii do 100 tys. żołnierzy
Zburzeni e fortyfikacji na zachodniej granicy
Zakaz produkcji wozów pancernych i czołgów
Zakaz posiadania lotnictwa wojskowego i marynarki wojennej.
3. Czy umiesz określić, jakie zmiany nastąpiły na politycznej mapie Europy po I wojnie
światowej?
Odrodzone państwa
1..........................................................................................................................
2..........................................................................................................................
Odrodzone państwa: Litwa, Węgry
Nowo utworzone państwa:
1..........................................................................................................................
2..........................................................................................................................
Czechosłowacja, Jugosławia (królestwo Serbów, Chorwatów i Słoweńców).
Państwa, które przestały istnieć
1..........................................................................................................................
2..........................................................................................................................
Państwa, które przestały istnieć: Austro-Węgry, Serbia.
4. Obejrzyj poniższy diagram i wymień trzy najliczniejsze mniejszości narodowe żyjące w II
Rzeczpospolitej.
Ukraińcy, Żydzi, Białorusini.
5. Wyjaśnij jednym zdaniem, kim byli: Roman Dmowski, Józef Piłsudski i Ignacy Jan
Paderewski.
1..........................................................................................................................
2..........................................................................................................................
3..........................................................................................................................
A
B
C
A. Roman Dmowski – był wybitnym politykiem, dyplomata, twórcą KNP, reprezentującego w
Paryżu interesy polskie.
B. Józef Piłsudski – był twórcą legionów polskich , naczelnikiem odrodzonego państwa polskiego.
C. Ignacy Jan Paderewski- był wybitnym pianistą i kompozytorem, dyplomatą reprezentującym
Polskę na konferencji pokojowej wersalu, organizatorem pomocy dla Polski podczas I wojny
światowej.
6. Kształtowanie się II Rzeczypospolitej 1918-1922
7. Spośród wymienionych niżej czynników wybierz trzy, które w największym stopniu
przyczyniły się do odzyskania niepodległości przez Polskę po I wojnie światowej.
a. zgoda państw zaborczych na odrodzenie Polski
b. poparcie sprawy niepodległości przez Stany Zjednoczone, wyrażone, m.in. w orędziu prezydenta
Wilsona
c. zwycięstwo na wojskami Rosji bolszewickiej w bitwie warszawskiej 1920 r.
d. klęska Niemiec i Austro – Węgier w I wojnie światowej
e. plebiscyt na Śląsku w 1921 r.w
f. wybuch rewolucji w Rosji w 1917 r.
g. powstanie wielkopolskie
Odpowiedź: ……………………………………………………………………………………
8. Do tabeli wpisz odpowiednio trzy osiągnięcia i dwa niepowodzenia (nierozwiązane
problemy II Rzeczpospolitej)
Osiągnięcia
Niepowodzenia
Osiągnięcia; upowszechniono szkolnictwo, znacznie ograniczając analfabetyzm, zbudowano
miasto i port w Gdyni. Od lat 30-tych konkurował z Gdańskiem, rozpoczęto budowę COP-u,
mającego stanowić zaplecze dla rozwoju przemysłu zbrojeniowego, zahamowano inflację i
wprowadzono silna walutę w 1924 r., - złotego, zrobiono wiele dla scalenia trzech zaborów m.in. w
szkołach działających na terenie dawnych zaborów zdołano wychować pokolenie Polaków
gotowych walczyć za nieodległa ojczyznę.
Niepowodzenia wieś polska była zacofana, szczególnie na obszarach wschodnich II RP, zbyt wolno
dzielono majątki ziemskie, przy czym na zakup ziemi stać było jedynie zamożnych chłopów, przez
całe dwudziestolecie międzywojenne panowało duże bezrobocie, nie przestrzegano swobód i praw
obywatelskich mniejszości narodowych, nie udało się zrealizować koncepcji zapewnienia
bezpieczeństwa, polegającej m.in. na stworzeniu wschodniego łańcucha niepodległych państw,
które oddzielałyby nasz kraj od ZSRR.
9. Bloki polityczne.
10. Bitwa warszawska (nazywana też Cudem nad Wisłą) – bitwa stoczona w dniach 12-25
sierpnia 1920 w czasie wojny polsko-bolszewickiej. Uznana za 18. na liście przełomowych bitew w
historii świata. Autorem i realizatorem planu bitwy był Józef Piłsudski (zdaniem niektórych
historyków Tadeusz Rozwadowski). Decydująca bitwa tej wojny zdecydowała o zachowaniu
niepodległości przez Polskę i nie rozprzestrzenieniu się rewolucji komunistycznej na Europę
Zachodnią. Kluczową rolę odegrał manewr Wojska Polskiego oskrzydlający Armię Czerwoną
przeprowadzony przez Józefa Piłsudskiego, wyprowadzony znad Wieprza 16 sierpnia, przy
jednoczesnym związaniu głównych sił bolszewickich na przedpolach Warszawy.
11. Naczelnikiem odrodzonego państwa polskiego został:
a) Ignacy Jan Paderewski,
b) Jędrzej Moraczewski,
c) Józef Piłsudski,
d) Roman Dmowski.
12. COP
Źródło: loustrzyki.edu.pl
Eugeniusz Kwiatkowski (1888-1974), wicepremier, minister skarbu, przemysłu i handlu II
Rzeczypospolitej. Twórca 4-letniego planu inwestycyjnego, inicjator budowy portu i miasta Gdyni.
Przyczynił sie do powstania Stalowej Woli, wniósł wielki wkład w rozwój polskiego przemysłu
chemicznego. patronował Centralnemu Okręgowi Przemysłowemu.
Przygotowała: Joanna Wieczorek
Download
Random flashcards
Create flashcards