o udzielenie zniżki dla lotu promocyjnego

advertisement
..............................................
(data wpływu Wniosku do PPL)
............................ ....................
.............................................
……….....................................
.............................................
(nazwa i adres przewoźnika)
(miejscowość)
(data)
P.P. „Porty Lotnicze”
Lotnisko Chopina w Warszawie
Biuro Sprzedaży
Dział Sprzedaży Usług Lotniczych
ul. Żwirki i Wigury 1
00-906 Warszawa
e-mail: [email protected]
WNIOSEK
O UDZIELENIE ZNIŻKI DLA LOTU PROMOCYJNEGO
Na podstawie pkt. 4.7.1. „Taryfy opłat lotniskowych na Lotnisku Chopina w Warszawie” wnioskujemy
o udzielenie zniżki od opłaty za lądowanie statku powietrznego wykonującego lot promocyjny na trasie
do Lotniska Chopina w Warszawie. Promocyjny charakter lotu jest związany z:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(krótki opis planowanej akcji promocyjnej)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…..……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Lot promocyjny zostanie wykonany statkiem powietrznym (typ i wersja) ………........... o znakach
rejestracyjnych ................ i maksymalnej masie startowej samolotu (MTOM) ...... ton. Na pokładzie
samolotu przewidywanych jest ………… pasażerów.
Lądowanie na Lotnisku Chopina w Warszawie nastąpi w dniu ………...... o godz. ........... (czasu
lokalnego), odlot – w dniu ............... o godz. ............. (czasu lokalnego).
........................................................
(podpis i stanowisko osoby upoważnionej)
Download