Załącznik nr 2 do SIWZ - formularz cenowy

advertisement
Pieczęć firmowa Wykonawcy
LOTOS Petrobaltic S.A.
Stary Dwór 9
80-758 Gdańsk
Załącznik nr 2 do SIWZ: FORMULARZ CENOWY
Zaoferowana w przetargu NH/ZP-12/2016 cena została wyliczona na podstawie następujących cen jednostkowych oraz założeń i obliczeń:
Tabela 1. Ceny jednostkowe dla zakresu podstawowej usługi
jedn.
Cena
L.P.
Opis
Ilość jednostek 1
miary jednostkowa
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
………
36
………
………
………
………
2.
Stawka za minutę lotu netto.
min
………
………2
………
………
………
………
3.
koszty paliwa – wartość podsumowania kolumny
[5] w Tabeli 3
-
-
-
………
………
………
………
4.
koszty opłat lotniskowych – wartość
podsumowania kolumny [6] w Tabeli 4
-
-
………
………
………
………
8.
koszt organizacji jednego dodatkowego lotu
dyspozycyjnego nad lądem 3
koszt organizacji jednego dodatkowego lotu
dyspozycyjnego typu offshore 4
koszt organizacji jednego lotu dyspozycyjnego nad
lądem przy użyciu dodatkowego śmigłowca (bez
kosztów paliwa i opłat lotniskowych)
koszt organizacji jednego lotu dyspozycyjnego typu
offshore przy użyciu dodatkowego śmigłowca (bez
kosztów paliwa i opłat lotniskowych)
szt
………
6
………
………
………
………
szt
………
18
………
………
………
………
………
………
………
………
………
………
………
………
………
………
szt
4
………
szt
4
………
RAZEM
4
Wartość brutto
m-c
7.
3
Wartość VAT
ACMI za 1 miesiąc
6.
2
Stawka
VAT
1.
5.
1
Wartość netto
………
X
Ilości jednostek przyjęte w formularzu podane przez Zamawiającego stanowią wartości orientacyjne podane wyłącznie na potrzeby porównania ofert, a faktyczne ilości poszczególnych zdarzeń, które nastąpią w trakcie realizacji
umowy mogą odbiegać od ilości wskazanych przez Zamawiającego w kolumnie [5] Tabeli 1
Wartość odpowiadająca łącznej ilość minut lotu wynikająca z Tabeli 2
Jeżeli występuje – dotyczy lotów realizowanych przy wykorzystaniu oferowanego śmigłowca, bez kosztów paliwa i opłat lotniskowych
Jeżeli występuje – dotyczy lotów realizowanych poza uzgodnionym harmonogramem, przy wykorzystaniu oferowanego śmigłowca, bez kosztów paliwa i opłat lotniskowych
1/3
Tabela 2. Przeciętna liczba minut lotów
L.P.
Trasa lotu
Dystans
[1]
[2]
[3]
Czas trwania 1 lotu Przeciętna liczba Liczba lotów do
na wskazanym
osób na 1
realizacji 1
dystansie w min.5 wymianę załogi 6 wymiany załogi 7
[4]
1.
lotnisko Rębiechowo –
platforma Baltic Beta
125 km
2.
lotnisko Rębiechowo –
platforma Petrobaltic
120 km
3.
lotnisko Rębiechowo –
platforma LOTOS Petrobaltic
120 km
3.
lotnisko Rębiechowo –
platforma LOTOS Petrobaltic
180 km
[5]
[6]
23
………
44
………
29
………
124
………
29
………
144
………
18
………
Szacowana liczba
wymian załogi w
trakcie trwania
umowy 6
[7]
100
………
RAZEM
Szacowana łączna
liczba lotów
łączny szacowany
czas trwania
wszystkich lotów
[8]=[6]*[7]
[9]=[8]*[4]
………
………
………
………
………
………
………
………
………
………
Tabela 3. Szacunkowe koszty paliwa
Średnie zużycie paliwa w litrach przy
prędkości 120kts (ok. 220 km/h)
Czas trwania lotów w
godz. 8
Łączne zużycie
paliwa w m3
Przeciętna cena
paliwa w PLN/m3
Szacowany łączny koszt
paliwa w PLN
[1]
[2]
[3]=[1]*[2]
[4]
[5]=[3]*[4]
………
………
………
2.055,00
………
Tabela 4. Szacunkowe opłaty lotniskowe
L.P.
[1]
1.
Opis
[2]
opłaty pobierane za każde lądowanie/start statku
powietrznego na lotnisku;
Jednostka miary
Stawka 9
Ilość jednostek 5
Wartość
[3]
[4]
[5]
[6]=[5]*[4]
operacja
………
………10
………
Szacunkowy czas trwania lotu z prędkością nie mniejszą niż 120 kts na platformę lub z powrotem na dystansie wskazanym w kolumnie [3] + 10 min na każdy start i lądowanie (łącznie)
Ilości jednostek przyjęte w formularzu podane przez Zamawiającego stanowią wartości orientacyjne podane na potrzeby porównania ofert
Ilość lotów potrzebnych do przewiezienia wskazanej w kolumnie [5] liczby osób na platformę i z powrotem, zgodnie z danymi z Tabeli 5
8
Wartość pozycji RAZEM kolumny [9] w Tabeli 2 podzielona przez 60
9
Należy podać stawkę wynikająca z kosztów obsługi zapewnianej przez Wykonawcę lub stawkę za usługi świadczone przez lotnisko im. Lecha Wałęsy w Gdańsku dla lotów śmigłowcem przeznaczonym do obsługi Zamawiającego
10
Wartość pozycji RAZEM kolumny [8] w Tabeli 2
5
6
7
2/3
L.P.
[1]
Opis
Jednostka miary
Stawka 9
Ilość jednostek 5
Wartość
[3]
[4]
[5]
[6]=[5]*[4]
………
36
………
………
9.720,-
………
………
4.
[2]
opłaty za postój statku powietrznego na wyznaczonej
do tego powierzchni lotniska.
opłaty PAX za pobierane za odprawienie pasażera
odlatującego
opłaty za usługę nawigacji terminalowej
operacja
………
………10
5.
opłaty za usługę nawigacji trasowej
operacja
………
………10
………
6.
opłaty za usługi handlingowe
operacja
………
………10
………
2.
3.
miesiąc
PAX
RAZEM
………
Tabela 5. Dane dodatkowe do porównania ofert
L.P.
Parametr
Wartość
[1]
[2]
[3]
1.
2.
3.
maksymalny dystans (promień taktyczny) jaki może pokonać śmigłowiec nad otwartym morzem bez lądowania z
maksymalną liczbą pasażerów (średnia waga pasażera 105 kg + 10 kg bagażu) w warunkach IFR
masa startowa śmigłowca z maksymalną liczbą pasażerów przy zabezpieczeniu odpowiedniej ilości paliwa na lot
nad otwartym morzem na dystansie 125 km
maksymalna liczba pasażerów (lot nad otwartym morzem na odległość/promień taktyczny 180 km) przy założeniu
średniej wagi pasażera na poziomie 105 kg oraz przewożenia przez każdego z pasażerów bagażu o wadze 10 kg,
przy jednoczesnym zabezpieczeniu odpowiedniej ilości paliwa
.......................................................
Miejscowość, data
………
………
………
............................................................................................
(podpisy osoby/ób wskazanych w dokumencie, uprawnionej/ch do występowania w
obrocie prawnym, reprezentowania Wykonawcy, składania oraz przyjmowania oświadczeń
woli w jego imieniu)
3/3
Download