announcement of polish power generation groups

advertisement
ANNOUNCEMENT OF POLISH POWER GENERATION GROUPS (https://www.gkpge.pl/Press-Center/Pressreleases/Corporate/ANNOUNCEMENT-OF-POLISH-POWER-GENERATION-GROUPS)
ANNOUNCEMENT OF POLISH POWER
GENERATION GROUPS
Zdając sobie sprawę z trudnej sytuacji naszej gospodarki i wielu firm – naszych klientów, robimy dziś wszystko, aby złagodzić skutki
wzrostu cen energii.
Poszukujemy innych wewnętrznych oszczędności między innymi poprzez zamrożenie płac i kontynuowanie redukcji zatrudnienia.
Zdając sobie sprawę z trudnej sytuacji naszej gospodarki i wielu firm – naszych klientów, robimy dziś wszystko, aby złagodzić skutki
wzrostu cen energii. Kontynuujemy prowadzone od wielu lat działania restrukturyzacyjne wewnątrz naszych spółek. Poszukujemy innych
wewnętrznych oszczędności między innymi poprzez zamrożenie płac i kontynuowanie redukcji zatrudnienia. Prowadzimy gruntowną
analizę kosztów, ograniczając je do absolutnie niezbędnych oraz zainicjowaliśmy działania zmierzające do obniżenia kosztów zakupu
paliwa i usług. Od dłuższego czasu na krajowym rynku elektroenergetycznym zaobserwować można było tendencje do braku
zbilansowania mocy wytwórczych i ilości energii w systemie. Zbyt niski poziom cen energii uniemożliwiał realizację inwestycji
uzupełniających niedobory mocy, co stwarzało zagrożenie bezpieczeństwa dostaw. Polska energetyka musi inwestować w budowę
nowych mocy. W kraju dominują elektrownie 30-40-letnie, które będą mogły funkcjonować jeszcze przez kilka-kilkanaście lat. Potem ze
względów ekologicznych i technologicznych należy je wyłączyć. Budowa nowych mocy ruszyła kilka lat temu. Szacunki pokazują, że
aby zapobiec deficytowi energii w kraju, co roku musimy oddawać do użytku 1000 MW nowych mocy. Brak inwestycji sprawiłby, że
ceny energii za kilka lat będą jeszcze wyższe, ponieważ podaż nie zaspokoi popytu. Światowe i europejskie trendy oraz obecność
Polski w Unii Europejskiej powodują konieczność wprowadzenia nowoczesnych technologii przyjaznych środowisku. Wiąże się to ze
wzrostem kosztów wytwarzania w elektrowniach opartych na węglu. Ponadto z roku na rok nasza branża musi zwiększać w ogólnej puli
sprzedawanej energii udział tzw. kolorowej energii, która jest droższa od wyprodukowanej z węgla. W 2009 roku w porównaniu z
poprzednim rokiem zwiększył się obowiązek dostarczenia odbiorcy końcowemu energii z prawami majątkowymi wynikającymi z
generacji odnawialnej o 1,7 proc., kogeneracji o 1,6 proc. i kogeneracji gazowej o 0,2 proc. Przez to łączny koszt certyfikacji w 2009
roku wzrósł w porównaniu z poprzednim rokiem o 26 proc. Dostosowując się do przepisów obowiązujących w Unii Europejskiej (np. do
Dyrektywy Unii Europejskiej w sprawie zintegrowanego zapobiegania i zmniejszania zanieczyszczeń) firmy branży energetycznej
zobowiązane są do budowania kapitałochłonnych instalacji ekologicznych (m.in. odsiarczających spaliny) i inwestowania w nowoczesne
technologie. Również limity emisji dwutlenku węgla przyznane Polsce w ramach pakietu klimatycznego są niewystarczające w stosunku
do poziomu produkcji. Wiąże się to z koniecznością zakupu dodatkowych praw do emisji. Głównym czynnikiem decydującym o
wielkości cen energii w Polsce są koszty paliwa. Rozumiemy, że procesy inwestycyjne w górnictwie węgla kamiennego i brunatnego
wymagają podwyżek, ale nie w skali, z jaką mamy do czynienia w odniesieniu do węgla kamiennego. W bieżącym roku, w porównaniu z
2008 rokiem, koszty pozyskania węgla kamiennego wzrosły o 40-50 proc. U wytwórców energii zakup i transport paliwa stanowią ponad
50-60 proc. wszystkich kosztów, więc tak istotna podwyżka musiała znaleźć odbicie w cenach energii. Ze względu na fakt, iż ceny
węgla na rynkach światowych spadają, a poziom skalkulowanych przez nas cen energii nie jest akceptowalny dla niektórych klientów,
największe polskie firmy energetyczne zwróciły się na początku stycznia do spółek górniczych z propozycją renegocjacji umów na
dostawę paliwa w 2009 roku. Już dziś prowadzimy poszukiwania tańszych zagranicznych dostawców. Nasze inwestycje uwzględniają
dywersyfikację zaopatrzenia w paliwo wykorzystywane do produkcji energii. Paliwo jest najważniejszym kosztem wytworzenia energii.
Bez ograniczenia skali podwyżek cen węgla mamy małe szanse na istotną redukcję cen energii. Zwracamy się z apelem do firm
górniczych o wzięcie pod uwagę trudnej sytuacji naszych klientów oraz stanu, w jakim znajduje się gospodarka i zweryfikowanie
oczekiwań cenowych za dostawy paliwa w 2009 roku. Po raz kolejny apelujemy o pilne podjęcie rozmów, efektem których będzie
ograniczenie podwyżek cen węgla. Należy pogodzić racje górnictwa i energetyki, znajdując rozsądny kompromis. Dzięki temu i dzięki
oszczędnościom poczynionym w firmach energetycznych – jesteśmy przekonani, że uda się zaproponować ceny energii bardziej
satysfakcjonujące dla naszych klientów. Tomasz Zadroga – Prezes Zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna SA Dariusz Lubera –
Prezes Zarządu Tauron Polska Energia SA Paweł Mortas – Prezes Zarządu Enea SA Roman Szyszko – Wiceprezes Zarządu Energa
SA Warszawa, 11 lutego 2009 r.
Download