Polityki społeczne Unii Europejskiej

advertisement
15.05.2016
dr Aleksandra Borowicz
Ośrodek Badań Integracji Europejskiej
Polityka społeczna
Unii Europejskiej
Polityki społeczne Unii Europejskiej
• Polityka w dziedzinie zatrudnienia
• Polityka społeczna
• Polityka w dziedzinie edukacji, kształcenia
zawodowego, młodzieży i sportu
• Polityka w dziedzinie kultury
• Polityka w dziedzinie zdrowia publicznego
• Polityka w dziedzinie ochrony konsumentów….
1
15.05.2016
Polityka społeczna UE
•
•
•
•
•
Zapisy już w Traktacie ustanawiającym EWG,
Jednolity Akt Europejski,
Traktat z Maastricht,
Europejska Agenda Społeczna z 2000 r.,
Karta Praw Podstawowych…
Dzisiejsza polityka społeczna
• Tytuł X TFUE „Polityka społeczna”,
• Kompetencje dzielone,
• Nawiązanie wprost do Europejskiej Karty Społecznej,
podpisanej w Turynie 18 października 1961 roku oraz
do Wspólnotowej Karty Socjalnych Praw Podstawowych
Pracowników z 1989 roku
2
15.05.2016
Dzisiejsza polityka społeczna
Cel:
promowanie zatrudnienia, poprawę warunków życia
i pracy, tak aby umożliwić ich wyrównanie z
jednoczesnym zachowaniem postępu, odpowiednią
ochronę socjalną, dialog między partnerami
społecznymi, rozwój zasobów ludzkich pozwalający
podnosić i utrzymać poziom zatrudnienia oraz
przeciwdziałanie wyłączeniu
Zagadnienia polityki społecznej
Polepszanie środowiska
pracy w celu ochrony
zdrowia
i bezpieczeństwa
pracowników
Reprezentacja i obrona
zbiorowa interesów
pracowników
i pracodawców
Warunki pracy
Zabezpieczenie
społeczne i ochrona
socjalna pracowników
Ochrona pracowników
w przypadku
wypowiedzenia umowy
o pracę
Współzarządzanie
Warunki zatrudnienia
obywateli państw
trzecich legalnie
przebywających na
terytorium UE
Integracja osób
wyłączonych z rynku
pracy
Równość mężczyzn i
kobiet w odniesieniu
do rynku pracy
Zwalczanie wyłączenia
społecznego
Modernizacja systemów
ochrony socjalnej
3
15.05.2016
Polityka społeczna a rynek wewnętrzny
•
•
•
Prawo pracy UE;
Zakaz dyskryminacji w odniesieniu do zatrudnienia;
Ochrona zdrowia i życia przed zagrożeniami środowiska
pracy.
Cel 2020
stopa zatrudnienia osób w wieku 20-64 lat powinna wzrosnąć z
obecnych 69% do co najmniej 75%, między innymi wskutek
zwiększenia liczby pracujących kobiet i osób starszych oraz
lepszej integracji migrantów na rynku pracy
Stopa bezrobocia w Unii Europejskiej
Źrodło: Eurostat.
4
15.05.2016
Europejski program na rzecz zatrudnienia i
innowacji społecznych (EaSI)
oś PROGRESS (61 proc. całkowitego budżetu): modernizacja polityki zatrudnienia
i polityki społecznej
oś EURES (18 proc. całkowitego budżetu): mobilność zawodowa
oś mikrofinansów i przedsiębiorczości społecznej (21 proc. całkowitego
budżetu): dostęp do mikrofinansowania oraz przedsiębiorczość społeczna
Całkowity budżet programu na lata 2014–2020 wynosi 919 469 000 euro.
Europejski Fundusz Dostosowania do
Globalizacji (EFG)
pomoc w znalezieniu pracy
poradnictwo zawodowe
Z EGF współfinansowane są
projekty obejmujące następujące
działania:
kształcenie, szkolenie i
przekwalifikowywanie
mentoring i coaching
przedsiębiorczość i
rozpoczynanie działalności
gospodarczej
5
15.05.2016
Ubóstwo i wykluczenie społeczne
Fakty:
 120 mln Europejczyków znajduje się na granicy ubóstwa lub wykluczenia
społecznego.
 W 10% gospodarstw domowych w UE żadna z osób nie pracuje.
 Prawie 9% Europejczyków nie ma własnej pralki, samochodu, telefonu,
środków na ogrzewanie domu bądź nieoczekiwane wydatki.
 12 mln więcej kobiet niż mężczyzn żyje w ubóstwie w UE.
Cel 2020:
zmniejszenie liczby osób żyjących w ubóstwie o 20 mln osób
Europejska Platforma Przeciwdziałania
Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu
• Współpraca rządów narodowych krajów członkowskich
odwołująca się do ustaleń Socjalnego Pakietu Inwestycyjnego
5 obszarów działania:
1. Współpraca krajów,
2. Lepsze wykorzystanie funduszy strukturalnych na rzecz
włączenia społecznego,
3. Promowanie dobrych praktyk i wskazywanie nieefektywnych
rozwiązań,
4. Współpraca ze społeczeństwem,
5. Wzmocnienie otwartej metody koordynacji.
6
15.05.2016
Dziękuję!
7
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards