WZÓR OŚWIADCZENIE ZAWIERAJĄCE OFERTĘ SPRZEDAŻY

advertisement
ZAŁĄCZNIK NR 10
DO REGULAMINU ŚWIADCZENIA USŁUG MAGAZYNOWANIA
WZÓR
OŚWIADCZENIE ZAWIERAJĄCE OFERTĘ SPRZEDAŻY
PALIWA GAZOWEGO WRAZ Z UPOWAŻNIENIEM DLA OSM
DO PRZEPROWADZENIA PROCEDURY SPRZEDAŻY
Działając
w
imieniu
_____________________________________
(„Wnioskodawca”),
w związku z wnioskiem o zawarcie Umowy o Świadczenie Usług Magazynowania („USUM”)
z dnia __ ____ _______ roku, niniejszym:
I.
składam nieodwołalną ofertę sprzedaży Paliwa Gazowego, które zostanie zatłoczone do
Instalacji Magazynowej lub Grupy Instalacji Magazynowych w ramach USUM objętej
wnioskiem i nie zostanie odebrane przez Wnioskodawcę z tej instalacji lub grupy
instalacji mimo wygaśnięcia lub rozwiązania USUM, przy czym:
1) niniejsza oferta jest adresowana:
• do ZUM, którym przysługują Zdolności Magazynowe niezbędne do dalszego
przechowywania Paliwa Gazowego objętego ofertą w Instalacji Magazynowej lub
Grupie Instalacji Magazynowych albo do odbioru tego Paliwa Gazowego z
Instalacji Magazynowej lub Grupy Instalacji Magazynowych, oraz którzy spełnią
wymogi określone dla procedury sprzedaży Paliwa Gazowego w Regulaminie
Świadczenia Usług Magazynowania („Regulamin”);
• do innych podmiotów, które spełnią wymogi formalno-prawne określone
w Regulaminie;
2) niniejsza oferta zaczyna wiązać Wnioskodawcę w dniu opublikowania jej treści przez
OSM na swojej stronie internetowej;
3) niniejsza oferta przestaje wiązać Wnioskodawcę z upływem 12 miesięcy od dnia
opublikowania jej treści przez OSM na swojej stronie internetowej;
4) cena sprzedaży Paliwa Gazowego wyniesie 80% albo 100% ceny określonej
w taryfie
Wnioskodawcy
lub
Ceny
Referencyjnej
Gazu,
ustalonej
zgodnie
z Regulaminem, w zależności od trybu rozwiązania lub wygaśnięcia USUM i zostanie
ostatecznie wskazana przez OSM oraz opublikowana wraz z pozostałą treścią
niniejszej oferty;
1
5) szczegółowa procedura sprzedaży Paliwa Gazowego zostanie przeprowadzona
przez OSM zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
II.
nieodwołalnie upoważniam Operatora Systemu Magazynowania Sp. z o.o. z siedzibą
w Dębogórzu do:
1) opublikowania treści powyższej oferty na stronie internetowej OSM w przypadku,
w którym po wygaśnięciu lub rozwiązaniu USUM w Instalacji Magazynowej lub w
Grupie Instalacji Magazynowych nadal pozostawać będzie Paliwo Gazowe
Wnioskodawcy zatłoczone w ramach tej USUM, z wyłączeniem tych przypadków, w
których jest zawarta inna USUM z Wnioskodawcą stanowiąca podstawę do dalszego
przechowywania przez OSM pozostawionej przez Wnioskodawcę ilości Paliwa
Gazowego w Instalacji Magazynowej lub w Grupie Instalacji Magazynowych i jego
odbioru przez Wnioskodawcę;
2) podjęcia wszelkich niezbędnych czynności w celu doprowadzenia do sprzedaży
nieodebranego
Paliwa
Gazowego,
o
którym
mowa
powyżej
w
pkt
1),
w szczególności przeprowadzenia procedury sprzedaży tego paliwa zgodnie
z postanowieniami Regulaminu;
3) wystawienia w imieniu Wnioskodawcy na rzecz nabywcy prawidłowej faktury VAT
dokumentującej
sprzedaż
nieodebranego
Paliwa
Gazowego,
w
terminie
przewidzianym przepisami ustaw podatkowych;
4) odbioru w imieniu Wnioskodawcy od nabywcy ceny należnej z tytułu sprzedaży
Paliwa Gazowego dokonanej w trybie opisanym powyżej,
5) przekazania przez OSM na rzecz Wnioskodawcy kwoty otrzymanej od nabywcy
Paliwa Gazowego, pomniejszonej o kwotę niezaspokojonych wierzytelności
przysługujących OSM względem Wnioskodawcy a wynikających z USUM, w tym
wierzytelności o zapłatę opłat związanych z rozwiązaniem lub wygaśnięciem tej
USUM.
_____________ (miejsce) __________ (data)
________________________ (podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Wnioskodawcy)
2
Download