183, zm. Z2015r.poz.211)olazadr. 16 ust. 1wzwiązkuzań.3 ust. 1 pkt`l

advertisement
Prezydent Miasta Gdańska
Ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
ws.v.1431.1.13.2015
L.dz' nr 18612015 z 13 mĄa2015
Gdańsk, dnia 26 maja2Q15
r.
r'
Decyzja
Na podstawie art. 104 ustavvy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 267, zm. Dz. U. z 2014 r. poz.
183, zm. Z2015r.poz.211)olazadr. 16 ust. 1wzwiązkuzań.3 ust. 1 pkt'l ustawy
z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (tekst jedn. Dz.U' z
2014 r. poz' 782, zm. poz. 1662) oraz art' 1 ust. 2 ustawy z dnia 6 Września 2001 r.
o dostępie do informacji publicznej (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 782, zm. poz.
1662) w związku z ań, 156 ust' 1 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r' o gospodarce
nieruchomościami (tekst jedn. z Dz. U. 2014 poz. 518' zm. poz.659, poz. 805, poz.
822, po2.906, poz. 1200), po rozpatrzeniu wniosku Pana
-: odmawiam
udostępnienia informacji publicznej, w następującym zakresie:
.
udostępnienia kopii operatu szacunkowego nieruchomości położonej
w Gdańsku przy ul. Sitowie 47, obr. 115, działka nr 187 o pow. 2.176m2,
Uzasad nienie
Wnioskodawca,
e-mailem z dnia 13 maja 2015 r. złoŻyłwniosek o udostępnienia informacji publicznej
w następującym zakresie:
.
udostępnienia kopii operatu szacunkowego nieruchomoŚci połoŹonej
w Gdańsku przy ul' Sitowie 47, obr. 115, działka nr 187 o pow' 2176m2,
Wnioskodawca zaŻsał udostępnienia powyższej informacji na podany adres
poczty elektronicznej
Prezydent Miasta Gdańska ustalił, iż przedmiot Żądania stanowi informację
publiczną zgodnie z ań. '1 ust- 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r..o dostępie do
informacji publicznej' Wskazany przepis statuuje, że informacją publiczną jest każda
informacja o sprawach publicznych, czyli dotycząca działalnoŚci organów władzy
publicznej w zakresie wykonywania zadań władzy publicznej oraz gospodarowania
mieniem publicznym, a więc mieniem komunalnym bądŹ Skarbu Państwa (zob. lrena
Kamińska, Mirosława Rozbicka - ostrowska, Ustawa o dostępie do informacji
publicznej, Komentarz, Warszawa 2012, s' 16-'18). Zatem biorąc pod uwagę to' że
żądanie udostępnienia operatu szacunkowego dotyczy nieruchomości będącei
własnościąGminy Miasta Gdańska (czyli mienia publicznego) należy stwierdzić, że
stanowi on informację o mieniu, jakim dysponuje jednostka samorządu terytorialnego
(na podstawie ań.6 ust. 'l pkt 2 lit. f ustawy o dostępie do informacji publicznej).
Żądanie wnioskodawcy stanowi żądanie udzielenia informacji publicznej w zakresie
nformacji nieprzetworzonej.
Podstawą rozstrzygnięcia jest zapatrywanie tut. organu, iz operat szacunkowy
Wyceny nieruchomości nie podlega udostępnieniu w trybie ustavvy o dostępie do
informacji publicznej. Należy zauwazyć, iz zgodn|e z ań. 156 ust 1a ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r' o gospodarce nieruchomościami ,,organ administracji, który zlecił
rzeczoznawcy majątkowemu sporządzenie operatu szacunkowego, jest obowiązany
umożliwić osobie, której interesu prawnego dotyczy jego treść,przeglądanie tego
operatu oraz sporządzanie z niego notatek odpisów. osoba ta moŻe Żądać
uwierzytelnienia sporządzonych przez siebie odpisów z operatu szacunkowego lub
wydania jej z operatu szacunkowego uwierzytelnionych odpisów, o ile jest to
uzasadnione Ważnym interesem tej osoby. W tym kontekściena|ezy zwrócić uwagę
na art. '| ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, w myślktÓrego przepisy
ustawy nie naruszają przepisów innych ustaw określającychodmienne zasady itryb
dostępu do informacji będących informacjami publicznymi' Analiza ań. 156 ust. 1a
ustawy o gospodarce nieruchomościami unaocznia, że ustawa ta przewiduje
i
i
odmienny od ustawy o dostępie do informacji publicznej tryb oraz zasady
udostępniania żądanej przez wnioskodawcę informacji. Nalezy zauważyć, iŻ
ustawodawca ograniczył prawo do przeglądania operatu oraz sporządzania z niego
notatek i odpisów wyłącznie do osób posiadających interes prawny, zaŚ prawo do
uwierzytelniania lub wydawania uwierzytelnionych odpisów wyłącznie do osób
posiadających uzasadniony i waŹny interes. Przepis ten określa 'zatem zarówno
zakres udostępniania informacji, jak i zakres podmiotów upoważnionych do jej
otrzymywania. Stanowi zatem lex specialis (łac. ustawę szczególną) względem
regulacji ustawy o dostępie do informacji publicznej. Wskazany przepis ań. 156 ust.
1a ustawy o gospodarce nieruchomościami wprowadzony został do ustawy W dniu 22
paŹdziernika 2007 r' ustawą
dnia 24 sierpnia 2007 r' o zmianie ustavvy o
gospodarce nieruchomościa mi oraz o zmianie niektórych innych ustaw ( Dz.U. Nr
173, poz. 1218), a zatem po uchwaleniu ustawy o dostępie do informacji publicznej.
Tym samym ma pierwszeństwo przed nią nie tylko z uwagi na swój szczególny
charakter, ale także zgodnie z regułą lex posterior derogat lege priori (łac. akt
póŹniejszy uchyla moc obowiązującą aktu wcześniejszego).
Należy wreszcie zauwaŻyć, Że przyjęcie odmiennego stanowiska godziłoby w
racjonalnośĆustawodawcy, gdyż trudno załoŻyć, iż węŹszy zakres dostępu do
informac.ii publicznej chciał on zapewniÓ osobom posiadającym w tym aspekcie
ustawy
podstawie
prawny
1
prostszy
i
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami) - zaśszerszy
z
interes
(na
ań.
56 ust' 1a
zakres dostępu każdemu innemu podmiotowi (zgodnie z dyspozycją ań. 1, art. 3 ań'
9 ustawy z dnia 6 września2OO1 r. o dostępie do informacji publicznej). Taka
wykładnia nie licowałaby z konstlucyjną zasadą równości (ań. i2 (onstyucji), na
strazy któĘ winien stać organ administracji publicznej w niniejszej sprawie.'
Wykładnia konstytucyjnej zasady równości w Polsce, przeprowadzona na tle
bogatej literatury przedmiotu i aktów prawa międzynarodowego oraz dokonań
judykatury pozwala na stwierdzenie' iż istnieje różnica pomiędzy równością wobec
prawa i równością praw. Zgodnie z taką wykładnią można przyjąć, iż zasada
równości w prawie oznacza jednakową ochronę każdego podmiotu prawa plzez
41t
stanowione przez państwo normy prawne
oraz zakaz nieuprawnionego
uprzywilejowania lub dyskryminacji przez prawo, natomiast zasada równości wobec
prawa oznacza równośÓ traktowania podmiotów w procesie stosowania norm
prawnych. W literaturze z zakresu prawa konstytucyjnego ugruntował się pogląd' że
norma prawna zawalla w ań. 32 Konstytucji stanowiąca' że Wszyscy są równi wobec
prawa, jest zasadą prawa ima charakter lex generalis (nakazu generalnego), zatem
obowiązuje wobec wszystkich podmiotów prawa, poddanych polskiej jurysdykcji' to
jest zarówno wobec osób fizycznych, jak i prawnych, a nadto ozńźcza zarówno
równośÓ praw, jak i równośćw prawie'
Prz\ioczoną interpretację tego przepisu Konstytucji podziela takze Trybunał
'
Konstytucyjny, dając wyraz swojemu stanowisku w wyroku z dnia 24 lutego ,1999 r.'
w którym podkreŚlił zarówno istotę, jak i wagę zasady róWności wobec prawa.
Zgodnie ze stanowiskiem Trybunału należy uznaÓ, iŻ jeŻeli pewien zbiór podmiotóW
cechuje określona,istotna cecha relewantna, to istnieje konstytucyjny nakaz, aby
takie podmioty należące do tej samej klasy, w ramach określonegosiańu prawnego'
czyli w podobnej sytuacji, traktowane były równo, zateń tak samo, bez
zróŹnicowania w postaci faworyzowania, ale i bez dyskryminacji' Trybunał podkreŚlił
także' iż zasada równości podmiotów wobec prawa obowiązujó zaróWno w procesie
stosowania norm prawnych, jak iw procesie ksztaftowania sytuacji podmiotów prawa,
to jest w trakcie stanowienia norm prawnych.
Powyższa konstatacja prowadzi do wniosku, że operaty szacunkowe
nieruchomości miejskich nie podlegają udostępnieniu w trybie i na zasadach ustawy
o dostępie do informacji publicznej, lecz na podstawie ań. 156 ust. 1a ustawy o
gospodarce w trybie i na zasadach określonych w tym przepisie. W trybie ustawy o
dostępie do informac'ji publicznej może byc zatem formułowana tylko informacja
opańa na wspomnianych operatach, jednak nie udostępniana ich treść.Powyższe
stanowisko jest wyrazem rozwijającego się obecnie nuńu doktryny w przedmiotowej
jest podzielane
sprawie
aktualnym orzecznictwie Naczelnego Sądu
Administracyjnego (patz wyrok z dnia 11.i2.2014 r. sygn. akt I OSK j42114\.
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej w ań. 6'l ust. 1 stanowi, że obywatel ma
prawo do uzyskiwania informacji o działalnościorganów władzy publicznej oraz osób
pełniących funkcje publiczne. Prawo to obejmuje również uzyskiwanie informacji
o działalnościorganów samorządu gospodarczego i zawodowego, a takŹe innycń
osób oraz jednostek organizacyjnych w zakresie, w jakim wykónują one zadania
władzy publicznej gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu
Państwa. Prawo do uzyskiwania informacji obejmuje dostęp do dokumentów oraz
wstęp na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących
z powszechnych wyborów' z możliwościąrejestracji dzwięku lub obrazu (ust. 2)'
'
i
w
i
ograniczenie prawa, o którym mowa W ust' 1 i 2, moŻe nastąpić wyłącznie ze
względu na określone w ustawach ochronę wolności i praw innych osób i podmiotów
oospodarczych oraz ochronę porządku publicznego, bezpieczeństwa lub waznego
interesu gospodarczego państwa (ust. 3).
Ustawodawca konstytucyjny przewidując prawo do uzyskania informacji
publicznych wskazał jednocześnie w ań. 61 ust. 4 Konstytucji, iż tryb ich udzielania
określająustawy. Jedną z tych ustaw jest ustawa z dnia 6 września 200'l r.
o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112 poz. 1198 z poŻn. zm., dalej też
jako ustawa)' Nie dotyczy ona jednak udostępniania wszelkiego typu informacji
publicznych.
Zgodnie bowiem z jej art. 1 ust. 2 przepisy ustawy nie naruszają przepisów
innych ustaw okreŚlających odmienne zasady i tryb dostępu do informacji będących
informacjami publicznymi. oznacza to, że pewne rodzaje informacji publicznej mogą
być ujawnione tylko w specjalnym trybie, bądz na odmiennych zasadach' lnformacje
publiczne dzieli się na dwie kategorie: podlega.|ące udostępnieniu na zasadach
i w trybie określonym w ustawie o dostępie do informacji publicznej oraz takie, które
pod|egaią udostępnieniu na zasadach iw trybie przewidzianym w ustawach
szczególnych (M. Jaśkowska, Dostęp do informacji publicznych w śWietle
orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego, TNoiK 2002, s. 27)
ograniczenie udostępnienia informacji na podstawie ań. 1 ust. 2 ustawy nie oznacza,
że nie stanowi ona informacji publicznej, ale że została ona Wyłączona z kategorii
informacji podlegających ujawnieniu w tym trybie.
Tut' organowi znany jest wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w
Gdańsku z dnia 21 lutego 2006r. ll słGd 897/05 (zamieszczonY w Centralnej Bazie
orzeczeń Sądów Administracyjnych), w których m'in. przyjęto, że udostępnienie
operatu szacunkowego w zakresie gospodarowania nieruchomościami samorządu
terytorialnego i Skarbu Państwa jest informacją publiczną udostępnioną Według reguł
ustawy o dostępie do informacji publicznej. W śladza tym, róWnież w kilku innych
sądach administracyjnych podjęto podobne orzeczenia.
organ rozpoznający niniejszą sprawę zwaŻył jednak, że wskazany wyrok WSA
w Gdańsku został podjęty W stanie prawnym, w którym w skład ań. 156 ustavvy
o gospodarce nieruchomościami, nie wchodził jeszcze ust. 1a, wprowadzający
szczególne zasady dostępu do informacji publicznej, jaką jest operat szacunkowy.
Wskazana jednostka normatywna (ust. 1a) została dodana do treŚci ań. 156
powołanej ustawy przez ań' 'l pkt 54 ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. zmieniającej
ustawę o gospodarce nieruchomościami z dniem 22 pażdziernika 2007 r. (Dz' U' nr
173, poz. 1218). W związku
wprowadzoną zmianą ustawa o gospodarce
nieruchomościami w obecnym ksŹałcie w sposób odrębny reguluje dostęp do
danych operatu szacunkowego i stanowi lex specialis (łac' ustawę szczególną)
w stosunku do przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej' W tej sytuacji,
uprawnienia dostępu do danych zawartych w operacie szacunkowym nie można
dochodziÓ powołując się na ustawę z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do
informacji publicznej, gdyż jei zastosowanie iest w takim wypadku Wyłączone, na
zasadzie ań, 1 ust. 2 tej ustawy (tak Wojewódzki Sąd Administracyjny We Wrocławiu
w wyroku z dnia 19 grudnia 2012 r. sygn. akt lV SABMr 105112).
z
V!
przed1iotowej sprawie tut. organ ocenił zasadnośćWniosku Pana
.' uznając w konsekwencji, że żądane informacje są
'
informacją publiczną w rozumieniu uŚtawy o dostępie do informacji publicznej, jednak
jak wynika z powyższych wyjaśnień nie podlegają udostępnieniu na zasadach iw
trybie przewidzianym w ustawie szczególnej' z uwagi na treśćprzepisu ań. 156 ust.
1a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
Mając na uwadze powyżSze orzeczono jak w sentencji.
od
niniejszej decyzji stronie służyodwołanie do Samorządowego Kolegium
odwoławczego Gdańsku za pośrednictwem tutejszego Urzędu W terminie '14 dni od
dnia jej doręczenia.
PREZYOENT
z up'
Hali
ŻAsTEPcA
WYÓ2lA
OBROTU iII
Download