Prawo obywatela do informacji publicznej

advertisement
Temat 5: Prawo obywatela do informacji publicznej.
1. Co to jest informacja publiczna?
2. Odmowa udostępnienia informacji publicznej.
3. Sposoby udostępniania informacji.
Podstawa prawna:
 ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej,
 art. 61 KRP,
 bip.gov.pl
1. Co to jest informacja publiczna?
 informacja publiczna to każda informacja o sprawach publicznych, która stanowi informację
publiczną w rozumieniu art. 61 Konstytucji i podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie
określonych w ustawie o dostępie do informacji publicznej.
 to każda wiadomość wytworzona lub odnosząca się do władz publicznych, do faktów i stanów
istniejących. Dotyczy każdej informacji, która związana jest działaniem urzędów.
 w przypadku braku możliwości uzyskania informacji publicznej jedną skuteczną drogą jest
złożenie skargi do sądu na bezczynność urzędu/instytucji, która nie chce udostępnić informacji
publicznej.
 odmowa udostępnienia informacji publicznej następuje w formie decyzji administracyjnej.
Podstawą odmowy udostępnienia informacji publicznej mogą być wyłącznie prawnie
chronione dobra (np. prawo do prywatności, tajemnica przedsiębiorstwa).
 przykłady informacji publicznej:
 akty normatywne,
 akty wykonawcze,
 akty prawa miejscowego,
 decyzje administracyjne,
 wyroki sądowe,
 prawo wstępu na posiedzenia organów kolegialnych władzy publicznej: sejm senat, sejmik
województwa, sesja rady gminy.
 udostępnienie informacji publicznej na wniosek zainteresowanego winno nastąpić jak
najszybciej (do 14 dni). Termin nie może być dłuższy niż 2 miesiące.
2. Odmowa udostępnienia informacji publicznej:
 podstawą odmowy udostępnienia informacji publicznej są:
 ochrona informacji niejawnych lub innych tajemnic chronionych prawem (tajemnica
państwowa, służbowa, skarbowa, statystyczna i inne),
 prywatność osoby fizycznej lub tajemnica przedsiębiorstwa,
 ochrona danych osobowych, prawo do prywatności.
 odmowa udostępnienia informacji publicznej ma charakter decyzji administracyjnej i podlega
prawu zaskarżenia do sądu powszechnego,
 niektóre tajemnice nie mogą zostać ujawnione nawet przed sądem, np. tajemnica spowiedzi,
tajemnica adwokacka,
 informacje proste i przetworzone:
 informacja prosta: to informacja, której zasadnicza treść nie podlega zmianie, nie traci ona
określonego znaczenia, nawet wtedy, gdy usunie się z niej jakieś dane,
1
 informacja przetworzona: to informacja nowa, nieistniejąca w dotychczasowej formie i treści,
która powstała na podstawie źródeł będących w posiadaniu organu zobowiązanego do jej
udostępnienia publicznego.
 przetwarzanie informacji:
 to zbieranie lub zestawianie pojedynczych wiadomości, łączenie ich ze sobą według
określonego kryterium i nadawanie im określonej formy,
 przetwarzanie informacji wiąże się z koniecznością analizy, interpretacji i oceny posiadanych
źródeł.
3. Sposoby udostępniania informacji publicznej:
 podstawowym źródłem informacji publicznych jest Biuletyn Informacji Publicznej BIP – jest to
system stron internetowych służący powszechnemu i bezpłatnemu dostępowi do informacji
publicznej.Informacje dla BIP są zobowiązane dostarczać:
 organy władzy publicznej,
 organy samorządu gospodarczego i zawodowego,
 podmioty reprezentujące Skarb Państwa,
 podmioty reprezentujące państwowe osoby prawne i osoby prawne samorządu
terytorialnego,
 organizacje związkowe i organizacje pracodawców,
 partie polityczne.
 innym sposobem jest rozwieszenie lub wyłożenie w miejscach publicznych lub za pomocą
telebimu informacji publicznych.
 złożenie wniosku osoby zainteresowanej (pisemnego, ustnego lub elektronicznego) do danego
urzędu lub instytucji.
Koniec
2
Download