1 DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE 1. Instrumenty

advertisement
Wawel S.A.
SA-P 2008
Dodatkowe noty objaśniające
DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE
1. Instrumenty finansowe.
Nie występują.
2. Dane o pozycjach pozabilansowych, w szczególności zobowiązaniach warunkowych, w
tym również udzielonych przez emitenta gwarancjach i poręczeniach (także
wekslowych), z wyodrębnieniem udzielonych na rzecz jednostek powiązanych.
Nie występują .
3. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu
uzyskania prawa własności budynków i budowli.
Nie występują.
4. Przychody, koszty i wyniki działalności zaniechanej w okresie sprawozdawczym lub
przewidzianej do zaniechania w następnym okresie.
Nie występują.
5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne
potrzeby.
Nie występuje.
6. Poniesione i planowane nakłady inwestycyjne.
Poniesione w I półroczu 2008 r. nakłady inwestycyjne wynoszą 4.074 tys. zł, w tym na nie
finansowe aktywa trwałe 4.074 tys. zł. W I półroczu 2008 r. nie poniesiono nakładów na
ochronę środowiska naturalnego.
Planowane nakłady w okresie najbliższych 12 miesięcy od dnia bilansowego wynoszą 20.000
tys. zł, w tym na nie finansowe aktywa trwałe 20.000 tys. zł. Nie przewiduje się poniesienia
nakładów na ochronę środowiska naturalnego.
7. Informacje o transakcjach emitenta z podmiotami powiązanymi, dotyczących
przeniesienia praw i zobowiązań.
Dane liczbowe, dotyczące jednostek powiązanych, o:
a) wzajemnych należnościach i zobowiązaniach
- należności na dzień 30.06.2008 r. od spółek powiązanych:
Droste B.V. Holandia
F.H.P „Łasoszci”
WIK sp. z o.o.
RAZEM
Komisja Nadzoru Finansowego
422 tys. zł
150 tys. zł
1 tys. zł
573 tys. zł
1
Wawel S.A.
-
SA-P 2008
Dodatkowe noty objaśniające
zobowiązania na dzień 30.06.2008 r. od spółek powiązanych:
nie występują
b) kosztach i przychodach z wzajemnych transakcji
- przychody ze sprzedaży za I półrocze 2008 r. do spółek powiązanych :
WIK sp. z o.o.
2 tys. zł
Chocolates Hosta Dulcinea SA
51 tys. zł
Droste B.V. Holandia
424 tys. zł
F.H.P „Łasoszci”
143 tys. zł
RAZEM
620 tys. zł
-
koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów do jednostek powiązanych :
WIK sp. z o.o.
- tys. zł
Chocolates Hosta Dulcinea SA
40 tys. zł
Droste B.V. Holandia
347 tys. zł
F.H.P „Łasoszci”
99 tys. zł
RAZEM
486 tys. zł
8. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji.
Nie dotyczy.
9. Informacje o przeciętnym zatrudnieniu.
Wyszczególnienie
Ogółem, z tego:
- pracownicy na stanowiskach
robotniczych
- pracownicy administracyjni
- osoby korzystające z urlopów
wychowawczych lub bezpłatnych
Przeciętna liczba
zatrudnionych
w I półroczu 2008 r.
741
431
Przeciętna liczba
zatrudnionych
W I półroczu 2007 r.
715
426
281
29
258
31
10. Informacje o wartości niespłaconych zaliczek, kredytów, pożyczek, gwarancji, poręczeń
lub innych umów zobowiązujących do świadczeń na rzecz emitenta, jednostek od niego
zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych, z podaniem warunków
oprocentowania i spłaty tych kwot, udzielonych przez emitenta w przedsiębiorstwie
emitenta oraz oddzielnie w przedsiębiorstwach jednostek od niego zależnych,
współzależnych i z nim stowarzyszonych (dla każdej grupy osobno), osobom
zarządzającym i nadzorującym, odrębnie dla osób zarządzających i nadzorujących oraz
oddzielnie ich współmałżonkom, krewnym i powinowatym do drugiego stopnia,
przysposobionym lub przysposabiającym oraz innym osobom, z którymi są one
powiązane osobiście, z podaniem warunków oprocentowania i spłaty tych kwot.
Nie występują
Komisja Nadzoru Finansowego
2
Wawel S.A.
SA-P 2008
Dodatkowe noty objaśniające
11. Informacje o znaczących zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w
sprawozdaniu finansowym za bieżący okres.
W sprawozdaniu za okres bieżący nie ujęto żadnych znaczących zdarzeń, które dotyczyłyby
lat ubiegłych.
12. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie
uwzględnionych w sprawozdaniu finansowym.
Nie występują.
13. Informacje o relacjach między prawnym poprzednikiem a emitentem oraz o sposobie i
zakresie przejęcia aktywów i pasywów.
Nie dotyczy.
14. Sprawozdania finansowe skorygowane o wskaźnik inflacji.
Nie dotyczy.
15. Zestawienie oraz objaśnienie różnic pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu
finansowym i porównywalnych danych finansowych, a uprzednio sporządzonymi i
opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi.
Nie wystąpiły
16. Zmiany stosowanych zasad (polityki) rachunkowości i sposobu sporządzania
sprawozdania finansowego, dokonanych w stosunku do poprzedniego roku obrotowego
(lat obrotowych), ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków
finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i
rentowność emitenta.
Nie wystąpiły.
17. Dokonane korekty błędów podstawowych, ich przyczyny, tytuły oraz wpływ
wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność
oraz wynik finansowy i rentowność emitenta.
Nie wystąpiły.
18. W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności,
opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje oraz wskazanie,
czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane; informacja powinna
zawierać również opis podejmowanych, bądź planowanych przez jednostkę działań
mających na celu eliminację niepewności.
Nie wystąpiły.
Komisja Nadzoru Finansowego
3
Wawel S.A.
SA-P 2008
Dodatkowe noty objaśniające
19. W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego
nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po
połączeniu spółek, oraz wskazanie dnia połączenia i zastosowanej metody rozliczenia
połączenia (nabycia, łączenia udziałów).
Nie dotyczy.
20. W przypadku niestosowania w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów i akcji w
jednostkach podporządkowanych -metody praw własności - należy przedstawić skutki,
jakie spowodowałoby jej zastosowanie, oraz wpływ na wynik finansowy.
Spółka w sprawozdaniu finansowym wyceniła nabyte udziały w F.H.P „Łasoszczi” Spółka
Akcyjna Otwarta, Ukraina wg ceny nabycia.
Wycena udziałów metodą praw własności zmniejszyłaby aktywa trwałe i wynik finansowy
Spółki o 343 tys. zł:
1. Cena nabycia pakietu 48,5% akcji =
3.906 tys. zł
2. Udział w kapitale własnym na dzień nabycia =
739 tys. zł
3. Wartość firmy na dzień nabycia (1. – 2.) =
3.167 tys. zł
4. Amortyzacja wartości firmy za I półrocze 2008 =
317 tys. zł
5. Udział w zysku (stracie) za I półrocze 2008 =
(26) tys. zł
6. Razem wpływ na wynik I półrocza (5. – 4.) =
(343) tys. zł
21. Jeżeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, w
dodatkowej nocie objaśniającej do sprawozdania finansowego należy przedstawić
podstawę prawną niesporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego, wraz
z danymi uzasadniającymi odstąpienie od konsolidacji lub wyceny metodą praw
własności.
Nie dotyczy.
Komisja Nadzoru Finansowego
4
Download