25 Na zlecenie Rady Nadzorczej spółki Impexmetal SA dokonaliśmy

advertisement
Aneks do raportu z badania sprawozdania finansowego Impexmetal S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 roku.
Na zlecenie Rady Nadzorczej spółki Impexmetal S.A. dokonali my ponownej analizy tre ci
raportu z badania sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 roku.
W wyniku przeprowadzonych prac, punkt 1.3. raportu z badania dotycz cy Kontroli
Wewn trznej otrzymuje nast puj ce brzmienie:
Zarz d Spółki jest odpowiedzialny za opracowanie i funkcjonowanie systemu kontroli
wewn trznej Spółki oraz zapobieganie i wykrywanie nieprawidłowo ci.
Przy planowaniu i prowadzeniu badania sprawozdania finansowego Spółki za okres
zako czony 31.12.2004 r. wzi li my pod uwag procedury systemu kontroli wewn trznej, w
celu okre lenia naszych procedur niezb dnych do wydania miarodajnej opinii o badanym
sprawozdaniu finansowym.
Organizacja systemu kontroli pozwala na:
-
identyfikacj i prawidłowe ewidencjonowanie operacji gospodarczych,
szczegółowy opis operacji gospodarczych pozwalaj cy na wła ciw klasyfikacj w celu
sporz dzenia sprawozda finansowych,
ksi gowanie operacji gospodarczych we wła ciwym okresie sprawozdawczym,
wła ciwe przedstawienie operacji gospodarczych w sprawozdaniu finansowym.
Nasz przegl d systemu kontroli wewn trznej mógł nie ujawni wszystkich słabo ci w
strukturze tego systemu.
W czasie badania nie stwierdzili my istotnych wad systemu kontroli wewn trznej.
Warszawa, 17 maja 2005 r.
Anna Bernaziuk
dr André Helin
Biegły Rewident
nr ewid. 173/223
Prezes Spółki
State Authorized Public Accountant
Biegły Rewident 90004/502
BDO Polska Sp. z o.o.
25
Download