związanych z pracą dla pracowników

advertisement
Dziennik Ustaw Nr 43
— 1931 —
Poz. 302 i 303
zwiàzanych z pracà dla pracowników zatrudnionych
w paƒstwowych jednostkach sfery bud˝etowej dzia∏ajàcych w zakresie ochrony Êrodowiska, zasobów naturalnych i leÊnictwa (Dz. U. Nr 96, poz. 447, z póên.
zm.4)) za∏àcznik nr 1 do rozporzàdzenia otrzymuje
———————
brzmienie okreÊlone w za∏àczniku do niniejszego rozporzàdzenia.
Zmiany wymienionego rozporzàdzenia zosta∏y og∏oszone
w Dz. U. z 1997 r. Nr 39, poz. 243, z 1998 r. Nr 42, poz. 250,
z 1999 r. Nr 30, poz. 294 i Nr 36, poz. 347, z 2000 r. Nr 27,
poz. 338, z 2001 r. Nr 52, poz. 549 i Nr 82, poz. 894, z 2003 r.
Nr 25, poz. 214, z 2004 r. Nr 45, poz. 422 oraz z 2005 r.
Nr 38, poz. 355 i Nr 157, poz. 1319.
§ 3. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏oszenia.
4)
§ 2. Przepisy rozporzàdzenia majà zastosowanie
do wynagrodzeƒ nale˝nych od dnia 1 stycznia 2006 r.
Minister Pracy i Polityki Spo∏ecznej: K. Micha∏kiewicz
Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Pracy i Polityki Spo∏ecznej
z dnia 6 marca 2006 r. (poz. 302)
TABELA
MIESI¢CZNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO
Kategoria zaszeregowania
Kwota w z∏otych
1
2
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX
XX
XXI
790— 930
800— 940
810— 960
820—1 000
830—1 040
840—1 080
850—1 130
860—1 190
870—1 260
890—1 340
910—1 420
930—1 500
950—1 620
980—1 730
1 010—1 840
1 040—1 970
1 070—2 100
1 100—2 240
1 130—2 400
1 200—2 560
1 310—2 720
303
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO¸ECZNEJ1)
z dnia 6 marca 2006 r.
zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w niektórych
jednostkach organizacyjnych sfery bud˝etowej resortu spraw wewn´trznych i administracji
Na podstawie art. 773 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21,
———————
1)
poz. 94, z póên. zm.2))3) zarzàdza si´, co nast´puje:
Minister Pracy i Polityki Spo∏ecznej kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — praca, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 paêdziernika 2005 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Pracy i Polityki Spo∏ecznej (Dz. U. Nr 220, poz. 1891).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 717,
z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11,
poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154,
poz. 1805, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r.
Nr 166, poz. 1608 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252 i Nr 240, poz. 2407 oraz
z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 68, poz. 610, Nr 86, poz. 732 i Nr 167, poz. 1398.
3) Zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 14 listopada 2003 r. o zmianie ustawy — Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych
ustaw (Dz. U. Nr 213, poz. 2081) niniejsze rozporzàdzenie jest wydane na podstawie art. 773 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z póên. zm.) w brzmieniu nadanym przez art. 1 pkt 22 ustawy
z dnia 14 listopada 2003 r. o zmianie ustawy — Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
Dziennik Ustaw Nr 43
— 1932 —
Poz. 303
§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 lipca 1996 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w niektórych
jednostkach organizacyjnych sfery bud˝etowej resortu spraw wewn´trznych i administracji (Dz. U. Nr 97,
poz. 454, z póên. zm.4)) za∏àcznik nr 1 do rozporzàdze———————
nia otrzymuje brzmienie okreÊlone w za∏àczniku do niniejszego rozporzàdzenia.
Zmiany wymienionego rozporzàdzenia zosta∏y og∏oszone
w Dz. U. z 1997 r. Nr 41, poz. 258, z 1998 r. Nr 45, poz. 279,
z 1999 r. Nr 16, poz. 149 i Nr 50, poz. 514, z 2000 r. Nr 36,
poz. 411, z 2001 r. Nr 50, poz. 527, z 2002 r. Nr 109,
poz. 963, z 2003 r. Nr 25, poz. 211, z 2004 r. Nr 45, poz. 425
oraz z 2005 r. Nr 38, poz. 344.
§ 3. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏oszenia.
4)
§ 2. Przepisy rozporzàdzenia majà zastosowanie do wynagrodzeƒ nale˝nych od dnia 1 stycznia
2006 r.
Minister Pracy i Polityki Spo∏ecznej: K. Micha∏kiewicz
Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Pracy i Polityki Spo∏ecznej
z dnia 6 marca 2006 r. (poz. 303)
TABELE
MIESI¢CZNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO
A. dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1—3 rozporzàdzenia, z wy∏àczeniem pracowników zatrudnionych w Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewn´trznych i Administracji, Paƒstwowej Inspekcji Sanitarnej Ministerstwa Spraw Wewn´trznych i Administracji, Zarzàdzie Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewn´trznych i Administracji, Biurze Ochrony Rzàdu oraz zak∏adzie bud˝etowym Ministerstwa Spraw Wewn´trznych i Administracji
„Lotnisko Warszawa-Babice”
Kategoria zaszeregowania
Kwota w z∏otych
1
2
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX
XX
XXI
790— 940
800— 950
810— 970
820—1 000
830—1 030
840—1 070
850—1 140
860—1 230
870—1 320
880—1 410
890—1 520
900—1 640
920—1 770
950—1 900
990—2 040
1 040—2 200
1 090—2 400
1 160—2 720
1 260—3 250
1 360—3 780
1 460—4 310
B. dla pracowników zatrudnionych w Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewn´trznych
i Administracji, Paƒstwowej Inspekcji Sanitarnej Ministerstwa Spraw Wewn´trznych i Administracji, Zarzàdzie Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewn´trznych i Administracji, Biurze Ochrony Rzàdu,
zak∏adzie bud˝etowym Ministerstwa Spraw Wewn´trznych i Administracji „Lotnisko Warszawa-Babice”
Kategoria zaszeregowania
Kwota w z∏otych
1
2
I
II
790—940
800—950
Dziennik Ustaw Nr 43
— 1933 —
Poz. 303 i 304
1
2
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX
XX
XXI
820— 970
840—1 000
860—1 040
880—1 110
900—1 190
930—1 280
960—1 370
990—1 480
1 020—1 590
1 050—1 710
1 080—1 830
1 120—1 950
1 170—2 090
1 220—2 300
1 310—2 520
1 410—2 740
1 530—3 250
1 650—3 780
1 770—4 310
304
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO¸ECZNEJ1)
z dnia 6 marca 2006 r.
zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie zasad wynagradzania za prac´ i przyznawania innych Êwiadczeƒ
zwiàzanych z pracà dla pracowników zatrudnionych w paƒstwowych jednostkach sfery bud˝etowej
dzia∏ajàcych w zakresie kultury fizycznej i turystyki
Na podstawie art. 773 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21,
poz. 94, z póên. zm.2))3) zarzàdza si´, co nast´puje:
§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 30 lipca 1996 r. w sprawie zasad wynagradzania za prac´ i przyznawania innych Êwiadczeƒ
zwiàzanych z pracà dla pracowników zatrudnionych
w paƒstwowych jednostkach sfery bud˝etowej dzia∏ajàcych w zakresie kultury fizycznej i turystyki (Dz. U.
Nr 103, poz. 478, z póên. zm.4)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
———————
1)
1) tytu∏ rozporzàdzenia otrzymuje brzmienie:
„w sprawie zasad wynagradzania za prac´ i przyznawania innych Êwiadczeƒ zwiàzanych z pracà
dla pracowników zatrudnionych w Centralnym
OÊrodku Sportu”;
2) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Przepisy rozporzàdzenia stosuje si´ do pracowników zatrudnionych w Centralnym
OÊrodku Sportu.”;
Minister Pracy i Polityki Spo∏ecznej kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — praca, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 paêdziernika 2005 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Pracy i Polityki Spo∏ecznej (Dz. U. Nr 220, poz. 1891).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 717,
z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11,
poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154,
poz. 1805, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r.
Nr 166, poz. 1608 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252 i Nr 240, poz. 2407 oraz
z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 68, poz. 610, Nr 86, poz. 732 i Nr 167, poz. 1398.
3) Zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 14 listopada 2003 r. o zmianie ustawy — Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych
ustaw (Dz. U. Nr 213, poz. 2081) niniejsze rozporzàdzenie wydane jest na podstawie art. 773 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z póên. zm.) w brzmieniu nadanym przez art. 1 pkt 22 ustawy
z dnia 14 listopada 2003 r. o zmianie ustawy — Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
4) Zmiany wymienionego rozporzàdzenia zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 32, poz. 193, z 1998 r. Nr 42, poz. 248,
z 1999 r. Nr 36, poz. 346, z 2000 r. Nr 27, poz. 334, z 2001 r. Nr 32, poz. 373, z 2003 r. Nr 25, poz. 213, z 2004 r. Nr 45, poz. 421
oraz z 2005 r. Nr 38, poz. 354.
Download