Zobowiązania wymagalne w sprawozdaniu Rb-Z

advertisement
Zobowiązania wymagalne w sprawozdaniu Rb-Z
Wpisany przez Aleksandra Bieniaszewska, Barbara Wołczak
W sprawozdaniu Rb-Z wykazywane są zobowiązania wymagalne rozumiane jako wszystkie
bezsporne zobowiązania, których termin płatności dla dłużnika minął, a które nie zostały ani
przedawnione, ani umorzone.
Pytanie
Czy należy w sprawozdaniu Rb-Z wykazywać zobowiązania wymagalne z tytułu
nieuregulowania w terminie w jednostce budżetowej zapłaty podatku od
nieruchomości i nieuregulowania w terminie zobowiązań podatkowych względem urzędu
skarbowego?
Odpowiedź
W sprawozdaniu Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń
wykazywane są zobowiązania wymagalne rozumiane jako wszystkie bezsporne zobowiązania,
których termin płatności dla dłużnika minął, a które nie zostały ani przedawnione, ani umorzone.
1/2
Zobowiązania wymagalne w sprawozdaniu Rb-Z
Wpisany przez Aleksandra Bieniaszewska, Barbara Wołczak
Są to zobowiązania wynikające głównie z dostaw towarów i usług (np. niezapłaconych w
terminie faktur), prawomocnych orzeczeń sądu, udzielonych poręczeń i gwarancji.
Z informacji zawartych w pytaniu nie wynika jednoznacznie, kto sporządza sprawozdanie oraz
czy jednostka ma zobowiązania z tytułu podatku od nieruchomości czy też inny podmiot zalega
jej z zapłatą tego podatku. Jeżeli jednostka samorządu terytorialnego nie uregulowała w
terminie zapłaty podatku od nieruchomości innemu podmiotowi (np. innej jst) to kwota ta
zostanie wykazana w sprawozdaniu Rb-Z (kolumna 7 - grupa III). W przypadku nieuregulowania
w terminie zobowiązań podatkowych względem urzędu skarbowego, takie zobowiązania także
należy wykazać w sprawozdaniu Rb-Z (kolumna 5 - grupa I).
2/2
Download