Polski rynek farmaceutyczny na tle Europy

advertisement
Paweł Sztwiertnia Dyrektor Generalny INFARMA
Rynek Farmaceutyczny w Polsce i Europie
Europejski Kongres Gospodarczy, 16 maja, 2012
Katowice
Innowacyjność sektora
Branża farmaceutyczna zajmuje pierwszą pozycję w rankingu najbardziej innowacyjnych sektorów w
Europie
Ranking sektorów pod względem udziału wydatków
na B&R w przychodach, 2009
Farmaceutyczny i
biotechnologiczny
15,9%
Oprogramowania i komputerów
Średni koszt wprowadzenia cząsteczki na rynek (EUR mln)
9,9%
Sprzętu technologicznego
8,7%
badania kliniczne
Dóbr rekreacyjnych
6,5%
Ochrony zdrowia
6,2%
Samochodowy
4,7%
Urządzeń elektrycznych
4,4%
Lotnictwa i obrony
EUR mln
286
0
87
200
137
400
344
600
50
800
152
3
1059 mln
EUR
1 000
1 200
3,9%
Wszystkie sektory
3,5%
Chemiczny
3,4%
Inżynierii przemysłowej
3,1%
Dóbr przemysłowych
Badania przedkliniczne
Faza II
Zatwierdzenie leku
Niesklasyfikowane
Źródło: EFPIA, Analiza PwC
2,6%
AGD
1,8%
Telekomunikacyjny
1,7%
Producentów żywności
1,2%
Producentów ropy i gazu
Faza I
Faza III
Badanie bezpieczeństwa terpaii (Faza IV)
Nota: Dane dotyczą 1,400 największych firm zarejestrowanych w
UE, Japonii oraz pozostałych krajach, Ranking według łącznych
inwestycji na działalność B&RŹródło: Komisja Europejska, „The
2010 EU Industrial R&D Investment Scoreboard”
0,4%
0%
5%
10%
15%
B&R/Sprzedaż (%)
20%
2
Innowacyjność w krajach UE
Polska pod względem dostępu do innowacji zajmuje od lat jedno z ostatnich miejsc w Europie
Innowacje są jednym z kluczowych elementów zapewniających wzrost gospodarczy oraz jego
trwałość, a tym samym gwarantują poprawę jakości życia społeczeństwa
Wskaźniki innowacyjności państw Unii Europejskiej
Żródło: Innovation Union Scoreboard 2011
3
Polski rynek farmaceutyczny
Obszary obecności firm farmaceutycznych w gospodarce
Inwestycje bezpośrednie
(6,7 mld PLN w latach
2004-09)
Transfer wiedzy na rzecz
środowiska medycznego
Edukacja pacjenta ( 60
kampanii o wartości 20
mln PLN w 2010; ponad
600 tys uczestników,
(ponad 200tys szkoleń o
wartości
250 mln PLN)
Badania kliniczne
(korzyści w formie
wpływów do budżetu
państwa, a także
oszczędności dla systemu
opieki zdrowia. Często to
jedyna szansa na dostęp
do nowoczesnego leczenia)
Innowacyjne
firmy
farmaceutyczne
Polscy podwykonawcy
(blisko 7 mld PLN wydane
na rzecz polskich
kooperantów i dostawców)
4
Żródło: „Wkład innowacyjnego przemysłu farmaceutycznego w rozwój polskiej gospodarki” Raport PWC
Polski rynek farmaceutyczny
Wpływ sektora na gospodarkę
firmy
generyczn
e; 42%
Firmy innowacyjne odpowiedzialne są za około 58%
wartości całego rynku farmaceutycznego (z
wyłączeniem leków bez recepty) w Polsce. W ujęciu
ilościowym obejmują one około 38% rynku.
firmy
innowacyj
ne
58%
Wpływ na PKB
Cały sektor
Firmy
innowacyjne
0,8% PKB
0,47% PKB
Podatki
~1 mld PLN
~0,6 mld PLN
ZUS
~ 400 mln PLN
~ 200 mln PLN
Programy
profilaktyczne i
badania przesiewowe
60 programów
•300 tys. pacjentów
•Poniesione nakłady
w 2010r. 30 mln PLN
5
Żródło: „Wkład innowacyjnego przemysłu farmaceutycznego w rozwój polskiej gospodarki” Raport PWC
Polski rynek farmaceutyczny
Inwestycje
Firmy innowacyjne posiadają siedem fabryk leków w Polsce.
Zatrudnienie w nich znajduje blisko 13 proc. ich wszystkich pracowników.
Polskie leki trafiają do 80 krajów na całym świecie, a wartość ich eksportu w 2010 roku
wyniosła ok. 3,6 mld zł.
• Dziesięć najbardziej aktywnych firm przeznaczyło na inwestycje ok.
2,8 mld PLN, co stanowiło ok. 40% łącznej wartości projektów branży
farmaceutycznej sfinansowanych w latach 2004-2009
• Spośród tych dziesięciu firm, pięć to firmy innowacyjne.
Zainwestowały one ok. 1,6 mld PLN, czyli prawie dwie trzecie
wartości inwestycji sfinansowanych przez 10 głównych firm
Inwestycje w latach 2004-2009: 6,7 mld PLN
1.86
PLN mld
2.0
1.5
1.27
1.0
0.5
0.43
1.38
Wzrost
CAGR
(’04:’09)
1.10
0.61
34.2%
Od 2004 roku branża
farmaceutyczna
sfinansowała w Polsce
inwestycje warte blisko
6,7mld PLN
0.0
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Nota: CAGR – Średnioroczna stopa wzrostu Źródło: GUS, Analiza PwC
6
Innowacyjność sektora farmaceutycznego
Badania kliniczne – wkład i możliwości rozwoju
Szacowany podział nakładów na badania
kliniczne
Inne*
100%
80%
60%
40%
20%
2%
1%
2%
14%
11%
Koszt usług medycznych
(innych niż leki, np.. diagnostyka)
Opłaty dla CEBK
31%
Opłaty dla komisji bioetycznych
8%
Wynagrodzenie dla ośrodków
Wynagrodzenie dla badaczy
31%
0%
Budżet na badania kliniczne
Usługi dodatkowe (m.in.. kurierzy,
podróże, tłumaczenia, itp.)
Wynagrodzenie (pracownicy stali i
czasowi)*
Źródło: EFPIA, Analiza PwC
7
Polski rynek farmaceutyczny na tle Europy
Polski rynek charakteryzują niskie nakłady publiczne na leki oraz zdecydowana przewaga leków
generycznych
Wydatki per capita na leki (EURO), 2010
400
350
350
337
336 331 331
325 317
290
300
257 255 249
250
234
Średnia 218 EUR
226
196 187
183
200
168
165
128
150
114 110
103
99
100
87
79
50
BUŁGARIA
RUMUNIA
ŁOTWA
ESTONIA
LITWA
POLSKA
CZECHY
W. BRYTANIA
WĘGRY
SŁOWACJA
HOLANDIA*
WŁOCHY
PORTUGALIA
HISZPANIA
AUSTRIA
SŁOWENIA
FINLANDIA
BELGIA
NIEMCY
FRANCJA
IRLANDIA
GRECJA
LUKSEMBURG
SZWECJA*
DANIA*
0
Źródło: IMS MIDAS, ceny producenta netto (EUR),*Rynek Farmaceutyczny (Rynek
leków: apteczny Rx, apteczny OTC i szpitalny), klasy ATC A-V, EUROSTAT.
Udział sprzedaży wartościowej leków generycznych w 2010 roku
70%
66%
60%
53% 53%
46% 45%
44% 44% 43%
50%
38% 38% 37% 36% 36%
35% 34%
40%
32% 32% 31% 30%
30%
28%
23%
20%
10%
RUMUNIA
LITWA
ŁOTWA
ESTONIA
LUKSEMBURG
IRLANDIA
HOLANDIA*
HISZPANIA
BELGIA
GRECJA
AUSTRIA
FRANCJA
DANIA*
SZWECJA*
FINLANDIA
SŁOWENIA
WŁOCHY
W. BRYTANIA
PORTUGALIA
WĘGRY
NIEMCY
SŁOWACJA
CZECHY
BUŁGARIA
POLSKA
0%
Źródło: IMS MIDAS, ceny producenta netto (EUR) ,*Rynek Farmaceutyczny
(Rynek leków: apteczny Rx, apteczny OTC i szpitalny).
8
Polski rynek farmaceutyczny na tle Europy
Polska ma jedną z najniższych średnich cen leków w Europie
Średnia cena leków EURO, wyrażona w cenach producenta netto.
66
52
Średnia 8,0 EURO
46
67
43
34*
76
47
42
50
Źródło: IMS MIDAS, ceny producenta netto EURO. Rynek apteczny, leki (ATC1: A-V), 2010
46
38
45
52
39
Przykład różnic cenowych
pomiędzy krajami europejskimi
(w euro) popularnego leku na
astmę
9
Polski rynek farmaceutyczny na tle Europy
Udział pacjenta w finansowaniu leków jest znacznie wyższy w Polsce niż w innych krajach regionu CEE
oraz krajach bardziej rozwiniętych
68%
60%
30%
29%
28%
26%
26%
26%
25%
Austria
Niemcy
W. Brytania
35%
Słowacja
40%
Francja
41%
40%
Hiszpania
49%
Finlandia
80%
25%
Czechy
Węgry
Portugalia
Norwegia
Polska
0%
Włochy
20%
Źródło: IMS
Poziom współpłacenia pacjentów w Polsce
80%
70%
68%
66%
65%
56%
60%
55%
55%
50%
40%
35%
33%
32%
30%
20%
10%
0%
za leki
za leki na receptę
2008
2009
za leki refundowane
2010
Źródło: NFZ, sprawozdanie, ceny detaliczne brutto PLN. IMS Pharmascope, Rynek apteczny Rx
10
Czy nowa ustawa realizuje cele polityki lekowej
Poziom współpłacenia pacjentów*
37,80%
35,00%
35,40%
34,80%
33,80%
32,90%
2006
2007
2008
2009
32,30%
2010
2011
2012
*Współpłacenie pacjentów na rynku leków refundowanych
Źródło: IMS Refundator, raporty NFZ
IMS prognozuje współpłacenie dla leków refundowanych w 2012 roku na
poziomie 35,1%. Wliczając w to leki, które nie pojawiły się na listach
refundacyjnych w 2012 roku a były refundowane – i pacjenci będą dalej je
kupować to wspólpłacenie rośnie do 37,8%
11
Umowy dzielenia ryzyka
Szansa na zwiększenie dostępności pacjentów do innowacji przy jednoczesnym
zachowaniu restrykcji budżetowych
Tradycyjne kontrakty/
przetargi
Umowy
portfolio
Rabat
Upusty na
portfolio
produktów
Umowy oparte na
wynikach klinicznych
Dowód
kliniczny
Gwarancja, że
pacjenci lub lek
osiągną
klinicznie
zdefiniowany
efekt
Wynik kliniczny
Gwarancja, że
pacjenci
osiągną inny
klinicznie
ważny efekt
powiązany z
działaniem
leku
Umowy finansowe
Pułap
wolumenowy
Gwarancja, że
relatywna
konsumpcja
leku
pozostanie w
określonych
granicach,
powyżej
których
producent
będzie
zmuszony dać
upust
Pułap cenowy
Producent
ponosi wszelkie
koszty ponad
założone
wydatki na lek
w danym roku
lub ponad
założone koszta
per pacjent
12
Dziękuję za uwagę
13
Download