SYLABUS MODUŁU ZDROWIE PUBLICZNE Informacje ogólne Kod

advertisement
SYLABUS MODUŁU ZDROWIE PUBLICZNE
Informacje ogólne
Kod
moduł
u
Rodzaj modułu
Nazwa
modułu
Podstawy zdrowia środowiskowego
Obowiązkowy
Wydział PUM
Nauk o Zdrowiu
Kierunek studiów
Kosmetologia
Specjalność
Nie dotyczy
Poziom studiów
I stopień
Forma studiów
Rok studiów
stacjonarne
Semestr studiów
Liczba przypisanych punktów
ECTS
Formy prowadzenia zajęć
Zimowy
Osoba odpowiedzialna za
moduł
Osoby prowadzące zajęcia
strona internetowa
Język prowadzenia zajęć
III rok
2
Wykłady- 20 godz; seminaria- 10 godz.
dr. n. tech. Dorota Oszutowska-Mazurek
adres e-mail: [email protected]
Zakład Epidemiologii i Zarządzania
ul. Żołnierska 48
91 4800 965
dr n. techn. Dorota Oszutowska-Mazurek
adres e-mail: [email protected]
https://www.pum.edu.pl/wydzialy/wydzial-nauk-ozdrowiu/zaklad-epidemiologii-i-zarzadzania
polski
Informacje szczegółowe

Cele modułu

poznanie
koncepcji
zdrowia
środowiskowego,
organizacji
i
funkcjonowania
struktur
zdrowia
środowiskowego w Polsce i na świecie,
zagrożeń
wynikających
z
działania
szkodliwych
dla
zdrowia
czynników
środowiskowych
znajomość metod i możliwości kontroli i
ochrony środowiska.
Strona 1 z 6

Wiedzy
Wymagania wstępne
w zakresie
Kompetencji
społecznych
Rozpoznawanie, planowanie i realizacja
działań na rzecz środowiska lokalnego
 Realizacja projektu w zespole
Podstawową wiedza z zakresu chemii, fizyki oraz
mikrobiologii
Współpracy i współdziałania w grupie
Opis efektów kształcenia dla modułu (przedmiotu)
numer
Student, który zaliczył moduł
SYMBOL
Sposób weryfikacji
efektu
(przedmiot)
(odniesienie do) efektów kształcenia
kształcenia
wie/umie/potrafi:
EKK
(forma zaliczeń)
Zna wpływ czynników fizycznych
M1_W01
D, P, T
K_W01
środowiska na organizm żywy
K_W10
Zna pozytywną i negatywną
rolę drobnoustrojów (bakterii,
wirusów i grzybów) dla organizmu
człowieka oraz wzajemne
D, P, T
M1_W01
oddziaływanie w układzie
drobnoustrój–gospodarz. Zna
możliwości
zapobiegania i zwalczania zakażeń
K_W53
Przedstawia rodzaje zagrożeń
zdrowotnych w gabinecie
M1_W05,
D, P, T
kosmetycznym i charakteryzuje
działania
zapobiegające ich występowaniu
K_W13
zna cele i zadania promocji zdrowia,
czynniki
D, P, T
determinujące zdrowie oraz
M1_W01
aktualne problemy zdrowotne
ludności i metody zapobiegania
K_W14
omawia strukturę, organizację i
regulacje prawne systemu
ochrony zdrowia na poziomie
M1_W01
D, P, T
krajowym i globalnym z
uwzględnieniem uwarunkowań
ekonomicznych i aspektów
politycznych
K_K3
Posiada świadomość własnych
ograniczeń i rozumie potrzebę
M1_K02
D, P, T
konsultacji z ekspertami
K_K9
Potrafi pracować
M1_K04
D, P, T
w zespole
K_K15
Propaguje
i aktywnie kreuje zdrowy styl życia M1_K09
D, P, T
i promocję zdrowia
Macierz efektów kształcenia dla modułu (przedmiotu) w odniesieniu do form zajęć
numer
Symbol modułu lub
Forma zajęć dydaktycznych
Strona 2 z 6
K_W10
K_W53
K_W13
K_W14
K_K3
Zna pozytywną i negatywną
rolę drobnoustrojów (bakterii,
wirusów i grzybów) dla
organizmu
człowieka oraz wzajemne
oddziaływanie w układzie
drobnoustrój–gospodarz. Zna
możliwości
zapobiegania i zwalczania
zakażeń
Przedstawia rodzaje zagrożeń
zdrowotnych w gabinecie
kosmetycznym i charakteryzuje
działania
zapobiegające ich
występowaniu
zna cele i zadania promocji
zdrowia, czynniki
determinujące zdrowie oraz
aktualne problemy zdrowotne
ludności i metody zapobiegania
omawia strukturę, organizację i
regulacje prawne systemu
ochrony zdrowia na poziomie
krajowym i globalnym z
uwzględnieniem uwarunkowań
ekonomicznych i aspektów
politycznych
Posiada świadomość własnych
ograniczeń i rozumie potrzebę
konsultacji z ekspertami
inne ...
x
Zajęcia praktyczne
x
Ćwiczenia
x
Ćwiczenia
kliniczne
x
Ćw. projektowe
Zna wpływ czynników
fizycznych środowiska na
organizm żywy
Ćw. laborat.
K_W01
Zajęcia
seminaryjne
Student, który zaliczył moduł
(przedmiot)
wie/umie/potrafi:
Wykład
efektu
kształcenia
x
x
x
x
x
Strona 3 z 6
K_K9
Potrafi pracować
w zespole
x
K_K15
Propaguje
i aktywnie kreuje zdrowy styl
życia i promocję zdrowia
x
Treść modułu (przedmiotu) kształcenia
1. Pojęcie zdrowia. Człowiek jako
element środowiska na Ziemi.
Wprowadzenie do tematyki zdrowia
człowieka w ujęciu holistycznym.
TK_01
Środowisko naturalne i środowisko
bytowania człowieka-podstawowe
zagadnienia. Czynniki wpływające na
zdrowie
TK_02
2. Skutki zdrowotne hałasu, wibracji,
promieniowania jonizującego.
Promieniowanie słoneczne. Działania
edukacyjne związane z bezpiecznym
opalaniem.
TK_03
3. Skutki zdrowotne chemicznych
środowiskowych czynników ryzyka
oraz patomechanizmy działania.
Konsekwencje zdrowotne palenia
czynnego i biernego. Działania
edukacyjne związane z nałogiem
palenia.
TK_04
4. Skutki zdrowotne biologicznych
środowiskowych czynników ryzyka.
Bioterroryzm. Psychospołeczne
uwarunkowania zdrowia człowieka.
Zachowania ryzykowne i ich wpływ na
zdrowie.
TK_05
5. Klimat a zdrowie. Globalne ocieplenie.
Wypadki i katastrofy środowiskowe.
Możliwości kontroli i ochrony
środowiska naturalnego. Koncepcja
zdrowia środowiskowego, organizacja
i funkcjonowanie struktur zdrowia
środowiskowego w Polsce i krajach
europejskich. Podstawy prawne i
ekonomiczne ochrony środowiska,
akty prawne regulujące ochronę
środowiska.
TK_06
6. Wpływ czynników środowiskowych na
płodność, rozwój płodu i zdrowie
K_W01, K_W10
K_W01, K_W53, K_K15
K_W01, K_W53, K_K15,
K_U16, K_U29
K_W10, K_W53, K_U29,
K_U16
KU_16, K_W14
K_W13, K_U16, K_U29,
K_K3, K_K9, K_K15
Strona 4 z 6
TK_07
TK_08
TK_09
dzieci.
7. Typy zanieczyszczeń środowiska.
Zanieczyszczenia powietrza
stanowiące zagrożenie dla człowieka.
Metale ciężkie i substancje
rakotwórcze w środowisku
8. Zaopatrywanie ludności w wodę.
Jakość wody pitnej a stan zdrowia
ludności. Skażenie wody i ścieków
9. Zdrowa żywność. Prawa konsumenckie
K_W13, K_U16, K_K3,
K_K9, K_K15
K_W13, K_U16, K_K3,
K_K9, K_K15
K_W13, K_U16, K_K3,
K_K9, K_K15
K_W13, K_U16, K_K3,
K_K9, K_K15
K_W13, K_U16, K_U29
K_K3, K_K9, K_K15
10. Skutki promieniowania jonizującego.
Ochrona przed skażeniem.
11. Zdrowe miasto. Zagrożenia zdrowotne
TK_11
z powietrza, wody, gleby, żywności i
odpadów. Gospodarka odpadami.
TK_12,
12. Związki hormonalnie czynne w
K_W13, K_U16, K_K3,
TK_13
środowisku i skutki ekspozycji
K_K9, K_K15
13. Zagrożenia związane z zabawkami i
K_W13, K_U16, K_U29,
TK_14
kosmetykami
K_K3, K_K9, K_K15
14. Możliwości kontroli i ochrony
K_W13, K_U16, K_K3,
TK_15
środowiska naturalnego. Program
K_K9
CEHAP i cele NPL.
Piśmiennictwo i pomoce naukowe
1.M. Siemiński, Środowiskowe zagrożenia zdrowia, PWN, Warszawa, 2007
TK_10
2. Z. Jethon i A. Grzybowski (red.) Medycyna zapobiegawcza i środowiskowa,
PZWL, Warszawa
3. M. Siemiński , Środowiskowe zagrożenia zdrowia. Inne wyzwania, PWN, Warszawa, 2007
4.M. Gańczak, A Szczeniowski, Zawodowe zakażenia patogenami krwiopochodnymi,
Pomorski Uniwersytete Medyczny, Szczecin 2015, wyd 1
5. Medycyna środowiskowa, Czasopismo
Polskiego
Towarzystwa
Środowiskowej, Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma nakładu pracy studenta
(udział w zajęciach, aktywność, przygotowanie
sprawozdania, itp.)
Godziny kontaktowe z nauczycielem
Medycyny
Obciążenie studenta [h]
Nauczyciel
Student
Średnia
30
Przygotowanie do ćwiczeń
Czytanie wskazanej literatury
Napisanie raportu z laboratorium/przygotowanie
projektu
Przygotowanie do egzaminu
10
20
20
Inne
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 30
Strona 5 z 6
Punkty ECTS za moduł 2
Uwagi
Metody oceniania np.:
E – egzamin- rozwiązanie problemu
S – sprawdzenie umiejętności praktycznych
R – raport
D – dyskusja wyników
P – prezentacja
Inne – T: zaliczenie testowe
Strona 6 z 6
Download