Efekty kształcenia

advertisement
EFEKTY KSZTAŁCENIA
Wszystkie efekty kształcenia na studiach podyplomowych w pełnym zakresie obszarowych
efektów kształcenia obszaru „nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze
fizycznej”.
Objaśnienie oznaczeń w symbolach:
K – (przed podkreślnikiem) – kierunkowe efekty kształcenia
W — kategoria wiedzy
U — kategoria umiejętności
K — (po podkreślniku) kategoria kompetencji społecznych
M1A, M2A — efekty kształcenia w obszarze kształcenia w zakresie nauk medycznych, nauk
o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej (M), dotyczy studiów pierwszego(1) lub drugiego
stopnia (2) o profilu ogólnoakademickiem (A)
01, 02, 03 i kolejne — numer efektu kształcenia
Efekty kształcenia dla kierunku studiów podyplomowych:
Symbol
Podyplomowe Studium Badań Klinicznych i Biomedycznych
Badań Naukowych
Odniesienie
do efektów
kształcenia
w obszarze
kształcenia
Wiedza
K_W01
Ma wiedzę w zakresie najważniejszych kierunków rozwoju badań
klinicznych w danych dziedzinach medycyny
M1_W03
M2_W01
K_W02
Ma wiedzę w zakresie poszczególnych faz badań klinicznych i ich
specyfiki
M2_W01
K_W03
Ma wiedzę w zakresie różnic pomiędzy badaniem klinicznym
wyrobu medycznego i produktu leczniczego
M1_W01
K_W04
Zna i rozumie specyfikę niekomercyjnych badań klinicznych
M1_W01
K_W05
Ma podstawową wiedzę w zakresie metodologii badań, w tym
projektowania badań o charakterze biomedycznym
M1_W01
K_W06
Zna i rozumie potrzebę stosowania EBM w badaniach naukowych
M2_W05
ze szczególnym uwzględnieniem badań klinicznych
K_W07
Posiada podstawową wiedzę w zakresie statystyki biomedycznej w
badaniach klinicznych
M1_W01
M2_W08
K_W08
Zna i rozumie regulacje prawne związane z prowadzeniem badania
klinicznego
M1_W12
M1_W11
K_W09
Zna i rozumie zasady Dobrej Praktyki Klinicznej
M2_W10
K_W10
Zna rolę apteki szpitalnej i laboratorium centralnego w
prowadzeniu badania klinicznego
M2_W01
K_W11
Zna niezbędne elementy dokumentacji badania klinicznego, w tym
zasady tworzenia oraz typy kart obserwacji klinicznej w badaniu
klinicznym
M2_W01
K_W12
Zna zasady tworzenia formularza informacji dla pacjenta i
formularza świadomej zgody
M2_W01
K_W13
Zna wytyczne Deklaracji Helsińskiej w zakresie eksperymentów
medycznych
M2_W01
K_W14
Ma wiedzę w zakresie składu i roli Komisji Bioetycznej
M2_W01
K_W15
Zna i rozumie rolę inspekcji i audytów w utrzymaniu jakości
prowadzonego badania klinicznego.
M2_W01
K_W16
Zna najczęściej spotykane typy oszustw i fałszerstw w badaniach
klinicznych
M2_W01
K_W17
Zna obowiązujące procedury związane z monitorowaniem i
raportowaniem działań niepożądanych w badaniu klinicznym
M2_W01
K_W18
Zna i rozumie cel tworzenia standardowych procedur postępowania M2_W01
w badaniach klinicznych.
K_W19
Zna i rozumie rolę inspekcji i audytów w utrzymaniu jakości
prowadzonego badania klinicznego
M2_W01
K_W20
Zna zasady projektowania budżetu w badaniach biomedycznych i
M2_W01
zasady rozliczeń
K_W21
Zna zasady pozyskiwania grantów na badania naukowe
M2_W01
K_W22
Zna zasady komercjalizacji wyników badań
M2_W01
M2_W01
K_W23
Zna zasady etyki w prowadzeniu badań z udziałem pacjentów
M2_W04
M2_W11
Umiejętności
K_U01
Potrafi zastosować specyficzne słownictwo oraz skróty stosowane w
M1_U03
badaniach klinicznych
K_U02
Współpracuje przy ocenie i weryfikacji poprawności protokołu
badania klinicznego
M2_U08
K_U03
Potrafi zaprojektować protokół niekomercyjnego badania
klinicznego
M2_U08
K_U04
Określa zasady planowania i organizacji badania klinicznego oraz
zna i rozumie najważniejsze zagadnienia z zakresu tworzenia
studium wykonalności dla badania
M2_U08
K_U05
Stosuje w codziennej pracy zasady Dobrej Praktyki Klinicznej
M2_U01
Potrafi prawidłowo odebrać świadomą zgodę od uczestnika badania
klinicznego
M2_U01
K_U06
M2_U04
K_U07
Potrafi zarządzać zespołem badawczym realizującym projekt
badania
K_U08
Prawidłowo interpretuje, weryfikuje i ocenia znaleziska pokontrolne
M2_U07
i audytowe
K_U09
Potrafi dokonać analizy umów na realizację badań klinicznych
M1_U03
K_U10
Potrafi dokonać analizy budżetu na realizację badania klinicznego
M1_U06
K_U11
Potrafi identyfikować źródła finansowania biomedycznych badań
naukowych
M1_U06
M2_U01
K_U12
Potrafi prowadzić w sposób prawidłowy dokumentację badania
klinicznego
M1_U09
K_U13
Potrafi zaplanować organizację pracy ośrodka badań klinicznych
M2_U01
K_U14
Potrafi przygotować ośrodek badawczy do inspekcji i audytów
M2_U07
M2_U03
K_U15
Potrafi zaprezentować wyniki badań naukowych
M2_U13
M2_U14
Kompetencje
K_K01
Docenia znaczenie badań klinicznych w praktyce lekarskiej i
poszerzaniu wiedzy medycznej
M2_K06
K_K02
Ma świadomość potrzeby zachowania transparentność wszystkich
podejmowanych działań w trakcie realizacji badania klinicznego
M2_K06
K_K03
Wykazuje gotowość do rozwiązywania sytuacji kryzysowych w
trakcie realizacji projektu.
M1_K04
K_K04
Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, ale również
ograniczeń, rozumie potrzebę poszerzania i uaktualniania posiadanej M2_K02
wiedzy i umiejętności
K_K05
Zna i rozumie miejsce eksperymentów medycznych w systemie
ochrony zdrowia, ma świadomość konieczności współpracy ze
specjalistami dyscyplin pokrewnych i uzupełniających się, oraz z
ekspertami we własnej dziedzinie.
M2_K05
K_K06
Ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób profesjonalny i
etyczny wobec pacjenta
M1_K08
K_K07
Potrafi rozwiązywać najczęstsze problemy związane z realizacją
badań klinicznych w relacji z pacjentem
M1_K08
K_K08
Wykazuje szczególną świadomość z zakresie ochrony praw pacjenta
M1_K08
uczestniczącego w badaniu klinicznych
K_K09
Ma świadomość odpowiedzialności związanej z realizacją
M2_K06
eksperymentu medycznego
M2_K07
Download