Socjologia

advertisement
Lp.
1
2
3
4
5
Element
Nazwa modułu
Instytut
Kod
przedmiotu
Kierunek,
poziom i profil
kształcenia
Rok studiów,
semestr
Rodzaj zajęć i
liczba godzin
Punkty ECTS
(1 pkt = 25-30g)
SYLABUS MODUŁU KSZTAŁCENIA
Opis
Socjologia
Instytut Fizjoterapii
PPWSZ – F- P_42
Fizjoterapia, pierwszy stopień, profil ogólnoakademicki
Rok III, semestr V
Studia stacjonarne: wykłady – 15, ćwiczenia - 30
Studia niestacjonarne: wykłady - 15, ćwiczenia - 20
3 pkt
Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela
6
Pracochłonność
Wykłady
15/15
7
8
9
10
11
Suma
Prowadzący
zajęcia
Egzaminator/
Zaliczający
Wymagania
(kompetencje)
wstępne
Cel przedmiotu
Efekty
kształcenia
Ćwiczenia/
seminaria
30/20
Konsultacje
obowiązkowe
Egzaminy
Praca własna studenta
Projekty/
opracowania
0/5
S; 45 n; 35
Nauka
własna
10/20
Inne
S; 10 n; 25
Dr Teresa Jarmuła-Kliś; dr Paweł Kukla
Dr Teresa Jarmuła-Kliś
Ogólna wiedza z zakresu nauk o społeczeństwie zdobyta w szkole średniej na
przedmiocie WOS
Wprowadzenie do naukowego analizowani życia społecznego. Ukazanie złożoności
zjawisk i procesów społecznych zachodzących we współczesnych społeczeństwach, w
tym także dotyczących obszaru medycyny , tj. zdrowia, choroby, niepełnosprawności.
Odniesienie do
efektów
kierunkowych
Odniesienie do
efektów
obszarowych
Efekt (Wiedza, Umiejętności, Kompetencje
społeczne)
1.Zna podstawy życia społecznego i jego
uwarunkowania, w tym dotyczące zdrowotności
populacji. Potrafi wymienić główne orientacji
teoretyczno-metodologicznych we współczesnej
socjologii.
K_W01
K_U07
K_K01
M1_W01
M1_U08
M1_K01
2.Posiada wiedzę o najważniejszych procesach i
zjawiskach zachodzących w społeczeństwach
ponowoczesnych oraz ich konsekwencjach
zdrowotnych dla człowieka.
K_W05
K_U05
K_K01
M1_W04
M1_U04
M1_K01
3.Posiada podstawową wiedzę z zakresu grup
społecznych, ich wpływu na procesy socjalizacji oraz
kształtowania systemów wartości. Posiada
umiejętność pracy w zespole. Potrafi dobrać
odpowiedni styl przywództwa w grupie.
K_W09
K_U03
K_K03
M1_W01
M1_W08
M1_U04
M1_K03
M1_K04
K_W03
K_W05
K_U04
K_K01
M1_W03
M1_U04
M1_K08
4.Umie określić istotę kultury, jej zmiany w dobie
globalizacji. Jest świadomy jej wpływu na
zachowania prozdrowotne.
5.Umie dobrać odpowiednie metody i techniki oraz
skonstruować narzędzia badawcze służące poznaniu
potrzeb (oczekiwań) pacjentów.
K_W03
K_U04
6 Zdaje sobie sprawę z problemów związanych z
integracją osób niepełnosprawnych z reszta
społeczeństwa i potrafi je rozwiązywać. Ma wiedzę
na temat głównych barier utrudniających
funkcjonowanie niepełnosprawnych w
społeczeństwie.
K_W03
K_U09
K_K06
Efekt kształcenia
12
Forma i
warunki
potwierdzenia
efektu
kształcenia
1..Zna podstawy życia społecznego i jego
uwarunkowania, w tym dotyczące
zdrowotności populacji. Potrafi
wymienić główne orientacji teoretycznometodologicznych we współczesnej
socjologii.
2.Posiada wiedzę o najważniejszych
procesach i zjawiskach zachodzących w
społeczeństwach ponowoczesnych oraz
ich konsekwencjach zdrowotnych dla
człowieka.
3.Posiada podstawową wiedzę z zakresu
grup społecznych, ich wpływu na
procesy socjalizacji oraz kształtowania
systemów wartości. Posiada umiejętność
pracy w zespole. Potrafi dobrać
odpowiedni styl przywództwa w grupie.
4.Umie określić istotę kultury, jej zmiany
w dobie globalizacji. Jest świadomy jej
wpływu na zachowania prozdrowotne
5.Umie dobrać odpowiednie metody i
techniki oraz skonstruować narzędzia
badawcze służące poznaniu potrzeb
(oczekiwań) pacjentów.
6. Zdaje sobie sprawę z problemów
związanych z integracją osób
niepełnosprawnych z reszta
społeczeństwa i potrafi je rozwiązywać.
Ma wiedzę na temat głównych barier
utrudniających funkcjonowanie
niepełnosprawnych w społeczeństwie.
13
Treści
M1_W03
M1_U05
M1_U06
M1_K03
M1_W04
M1_W10
M1_U10
M1_K08
Sposób potwierdzenia (weryfikacji)
1.Wymienia różnice w analizie
społeczeństwa wynikające z odmiennych
teorii – sprawdzian pisemny
2.Wymienia najważniejsze procesy
społeczne zachodzące w społeczeństwie,
w tym dotyczące uwarunkowań
zdrowotnych – dyskusja na zajęciach.
3. Definiuje pojęcia: grupy, socjalizacji,
wychowania, zna typologię grup i
znaczenie uczestnictwa w nich dla
kształtowania hierarchii wartości
człowieka. Potrafi uzasadnić wybór stylu
przywództwa w grupie – debata na
zajęciach
4. Określa istotę i znaczenie kultury dla
życia społecznego. Potrafi wskazać
zmiany w niej zachodzące pod wpływem
globalizacji. Zna kulturowe
uwarunkowania zachowań wobec osób
chorych i niepełnosprawnych –
przygotowanie referatów lub prezentacji
Potrafi skonstruować narzędzie badawcze
samodzielne opracowanie kwestionariusza
ankiety
6. Wymienia najistotniejsze bariery
utrudniające uczestnictwo w życiu
społecznym osób chorych i
niepełnosprawnych – dyskusja panelowa.
Czynniki kształtujące życie społeczne. Różnice między społeczeństwami tradycyjnymi
merytoryczne
przedmiotu
14
Wykaz
literatury
podstawowej
15
Wykaz
literatury
uzupełniającej
(pomocniczej)
a nowoczesnymi ponowoczesnymi. Globalizacja i jej konsekwencje. Nowe formy
zagrażające bezpieczeństwu człowieka i ich wpływ na stan zdrowia populacji.
Najważniejsze orientacje teoretyczno-metodologiczne we współczesnej socjologii.
Kultura, jej atrybuty i treści. Wpływ kultury na postawy wobec zdrowia, choroby i
niepełnosprawności. Człowiek jako istota społeczna. Czynniki kształtujące osobowość
społeczną. Społeczna rola chorego. Typy zbiorowości społecznych. Grupy społeczne,
ich typologia, struktury wewnątrzgrupowe. Metody, techniki badawcze stosowane w
socjologii.
1. Barnes C., Mercer G., 2008, Niepełnosprawność, Warszawa: Wydawnictwo Sic!
2. Szacka B., 2009, Wprowadzenie do socjologii, Warszawa: Oficyna Naukowa
3. Tobiasz-Adamczyk, 2000, Wybrane elementy socjologii zdrowia i choroby,
Kraków: UJ.
1.Babbie E., 2007, Badania społeczne w praktyce, Warszawa: PWN
2. Bauman Z., 1996, Socjologia, Poznań: Zysk i S-ka
3.Sztompka P., 2002, Socjologia. Analiza społeczeństwa, Kraków: Znak
Download