Sieć pomiarowa wód powierzchniowych Automatyczny monitoring

advertisement
Sieć pomiarowa wód powierzchniowych
Automatyczny monitoring wód powierzchniowych w NPN jest prowadzony od 2002 roku.
Początkowo była to sieć limnimetrów, zlokalizowana w ośmiu punktach na rzece Narew, której
zadaniem był automatyczny pomiar poziomu wód powierzchniowych. Zapisane, w pamięci
urządzenia-limnimetru, dane były sczytywane za pomocą specjalnego oprogramowania przy użyciu
łączności radiowej na odległość max. 500m. Wiązało się to z koniecznością comiesięcznych
wyjazdów pracownika w celu zebrania danych. Ze względu na trudnodostępny teren nie zawsze
kończyło się to sukcesem.
W 2009 roku zmodernizowano i rozbudowano system sieci pomiarowej. Obecnie poza
poziomem wód powierzchniowych mierzone są: temperatura wody, pH, mętność, chlorofil, tlen
rozpuszczony oraz przewodność elektrolityczna. Pomiary odbywają się co godz. i przesyłane są za
pomocą GPRS do bazy danych w siedzibie Parku. Tam są archiwizowane w formacie XML. i
analizowane w zależności od potrzeb. Aktualne wyniki pomiarów można śledzić na stronie
www.hydrowskaz.pl po wcześniejszym uzyskaniu pozwolenia i zalogowaniu się. Istnieje również
możliwość wybrania interesujących nas pomiarów i pobrania tych danych.
Sieć wodowskazów
Sieć wodowskazowa składa się z 11 łat wodowskazowych z czego 5 zlokalizowanych jest na
dopływach Narwi. Odczyty z łat zbierane są systematycznie przez pracowników Parku i dostarczane
na formularz w zestawieniach trzymiesięcznych. Następnie dane są przetwarzane w format cyfrowy w
przechowywane w głównej bazie danych do dalszych analiz. Największym problemem, tej formy
pozyskiwania danych z pomiarów, jest okresowy brak dostępu do punktu posadowienia łat. Powodem
są wysokie stany wód.
Obserwacje meteorologiczne
Stacja meteorologiczna zlokalizowana jest przy siedzibie NPN w Kurowie. Początkowo
posterunek wyposażony był w podstawowe czujniki mierzące temperaturę powietrza, opad
atmosferyczny, kierunek i prędkość wiatru. Sukcesywnie, przy wsparciu sprzętowym Instytutu
Geofizyki Polskiej Akademii Nauk, modernizowano stację. W chwili obecnej pomiarami objęte są
następujące parametry klimatu:
 temperatura powietrza,
 kierunek i prędkość wiatru,
 wilgotność względna i temperatura punktu rosy,
 temperatura gruntu na czterech głębokościach: 5 cm, 10 cm, 20 cm, 100cm;
 wilgotność gleby,
 nasłonecznienie,
 opad atmosferyczny
 grubość zalegania pokrywy śnieżnej.
Zapis pomiaru dokonywany jest co 30 min. i przesyłany siecią Internet na serwer przetwarzający i
zapisujący dane. System nadzorowany jest przez administratora, który za pomocą specjalnego
oprogramowania umożliwia m.in. zapis i odczyt danych. Aktualne warunki pogodowe można śledzić
na stronie http://meteo.npn.pl . Istnieje również możliwość wglądu w dane archiwalne interesujące nas
parametru.
Download