Jezioro Kamionkowskie - Wojewódzki Inspektorat Ochrony

advertisement
Kod MPHP: 20242
Rok badań:
2007
Nazwa jeziora:
Powierzchnia jeziora [ha]:
KAMIONKOWSKIE
71,4
Profile termiczno-tlenowe jeziora Kamionkowskiego w 2007 roku
Objętość [tys. m3]:
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
5354,3
25,0
0
Głębokość maksymalna (średnia) [m]:
1
Długość linii brzegowej [m]:
15,0 (7,5)
5975,0
2
3
[m]
4
5
Powierzchnia zlewni [km2]:
- całkowitej:
6
18,11
temperatura [st.C] 19.03.2007
- bezpośredniej:
tlen rozp. [mgO2/l] 19.03.2007
7
temperatura [st.C] 04.06.2007
Dominujące uŜytkowanie zlewni:
lasy
tlen rozp. [mgO2/l] 04.06.2007
8
temperatura [st.C] 31.07.2007
tlen rozp. [mgO2/l] 31.07.2007
9
Dorzecze:
Drwę
ęca - Wisł
Drw
Wisła
Średnioroczne stęŜenia wskaźników uwzględnianych
przy klasyfikacji stanu jednolitych części wód
powierzchniowych:
WSKAŹNIK [jednostka]
WARTOŚĆ
chlorofil ”a” [ug/l]
9,9
wskaźnik makrofitowy - ESMI
-
widzialność krąŜka Secchiego [m]
2,8
tlen rozpuszczony [mgO2/l]
0,1
przewodność [uS/cm]
295
azot ogólny [mgN/l]
1,45
fosfor ogólny [mgP/l]
0,03
Województwo:
Powiat / Gmina:
TORUŃ
TORUŃSKI / ŁYSOMICE
0,4
Typ abiotyczny:
2b
RZGW:
Gdań
Gdańsk
Klasyfikacja stanu jednolitych części wód powierzchniowych na podstawie rozporządzenia
Ministra Środowiska z dnia 20 sierpnia 2008 roku:
ELEMENTY BIOLOGICZNE
(podstawowe)
fitoplankton
KUJAWSKOKUJAWSKO-POMORSKIE
Wsp. Schindlera:
ELEMENTY FIZYKOFIZYKO-CHEMICZNE (wspierają
(wspierające)
makrofity
krąŜek Secchiego
warunki tlenowe
przewodność
azot ogólny
fosfor ogólny
nie badano
potencjał
ekologiczny
ocena
wspierająca
skala oceny stanu wód
BARDZO DOBRY
DOBRY
UMIARKOWANY
SŁABY
ZŁY
stan
chemiczny
nie badano
☺
stan
ekologiczny
DOBRY STAN WÓ
WÓD POWIERZCHNIOWYCH
copyright 2009 by WIOŚ Bydgoszcz opracował
opracował: Dawid Szatten
Wojewó
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy ul.Piotra Skargi 2 85-018 Bydgoszcz
STAN WÓ
WÓD NA PODSTAWIE BADAŃ
BADAŃ MONITORINGOWYCH WIOŚ
WIOŚ BYDGOSZCZ
Download