Jezioro Kromszewickie - Wojewódzki Inspektorat Ochrony

advertisement
Kod MPHP: 20042
Rok badań:
2008
Nazwa jeziora:
Powierzchnia jeziora [ha]:
KROMSZEWICKIE
89,2
Profile termiczno-tlenowe jeziora Kromszewickiego w 2008 roku
Objętość [tys. m3]:
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
7693,3
25,0
0
Głębokość maksymalna (średnia) [m]:
2
Długość linii brzegowej [m]:
16,7 (8,6)
5900,0
4
[m]
6
8
Powierzchnia zlewni [km2]:
10
- całkowitej:
temperatura [st.C] 31.03.2008
tlen rozp. [mgO2/l] 31.03.2008
12
- bezpośredniej:
temperatura [st.C] 02.07.2008
tlen rozp. [mgO2/l] 02.07.2008
14
29,20
9,10
Dominujące uŜytkowanie zlewni:
grunty orne
temperatura [st.C] 26.08.2008
tlen rozp. [mgO2/l] 26.08.2008
16
Dorzecze:
Chodeczka - Zgł
Zgłowią
owiączka - Wisł
Wisła
Średnioroczne stęŜenia wskaźników uwzględnianych
przy klasyfikacji stanu jednolitych części wód
powierzchniowych:
WSKAŹNIK [jednostka]
WARTOŚĆ
chlorofil ”a” [ug/l]
13,7
wskaźnik makrofitowy - ESMI
0,441
widzialność krąŜka Secchiego [m]
2,1
tlen rozpuszczony [%]
0,1
przewodność [uS/cm]
391,8
azot ogólny [mgN/l]
1,93
fosfor ogólny [mgP/l]
0,06
Województwo:
Powiat / Gmina:
W ŁOCŁ
OCŁAWSKI / CHODECZ
3,9
Typ abiotyczny:
3a
RZGW:
Warszawa
Klasyfikacja stanu jednolitych części wód powierzchniowych na podstawie rozporządzenia
Ministra Środowiska z dnia 20 sierpnia 2008 roku:
ELEMENTY BIOLOGICZNE
(podstawowe)
fitoplankton
KUJAWSKOKUJAWSKO-POMORSKIE
Wsp. Schindlera:
ELEMENTY FIZYKOFIZYKO-CHEMICZNE (wspierają
(wspierające)
makrofity
krąŜek Secchiego
warunki tlenowe
przewodność
azot ogólny
fosfor ogólny
nieuwzględniane
potencjał
ekologiczny
ocena
wspierająca
skala oceny stanu wód
BARDZO DOBRY
DOBRY
UMIARKOWANY
SŁABY
ZŁY
stan
chemiczny
nie badano
☺
stan
ekologiczny
DOBRY STAN WÓ
WÓD POWIERZCHNIOWYCH
copyright 2009 by WIOŚ Bydgoszcz opracował
opracował: Dawid Szatten
Wojewó
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy ul.Piotra Skargi 2 85-018 Bydgoszcz
STAN WÓ
WÓD NA PODSTAWIE BADAŃ
BADAŃ MONITORINGOWYCH WIOŚ
WIOŚ BYDGOSZCZ
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Create flashcards