katedra inżynierii ochrony wód

advertisement
KATEDRA INŻYNIERII OCHRONY WÓD
rok akademicki 2014/2015 (obrona pracy – luty 2016)
Promotorzy i proponowane tematy prac inżynierskich
Nazwisko i imię promotora
Tytuł pracy
Kierunek:
dr inż. Jolanta Grochowska
dr inż. Grzegorz Wiśniewski
dr inż. Michał Łopata
dr inż. Michał Łopata
dr hab. inż. Julita Dunalska, prof. UWM
dr inż. Grzegorz Wiśniewski
dr hab. inż. Julita Dunalska, prof. UWM
dr inż. Renata Brzozowska
dr inż. Katarzyna Parszuto
dr inż. Katarzyna Parszuto
dr inż. Katarzyna Parszuto
ochrona środowiska
Koncepcja ograniczenia zanieczyszczenia jeziora substancjami biogenicznymi z obszaru zlewni.
Charakterystyka morfometryczna i batymetria zbiornika wodnego.
Ocena wpływu zlewni na proces eutrofizacji jeziora/rzeki.
Koncepcja budowy obiektów małej retencji w zlewni cieku.
Ocena stanu ekologicznego różnych jezior na podstawie danych monitoringowych.
Plan batymetryczny jeziora wraz z kartą charakterystyki morfometrycznej.
Ocena stanu troficznego różnych jezior na podstawie danych monitoringowych.
Chemizm osadów dennych jeziora.
Ocena wpływu wydajności rurociągu podczas usuwania wód hypolimnionu na obniżenie ilości frakcji
rozpuszczonego węgla organicznego (DOC) -10 lat rekultywacji zbiornika.
Wspomaganie intensywności procesu samooczyszczania wód - ocena wpływu na dynamikę zmian
cząsteczkowej materii organicznej zbiornika rekultywowanego.
Zmienność feofityny a w jeziorach Polski północno-wschodniej w okresie stagnacji letniej
Download