bombina-bombina-karta-inw

advertisement
Karta Inwentaryzacji
kumaka nizinnego (Bombina bombina )
obserwator
nazwa stanowiska
data
godzina przyjścia/
opuszczenia stanowiska
region; najbliższa
miejscowość
pogoda
ochrona obszarowa/ leśny
adres*
Siedlisko
lądowe/użytkowanie
terenu
uprawy pastwisko las zadrzewienia łąka
teren zabudowany inne...............
typ zbiornika
kształt zbiornika
elipsa prostokąt koło
kształt nieregularny
powierzchnia zbiornika**
zacienienie/roślinność
przybrzeżna
obecność roślin
podwodnych
jakość wody
zbiornik na terenie śródleśnym/całk. osł. drzew,
częściowo osłonięty drzewami, na terenie
otwartym, inne........................
obecne/ brak
gęsto/ sporadycznie
przejrzysta mętna zaśmiecona
oddzielić
dużo różnych organizmów wodnych
małoliczne organizmy wodne brak
obecność ryb/ rybołóstwa,
wędkarstwa
obecność zbiorników w
odległości 500 m
krótki opis siedliska
tak/ nie
tak/nie
lądowego -wywalić
bariery dla migracji
płazów/stopień izolacji
stanowiska
spadek brzegu
zaznacz V
droga szybkiego ruchu
droga lokalna
droga nieutwardzona
tory
zabudowania
rzeka?
pole uprawne
stromy>60 st. średni 20-60 st. lekki <20 st.
rodzaj dna
muliste/ niemuliste
obecność kumaka (nizinnego)
tak/ nie
odgłosy
tak/ nie
liczba słyszanych osobników
1
2-20
>20
obecność jaj kumaka (nizinnego)
tak/ nie
Obecność innych płazów (V):
żaby brunatne
żaby zielone
ropuchy
traszki
rzekotka
obecność skrzeku innych płazów
inne:
Obecność innych gatunków zwierząt:
dokumentacja fotograficzna/ rysunkowa
Download