Wykład 5 - Uniwerek

advertisement
Płazy jako organizmy wskaźnikowe:
- ziemnowodny tryb życia
- mokra i cienka skóra – łatwe kontaktowe przenikanie toksyn ze środowiska wodnego
- rozwój z przeobrażeniem – podwyższona wrażliwość na zakłócenia rozwojowe
Przejawy wrażliwości płazów na czynniki środowiskowe:
- lokalne zmniejszenie liczebności populacji
- zniekształcenia anatomiczne
Lokalne zmniejszenie liczebności:
Czynniki powodujące:
1. Utrata siedlisk
2. Fragmentacja siedlisk powodowane przemianami w zakresie własności i użytkowania
terenów będących siedliskami płazów.
3. Większa podatność na drapieżnictwo wywołana zmianami anatomicznymi obniżającymi
sprawność osobników
4. Zmniejszona zdolność rozrodcza, wywołana zakłóceniami hormonalnymi
Rodzaje zniekształceń:
 Głowa: deformacja szczęki, żuchwy, zmniejszenie rozmiarów lub braku oczu.
 Zniekształcenie lub duplikacja pasa miednicowego i kończyn. Jednostronne lub obustronne
 Niedorozwój lub wadliwy rozwój strun głosowych.
 Niedorozwój lub wadliwy rozwój gonad, cechy obojnacze.
 Brak jeden lub obu kończyn tylnych lub przednich.
 Amelia – brak kończyn
Zanieczyszczenia chemiczne jako przyczyna zniekształceń.
- metopren
- retinol
- Sor
Biotyczne przyczyny zniekształceń
Przyczyny zmniejszania się liczebności płazów:
Zaburzenia rozwojowe:
Biotyczne – pasożyty, patogeny,
Czynniki biotyczne pod dodatkowym wpływem antropogenicznym
Czynniki antropogeniczne działające bezpośrednio: pestycydy
Większa podatkość na drapieżnictwo – wyższa śmiertelność
Niezdolność mdo reprodukcji lub zmniejszona płodność – zmniejszony przyrost naturalny
Download