Formuła Opadowa_Pisary

advertisement
Przepust Pisary
Formuła Opadowa
(na podstawie „Zasad obliczania maksymalnych rocznych przepływów rzek polskich o
określonym prawdopodobieństwie pojawienia się” IMGW, Warszawa 1991)
Numer punktu obliczeniowego za przepustem
Obliczanie przepływów (maksymalnych i minimalnych) o zadanym prawdopodobieństwie p%
dla zlewni niekontrolowanej przy wykorzystaniu formuł empirycznych
Formułę opadową stosuje się w zlewniach o powierzchni mniejszej niż 50 km2, na
terytorium całego kraju, w miejscach wystąpienia opadów krótkotrwałych.
Wzór formuły opadowej:
Qp =f * F1 * * H1 * A * p * j [m3/s]
f – bezwymiarowy współczynnik kształtu fali
wartość współczynnika na pojezierzach:
wartość współczynnika na pozostałym obszarze kraju:
0,45
0,6
Przyjęto wartość: 0,6
F1-maksymalny moduł odpływu jednostkowego
F1=
q1
 * H1
gdzie:
q1-maksymalny odpływ jednostkowy o prawdopodobieństwie 1% (m3/(s*km2))
– kwantyl rozkładu zmiennej dla zadanego prawdopodobieństwa p
typ gleby -piaski gliniaste
(dobrano na podstawie mapy współczynników odpływu dla przepływów maksymalnych)
=
0,35
H1-maksymalny opad dobowy o prawdopodobieństwie pojawienia się 1%
H1=
115
[mm]
A-powierzchnia zlewni
A=
0,62
[km2]
p-kwantyl rozkładu dla zadanego prawdopodobieństwa p
Makroregion
Region
Wyżynny
3a
0,5
1,17
1
1
Kwantyle rozkładu zmiennej
2
3
0,84
0,73
j – wskaźnik jeziorności odczytywany z tablicy w zależności od wskaźnika JEZ
Strona 1
20
0,31
50
0,13
Przepust Pisary
JEZ – współczynnik jeziorności, obliczony ze wzoru
Aj1+Aj2+....+Ajk
A
JEZ=
gdzie:
Aj (km2) – powierzchnia zlewni jeziora, dla którego powierzchnia jest równa lub większa
Od 1% powierzchni jego zlewni
Wartość współczynnika redukcji jeziornej
AjiWspółczynnik
j-
0,01
1,00
Maksymalny moduł odpływu jednostkowegho F1 określa się w zależności od
hydromorfologicznej charakterystyki koryta rzeki  r i czasu spływu po stokach ts.
 r=
1000 * (L+l)
m * Irl1/3 * A1/4 * (* H1)1/4
[-]
L + l – suma długości rowu (cieku) wraz z suchą doliną
L – długość najdłuższego rowu(cieku) w zlewni
l – długość suchej doliny w przedłużeniu najdłuższego cieku
m – współczynnik szorstkości koryta rowu
L+l=
L=
l=
m=
1,29
1,29
0
9
[km]
[km]
[km]
[-]
Ir – uśredniony spadek rowu liczony ze wzoru:
Wq-Wd
L+l
I r=
I r=
127,95
[%O]
[%O]
Irl=
76,77
[%O]
gdzie:
W g – wzniesienie działu wodnego w punkcie przecięcia z osią suchej doliny
W g=
435,00
[m.n.p.m.]
W n=
269,95
[m.n.p.m.]
Wd – wysokość przekroju obliczeniowego
 r=
15,09
[-]
Dla zlewni o powierzchni większej od 10 km2 czas spływu po stokach ts określa się w
sposób uproszczony w zależności od lokalizacji zlewni w jednym z 5 makroregionów
Analizowana zlewnia posiada pow.
10km2
>
Większa część obszaru zlewni znajduje się na wys.
czas spływu po stokach:
>10 km2
<
ts= 34
Strona 2
700 m.n.p.m.
Przepust Pisary
F1=
0,0237
więc
Przepływ Q
Qp=[m3/s]
0,5%
1%
0,42
0,35
Kwantyle rozkładu zmiennej
2%
3%
0,3
0,26
Strona 3
20%
50%
0,11
0,05
Download