Tytuł pracy Imię i Nazwisko autora pierwszego(1)

advertisement
Charakterystyka zanieczyszczeń organicznych
przedostających się do wód wraz ze ściekami
oczyszczonymi
Marta Próba(1), Elżbieta Włodarczyk(1)
(1) Instytut Inżynierii Środowiska Politechniki Częstochowskiej, ul. Brzeźnicka 60a, 42-200
Częstochowa, tel. +48 34 3250917
Obecnie w wodach powierzchniowych występuje wiele
zanieczyszczeń, są to zarówno zanieczyszczenia organiczne jak i
nieorganiczne. Zanieczyszczenia organiczne mogą mieć
pochodzenie naturalne, jednak znaczną większość stanowią
substancje chemiczne dostające się do wód w wyniku działalności
człowieka.
Najczęściej
występujące
w
wodach
grupy
zanieczyszczeń organicznych to: pestycydy,
węglowodory
aromatyczne (WWA), substancje powierzchniowo czynne,
produkty ciężkiej i lekkiej syntezy organicznej. Szybki rozwój
wielu gałęzi przemysłu, głownie przemysłu kosmetycznego,
farmaceutycznego oraz spożywczego, spowodował znaczny
wzrost zanieczyszczeń wód konserwantami, farmaceutykami i ich
metabolitami,
substancjami
kosmetycznymi,
filtrami
UV.
Substancje te przedostają się do wód powierzchniowych
najczęściej wraz ze ściekami oczyszczonymi pochodzącymi z
oczyszczalni ścieków. Spowodowane jest to tym, iż obecne
metody stosowane w oczyszczalniach ścieków komunalnych nie
usuwają substancji chemicznych w dostatecznym stopniu, oraz
faktem, iż niektóre zanieczyszczenia organiczne występują w
bardzo
wysokim
stężeniu
np.:
niesteroidowe
leki
przeciwzapalne.
Ponieważ
większość
wymienionych
zanieczyszczeń może mieć właściwości toksyczne, ich obecność w
środowisku naturalnym stanowi potencjalnie niebezpieczne
zjawisko dla zdrowia człowieka i środowiska wodnego.
Główne
zanieczyszczeni
a organiczne
wód
Zastosowanie
Pochodzenie i drogi
przedostawania się
do wód
powierzchniowych
Zagrożenia dla człowieka i
środowiska
Dopuszczaln
e stężenie w
wodach
powierzchni
owych
PESTYCYDY
zwalczanie
chwastów,
szkodników,
środki ochrony
roślin
spływy z pól, odcieki
ze składowisk
odpadów, nielegalne
zrzuty do środ.
wodnego
kumulują się w łańcuchu
pokarmowym, toksyczne dla ryb i
organizmów wodnych
0,05 μg/L
FENOLE
substraty w
przemyśle
chemicznym
wraz ze ściekami,
odcieki ze
składowisk odpadów
zakłócają naturalne procesy
oczyszczania wody, toksyczne dla
organizmów żywych, łatwo reagują z
innymi substancjami tworząc
niebezpieczne związki
0,001- 0,05
mg/L
WWA
przemysł
samochodowy,
przeróbka
węgla i ropy
wymywanie z
nawierzchni, sucha i
mokra depozycja
wyraźna toksyczność przewlekła,
kancerogenność
0,01- 1,0
μg/L
SURFAKTANTY
detergenty,
środki czystości
wraz ze ściekami
komunalnymi
toksyczne dla flory i fauny wodnej,
kumulują się w organizmie człowieka
powodując alergie
0,2-0,5 mg/L
Przedostawanie się organicznych zanieczyszczeń do wód powierzchniowych jest
zjawiskiem niebezpiecznym. Większość wymienionych substancji ma negatywny
wpływ na środowisko naturalne i zdrowie człowieka. W celu uniknięcia
przedostawania się zanieczyszczeń do wód powierzchniowych, należy
modernizować oczyszczalnie ścieków komunalnych i wprowadzać nowe bardziej
wydajne technologie usuwania zanieczyszczeń pochodzenia chemicznego.
Źródła:
1) E. Synak, B. Szafranek, Z. Kaczyński, P. Stepnowski, Monitoring i analityka zanieczyszczeń w środowisku, Uniwersytet Gdański, 2010;
2) J. Ciba, M. Skwira, M. Zołotajkin, Ochrona środowiska i zasobów naturalnych; 2007, 31, www.ios.edu.pl/pol/nr31.pdf;
3) http://www.kzgw.gov.pl/files/file/Materialy_i_Informacje/Programy/KPOSK/kposk.pdf.
Download