zatrudnianie pracowników podmiotów leczniczych będących

advertisement
ZBYSZKO PRZYBYLSKI
SZPITAL POWIATOWY WE WRZEŚNI SPÓŁKA Z O.O.






PRZEDSIĘBIORCY
SAMODZIELNE PUBLICZNE ZAKŁADY
OPIEKI ZDROWOTNEJ
JEDNOSTKI BUDŻETOWE
INSTYTUTY BADAWCZE
FUNDACJE I STOWARZYSZENIA
KOŚCIOŁY, KOŚCIELNE OSOBY PRAWNE,
ZWIĄZKI WYZNANIOWE
w zakresie, w jakim wykonują działalność
leczniczą
Pleszew październik 2011

PODMIOTAMI LECZNICZYMI SĄ
PRZEDSIĘBIORCY W ROZUMIENIU
PRZEPISÓW USTAWY Z DNIA 2 LIPCA
2004R. O SWOBODZIE DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ WE WSZYSTKICH
FORMACH PRZEWIDZIANYCH DLA
WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ
Pleszew październik 2011

LEKARZE I PIELĘGNIARKI MOGĄ
WYKONYWAĆ SWÓJ ZAWÓD W RAMACH
DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ NA ZASADACH
OKREŚLONYCH W USTAWIE ORAZ W
PRZEPISACH ODRĘBNYCH, PO WPISANIU
DO REJESTRU PODMIOTÓW
WYKONUJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ
LECZNICZĄ
Pleszew październik 2011





JEDNOOSOBOWA DZIAŁ. GOSPODARCZA:
1.INDYWIDUALNA
2.WYŁĄCZNIE W MIEJSCU WEZWANIA
3.WYŁĄCZNIE W PRZEDSIĘBIORSTWIE
PODMIOTU LECZNICZEGO
SPÓŁKA CYWILNA
SPÓŁKA JAWNA
SPÓŁKA PARTNERSKA
GRUPOWA PRAKTYKA LEKARSKA
Pleszew październik 2011

W CELU MONITOROWANIA PRZESTRZEGANIA
PRZEPISÓW PRAWA PRACY, KIEROWNIK RAZ
NA KWARTAŁ PRZEKAZUJE PAŃSTWOWEJ
INSPEKCJI PRACY ORAZ WŁAŚCIWYM
ORGANOM SAMORZĄDU ZAWODÓW
MEDYCZNYCH INFORMACJE O LICZBIE OSÓB,
KTÓRE WYKONUJĄ ZAWÓD MEDYCZNY NA
PODSTAWIE UMÓW CYWILNOPRAWNYCH
ALBO JAKO PRAKTYKĘ ZAWODOWĄ, Z KTÓRĄ
PODMIOT LECZNICZY ZAWARŁ UMOWĘ
CYWILNOPRAWNĄ
Pleszew październik 2011


1.Z DNIEM PRZEKSZTAŁCENIA PRACOWNICY
PRZEKSZTAŁCONEGO SAMODZIELNEGO
PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI
ZDROWOTNEJ STAJA SIĘ Z MOCY PRAWA,
PRACOWNIKAMI SPÓŁKI
2.STOSUNKI PRACY OSÓB ZATRUDNIONYCH
NA PODSTAWIE POWOŁANIA W
PRZEKSZTAŁCONYM SAMODZIELNYM
PUBLICZNYM ZAKŁADZIE OPIEKI
ZDROWOTNEJ WYGASAJĄ Z DNIEM
PRZEKSZTAŁCENIA
Pleszew październik 2011
NIEBĘDĄCYM PRZEDSIĘBIORCĄ




WYKSZTAŁCENIE
WYŻSZE
WIEDZA I
DOŚWIADCZENIE
CO NAJMNIEJ
PIĘCIOLETNI STAŻ NA
STANOWISKACH
KIEROWNICZYCH
STUDIA PODYPLOMOWE
KIERUNEK ZARZĄDZANIE
I TRZYLETNI STAŻ PRACY
Pleszew październik 2011
BĘDĄCYM PRZEDSIĘBIORCĄ

BRAK WYMAGAŃ
NIEBĘDĄCY PRZEDSIĘBIORCĄ
BĘDĄCY PRZEDSIĘBIORCĄ
STOSUJE MINIMALNE
NORMY ZATRUDNIENIA
PIELĘGNIAREK
 KIEROWNIK USTALA PO
ZASIĘGNIĘCIU OPINII:
-KIERUJĄCYCH
JEDNOSTKAMI
-PRZEDSTAWICIELI
ORGANÓW SAMORZĄDU
PIELĘGNIAREK ORAZ
ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH


Pleszew październik 2011
NIE STOSUJE
MINIMALNYCH NORM
ZATRUDNIENIA
TECHNICZNYCH OBSŁUGI I
GOSPODARCZYCH
MEDYCZNYCH




7 GODZIN 35 MINUT NA
DOBĘ
37 GODZIN 55 MINUT NA
TYDZIEŃ
PIĘCIODNIOWY TYDZIEŃ
PRACY
OKRES ROZLICZENIOWY
3 MIESIĄCE
Pleszew październik 2011




8 GODZIN NA DOBĘ
40 GODZIN NA TYDZIEŃ
PIĘCIODNIOWY TYDZIEŃ
PRACY
OKRES ROZLICZENIOWY
3 MIESIĄCE






MOGĄ BYĆ ZOBOWIĄZANI DO PEŁNIENIA DYŻURU
MEDYCZNEGO
CZAS PEŁNIENIA DYŻURU MEDYCZNEGO WLICZA SIĘ
DO CZASU PRACY
PO WYRAŻENIU ZGODY NA PIŚMIE MOGĄ BYĆ
ZOBOWIĄZANI DO PRACY W WYMIARZE
PRZEKRACZAJĄCYM 48 GODZIN NA TYDZIEŃ
PRZYSŁUGUJE W KAŻDEJ DOBIE CO NAJMNIEJ 11
GODZIN NIEPRZERWANEGO ODPOCZYNKU
PRZYSŁUGUJE W KAŻDYM TYGODNIU CO NAJMNIEJ 35
GODINNY NIEPRZERWANY ODPOCZYNEK
MOGĄ BYĆ ZOBOWIĄZANI DO POZOSTAWANIA W
GOTOWOŚCI
Pleszew październik 2011
Download