Wykaz stowarzyszeń z siedzibą władz na terenie powiatu

advertisement
Wykaz stowarzyszeń z siedzibą władz na terenie powiatu pleszewskiego
dla których organem nadzoru jest Starosta Pleszewski
Lp.
Nazwa stowarzyszenia
Cele statutowe
Adres i telefon
1.
Pleszewskie Towarzystwo
Kulturalne
2.
Towarzystwo Miłośników Ziemi
Gołuchowskiej
3.
Towarzystwo Miłośników Ziemi
Dobrzyckiej
4.
Klub Nowoczesna Gospodyni w
Suchorzewie
Celem działalności Towarzystwa jest praca na rzecz 63 – 300 Pleszew
kulturalnego i społecznego rozwoju miasta i rejonu ul. Poznańska 34
Pleszewa oraz upowszechnianie najwartościowszych tel.(0-62) 742-83-59
zjawisk kulturalnych, propagowanie dorobku,
rodzimej twórczości artystycznej, walorów
turystycznych i krajoznawczych oraz osiągnięć
społecznych
i gospodarczych.
Celem działalności Towarzystwa jest praca na rzecz 63 – 322 Gołuchów
rozwoju kulturalnego, upowszechnianie
ul. Lipowa 1
najwartościowszych zjawisk kulturowych, oraz
propagowanie dorobku rodzimej twórczości
artystycznej, walorów turystycznych i
krajoznawczych oraz osiągnięć społecznych.
Celem działalności Towarzystwa jest praca na rzecz 63 – 330 Dobrzyca
kulturalnego i społecznego rozwoju społeczeństwa
ul. Koźmińska 10
Dobrzycy i najbliższego rejonu oraz upowszechnianie
faktów historycznych i postaci związanych z
Wielkopolską, a także propagowanie regionalnej
twórczości artystycznej, walorów przyrodniczych i
ekologicznych, turystycznych i krajoznawczych oraz
osiągnięć społecznych i gospodarczych Dobrzycy na
przestrzenia lat, oraz integrowanie społeczności
lokalnej.
Celem Klubu jest prowadzenie wśród gospodyń
Suchorzew, ul.
wiejskich działalności społeczno - wychowawczej, Kowalewska 25
oświatowej, kulturalnej w zakresie poprawy
63 – 300 Pleszew
warunków socjalno - bytowych rodzin wiejskich i
Osoba do kontaktu
(prezes,
przewodniczący)
Andrzej Szymański
Stefania Michocka
Kazimierz Balcer
Bogumiła Jakubowska
5.
6.
7.
8.
upowszechnianie postępu w rolnictwie i
gospodarstwie domowym oraz poprawy stanu
ochrony zdrowia i opieki społecznej mieszkańców
wsi.
Stowarzyszenie Przedsiębiorców Celem Stowarzyszenia jest pełna reprezentacja
Leśnych im. Mieczysława
interesów środowiska przedsiębiorców leśnych oraz
Wierzbickiego w Gołuchowie
dbałość o jego należyty poziom zawodowy,
wspieranie procesów przekształceń własnościowych
w leśnictwie oraz popularyzacja nowoczesnych
technologii wykonywania prac leśnych.
Wiejskie Stowarzyszenie Osób
Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz
Niepełnosprawnych „Pomocna
tworzenia jak najkorzystniejszych warunków do
Dłoń”
pełnego fizycznego i osobowego rozwoju ludzi
niepełnosprawnych oraz aktywnego i godnego
uczestnictwa ich w życiu społecznym, a także pomoc
ich rodzinom
Stowarzyszenie na Rzecz Osób
Celem Stowarzyszenia jest działalność na rzecz
Niepełnosprawnych
w
tworzenia jak najkorzystniejszych warunków do
Pleszewie
pełnego fizycznego i osobowego rozwoju ludzi
upośledzonych fizycznie i umysłowo oraz aktywnego
i godnego uczestnictwa w ich życiu społecznym a
także pomoc ich rodzinom.
Stowarzyszenie Proekologiczne Celem Stowarzyszenia jest popularyzacja
Ziemi Wielkopolskiej „PROEKO” proekologicznej produkcji rolnej i wdrażanie
w Marszewie
proekologicznych metod produkcji rolnej.
Stowarzyszenie ma na celu promocję płodów
rolnych wyprodukowanych w warunkach
proekologicznych oraz działa na rzecz rozwoju
rynku towarów wyprodukowanych w warunkach
proekologicznych. Prowadzi działalność mającą na
celu popularyzację wiedzy i wdrażanie zasad
ekorozwoju obszarów wiejskich. Działa na rzecz
edukacji i kształtowania świadomości ekologicznej.
63 – 322 Gołuchów
ul. Czartoryskich 12
tel.(0-62) 761-77-12
Jan Kubiak
63 – 308 Gizałki
ul. Kolejowa 3
tel.(0-62) 741-15-55
Andrzej Weber
63 – 300 Pleszew,
ul. K. Wielkiego 7
tel.(0-62) 742-31-75
Jerzy Całka
Marszew 21A/8,
63 – 300 Pleszew
(0-62) 742-13-59
Franciszek Domagalski
Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Celem Stowarzyszenia jest wspieranie finansowe
63 – 300 Pleszew
Finansowej dla Zakładów Opieki Zespołu Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pleszewie.
ul. Poznańska 125 a
Zdrowotnej w Pleszewie
Stowarzyszenie będzie realizować swoje cele
tel.(0-62) 742-09-02
poprzez: prowadzenie działalności gospodarczej w
dziedzinie handlu i usług, korzystanie z kredytów
bankowych, korzystanie z darowizn, spadków,
składek członkowskich oraz ofiarności publicznej.
Stowarzyszenie może prowadzić działalność
opiekuńczo - rehabilitacyjną oraz aptekę ogólno
dostępną. Stowarzyszenie może uczestniczyć w
spółkach prawa handlowego jako wspólnik oraz może
być założycielem spółek prawa handlowego.
Stowarzyszenie może utworzyć i prowadzić
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej.
10. Wiejskie Stowarzyszenie Osób
Celem Stowarzyszenia jest działalność charytatywna Chocz ul. Rynek 20,
Niepełnosprawnych „Klaudiusz” na rzecz tworzenia jak najkorzystniejszych warunków 63 – 313 Chocz
w Choczu
do pełnego fizycznego i osobowego rozwoju ludzi
niepełnosprawnych oraz aktywnego i godnego
uczestnictwa ich w życiu społecznym, a także pomoc
ich rodzinom.
11. Pleszewskie Towarzystwo
Celem Towarzystwa jest rozwijanie wiedzy oraz
63 – 300 Pleszew,
Lekarskie w Pleszewie
podnoszenie poziomu naukowego i kwalifikacji
ul. Poznańska 125 a
zawodowych lekarzy, dbałość o właściwe warunki do tel.(062) 742-09-02
wykonywania zawodu lekarza, kształtowanie postaw
etycznych zawodu lekarza, krzewienie i rozwijanie
zasad deontologii, popularyzowanie wśród
społeczeństwa zasad ochrony zdrowia publicznego,
udzielanie pomocy młodym lekarzom.
12. Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Celem Bractwa Kurkowego w Pleszewie jest:
63 – 300 Pleszew
Pleszewie
pielęgnowanie i propagowanie idei patriotycznych
ul. Komunalnych 1
oraz tradycji historycznych, utrwalanie świadomości
oraz poczucia obowiązków obywatelskich i
państwowych względem Rzeczypospolitej Polskiej,
propagowanie sportów strzeleckich i obronnych, a
9.
Tadeusz Stefaniak
Jan Stencel
Barbara Śliwińska - Knast
Mieczysław Koch
także ćwiczenie umiejętności strzeleckich członków
Bractwa, współpraca z innymi stowarzyszeniami i
organizacjami o podobnym charakterze.
13. Stowarzyszenie Przyjaciół Liceum Stowarzyszenie ma na celu utrzymywanie więzi
Ogólnokształcącego im.
koleżeńskich absolwentów i wychowanków
Stanisława Staszica w Pleszewie Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego w
Pleszewie oraz podejmowanie różnorodnej
działalności na rzecz Szkoły, a w szczególności
włączanie wychowanków i absolwentów do
działalności na rzecz wszechstronnego rozwoju
Szkoły. Dokumentowanie
i popularyzowanie
historii Szkoły, jej zasłużonych nauczycieli,
absolwentów i przyjaciół. Udział w życiu
społecznym, oświatowym i kulturalnym Szkoły.
Podejmowanie inicjatyw związanych z
jubileuszami Szkoły. Patronowanie zjazdom –
zjazdom koleżeńskim grup absolwentów i
wychowanków. Współdziałanie dla pomnażania
dorobku naukowego , wychowawczo dydaktycznego,
kulturalnego i materialnego Szkoły. Pozyskiwanie
i pomnażanie środków materialnych służących celom
działalności Stowarzyszenia.
14. Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Celem Stowarzyszenia jest organizacja wypoczynku
„Lato z Solidarnością”
dla dzieci z terenu z obszaru objętego terenem
działania Stowarzyszenia. Udzielanie pomocy
dzieciom pochodzącym z rodzin znajdujących się w
ciężkiej sytuacji materialnej. Współpraca z Komisją
Zakładową Oświaty i Wychowania N.S.Z.Z.
“Solidarność” w Pleszewie. Współpraca z M.K.K.
N.S.Z.Z. “Slidarność” w Pleszewie.
15. Stowarzyszenie Profilaktyki
Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz
Społecznej i Wspierania Rozwoju tworzenia jak najkorzystniejszych warunków do
w Pleszewie
pełnego rozwoju dzieci i młodzieży a także
profilaktyka uzależnień oraz przeciwdziałanie
63 – 300 Pleszew
ul. Poznańska 38
tel.(062) 508-00-44
Mieczysław Kołtuniewski
63 – 300 Pleszew
Plac Kościelny 1
Hanna Majewska
63 – 300 Pleszew
ul. Ks.
Niesiołowskiego 48
Aneta Chmura
zjawiskom niepożądanym społecznie.
Stowarzyszenie Promocji Zdrowia Celem Stowarzyszenia jest poprawa sytuacji
63 – 300 Pleszew
Andrzej Wojtyła
zdrowotnej poprzez szeroko rozumianą “promocję
ul. Poznańska 125a
zdrowia”tj.: kształtowanie prawidłowych nawyków te.(062) 742-09-02
zdrowotnych, podniesienie wiedzy o wpływie
czynników ryzyka zdrowotnego, szerokie
propagowanie profilaktyki pierwotnej i wtórnej,
wychowanie zdrowotne młodzieży – przygotowanie
do świadomego procesu tworzenia swojego zdrowia,
pomoc fachowa w organizowaniu ośrodków
promujących zdrowie, zorganizowanie i prowadzenie
Ośrodka Hipoterapii, kompleksowa rehabilitacja osób
niepełnosprawnych, współpraca z samorzadami:
wojewódzkim, powiatowym i gminnym, Kuratorium
Oświaty, dyrekcją SPZOZ, organizacjami
pozarządowymi. Współpraca z podmiotami
zagranicznymi w zakresie promocji zdrowia oraz
rehabilitacji osób niepełnosprawnych, organizacja
wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i
młodzieży.
17. Pleszewskie Towarzystwo
Celem Towarzystwa jest tworzenie i prowadzenie
63-300 Pleszew
Dariusz Bąkowski
Muzyczne
ogniskm artystycznych na terenie Ziemi Pleszewskiej Al. Wojska Polskiego
obejmującej Gminy Chocz, Dobrzyca, Gizałki,
7
Czermin, Gołuchów i Pleszew. Prowadzenie
tel.(062) 742-21-71
działalności koncertowej i umuzykalniającej na
terenie miasta i gminy Pleszew.
18. Społeczny Komitet na Rzecz
Celem Stowarzyszenia jest reprezentowanie
Kościelna Wieś, ul.
Zbigniew Bińczyk
Rozwoju i Integracji Kościelnej interesów mieszkańców Kościelnej Wsi przed
Kaliska 4/5
Wsi
władzami administracyjnymi i stowarzyszeniami.
62-811 Kościelna
Współudział w rozbudzaniu i koordynacji inicjatyw Wieś
społecznych i kulturalnych oraz kultywowanie
tel.(062) 761-63-54
tradycji. Konsultowanie i wystawianie kandydatów
do Władz Samorządowych Gminy i Powiatu
16.
19.
Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci
im. Jana Pawła II
Celem Stowarzyszenia jest organizacja wypoczynku Dom Parafialny
dla dzieci z terenu z obszaru objetego terenem
Czermin 17,
działania Stowarzyszenia. Udzielanie pomocy
63 – 304 Czermin
dzieciom pochodzącym z rodzin znajdujących się w tel.(062) 741-75-66
ciężkiej sytuacji materialnej. Organizowanie imprez
okolicznościowych dla dzieci.
20. Katolickie Stowarzyszenie
Celem Stowarzyszenia jest: prowadzenie działalności Kowalew, ul.
Trzeźwości „Dom”
wychowawczej wśród dzieci i młodzieży z
Kościelna 12,
w Kowalewie
problemem alkoholowym, prowadzenie działalności 63 – 300 Pleszew
terapeutycznej, prowadzenie działalności
charytatywnej na rzecz osób uzależnionych,
popieranie działań i wymiana doświadczeń z innymi
organizacjami o podobnym zakresie działania,
propagowanie w społeczeństwie idei trwałej i zdrowej
moralnie rodziny.
21. Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie Celem Stowarzyszenia jest poprawa sytuacji życiowej 63 – 313 Chocz
Gminy Chocz
i edukacyjnej dzieci i młodzieży oraz ich rodzin z
ul. Rynek 1
ternu gminy Chocz. Utworzenie świetlicy
terapeutycznej, tworzenie wolontariatu, dotyczącego
pomocy i opieki nad dziećmi i młodzieżą oraz
rodzinami patologicznymi, prowadzenie warsztatów
dla nauczycieli i rodziców, zajęcia edukacyjne w
szkołach, grupy socjoterapeutyczne, interwencje
kryzysowe w indywidualnych przypadkach,
uruchomienie telefonu zaufania. Pomoc fachowa w
wyrównywaniu braków edukacyjnych dzieci i
poprawie sytuacji życiowej ich rodzin. Współpraca z
Kuratorium Oświaty i Wychowania, Powiatowym
Centrum Pomocy, Ośrodkiem Pomocy Społecznej,
dyrektorami szkół, organizacjami pozarządowymi.
Kompleksowa rehabilitacja osób niepełnosprawnych i
pomoc w poprawie ich sytuacji życiowej, współpraca
z podmiotami zagranicznymi w zakresie rehabilitacji
osób niepełnosprawnych. Współpraca z
Mariusz Mańczak
Anna Kosmowska
Grażyna Kaczmarek
organizacjami i instytucjami zagranicznymi w
zakresie wymiany dzieci i mlodzieży, organizacja
spotkań i szkoleń. Organizowanie wypoczynku
letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży.
22. Stowarzyszenie na Rzecz
Celem Stowarzyszenia jest wielopłaszczyznowa
Integracji z Unią Europejską
integracja obywateli: jednostek samorządu
„Dom Europy” w Gizałkach
terytorialnego, przedsiębiorstw małego i średniego
biznesu, szkół, placówek wychowawczych, mediów
lokalnych i organizacji środowiskowych krajów
ubiegających się o przyjęcie do Wspólnoty
Europejskiej z obywatelami krajów unijnych, a także
włączenie się w rozwój gospodarki wiejskiej.
23. Stowarzyszenie „Zdrowie i Życie” Celem Stowarzyszenia jest gromadzenia środków na
zakup specjalistycznej aparatury medycznej służącej
diagnozowaniu chorób nowotworowych. Pomoc
władzom samorządowym w prowadzeniu ośrodka
Diagnoz Nowotworowych. Upowszechnianie wiedzy
o chorobach nowotworowych. Współudział w
inicjowaniu i koordynacji ochrony zdrowia
społeczności lokalnej. Prowadzenie akcji badań
specjalistycznych szczególnie w zakresie chorób
nowotworowych. Udzielanie pomocy osobom
zagrożonym utratą zdrowia. Prowadzenie
poradnictwa w zakresie profilaktyki zdrowotnej.
Organizowanie życia koleżeńskiego dla osób z
chorobami nowotworowymi. Gromadzenie artykułów
żywnościowych i przekazywanie ich rodzinom
najbardziej potrzebującym – Bank Żywności.
Inicjowanie i pomoc w badaniach profilaktyki
stomatologicznej wśród dzieci i młodzieży.
Szczepienia profilaktyczne przeciw grypie i innym
chorobom zakaźnym dzieci i młodzieży z rodzinami
najuboższych. Profilaktyka uzależnień: narkomania,
alkoholizm itp. Pomoc w rozwiązywaniu problemów
63 –308 Gizałki
ul. Kaliska 28
Iwona Biskupska
63 – 300 Pleszew
ul. Rynek 1
tel.(062) 742-83-00
Włodzimierz
Kołtuniewski
bezdomnych na terenie gminy i powiatu
pleszewskiego.
24. Stowarzyszenie Producentów
Stowarzyszenie ma na celu rozwijanie i
Stary Olesiec 16
Rolnych Gminy Chocz
propagowanie inicjatyw, tworzenie postaw
63 – 313 Chocz
sprzyjających rozwijaniu przedsiębiorczości
mieszkańców wsi, zwalczanie nieuczciwej
konkurencji, wytwarzanie atmosfery zaufania i
szacunku do środowiska wiejskiego, podnoszenie
standardu życia mieszkańców wsi, upowszechnianie
wiedzy oraz wspieranie organizacyjne i rzeczowe
osób fizycznych i jednostek organizacyjnych
podejmujących takie działania.
25. Stowarzyszenie Producentów
Stowarzyszenie ma na celu rozwijanie i
63-322 Gołuchów
Rolnych w Gołuchowie
propagowanie inicjatyw, postaw i działań
ul. Lipowa 1
sprzyjających rozwijaniu przedsiębiorczości
mieszkańców wsi, zwalczanie nieuczciwej
konkurencji, wytwarzaniu atmosfery zaufania i
szacunku do środowiska wiejskiego, podnoszenie
standardu życia mieszkańców wsi, upowszechnianiu
wiedzy i organizowaniu szkoleń z zakresu
zarządzania , marketingu, prawa rolnego i
gospodarczego oraz wspieranie organizacyjnie i
rzeczowo osób fizycznych i jednostek
organizacyjnych podejmujących takie działania.
26. Stowarzyszenie Pomocy
Celem Stowarzyszenia jest szeroko rozumiana pomoc 63-300 Pleszew
Rodzinom Zagrożonym, Osobom rodzinom zagrożonym i osobom niepełnosprawnym ul. K. Wielkiego 7A
Niepełnosprawnym oraz
udzielana bezpłatnie, a w szczególności
Współpracy z Zagranicą
wprowadzanie przejętych z zagranicy metod i form
rehabilitacji i nauczania osób niepełnosprawnych.
Organizowanie i prowadzenie Warsztatów Terapii
Zajęciowej dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
Udoskonalenie Warsztatów Terapii Zajęciowej
poprzez wprowadzenie nowych metod i sposobów
pracy, powiększenie i modernizacja poszczególnych
Andrzej Maciejewski
Jrosław Kałużny
Grażyna Kaczmarek
pracowni. Zakup nowoczesnego sprzętu do
rehabilitacji leczniczej – współpraca z zagranicą.
Tworzenie i prowadzenie zakładów aktywizacji
zawodowej. Objęcie terapią leczniczą i edukacją
dzieci niepełnosprawnych już w wieku
przedszkolnym. Pomoc dzieciom poszkodowanym w
wypadkach drogowych. Tworzenie i prowadzenie
warsztatów terapii leczniczej i edukacyjnej dla dzieci
niepełnosprawnych w wieku przedszkolnym.
Tworzenie programów celowych dla stworzenia
szerszego rynku pracy dla osób niepełnosprawnych.
Tworzenie i prowadzenie świetlic środowiskowych na
terenie powiatu. Pomoc fachowa w wyrównywaniu
braków edukacyjnych dzieci z rodzin zagrożonych.
Tworzenie wolontariatu dotyczącego pomocy i opieki
nad dziećmi i młodzieżą w rodzinach patologicznych.
Pomoc materialna i rzeczowa rodzinom zagrożonym.
Wielopłaszczyznowa integracja obywateli jednostek
samorządu terytorialnego, w szczególności instytucji
pomocy społecznej z podobnymi jednostkami Krajów
Unii Europejskiej. Dowożenie niepełnosprawnych do
Warsztatów Terapii Zajęciowej i Zakładów
aktywizacji zawodowej przy użyciu własnych
środków transportu. Organizowanie wypoczynku
letniego i zimowego dla dzieci, młodzieży oraz osób
niepełnosprawnych.
27. Stowarzyszenie na Rzecz
Celem Stowarzyszenia jest dokończenie budowy i
63-313 Chocz,
Rozbudowy Gminnego Ośrodka wyposażenie GOK w Choczu. Utworzenie i
ul. Żeromskiego 2
Kultury w Choczu, Działalności wyposażenie świetlicy środowiskowej.
Kulturalnej na Terenie Gminy
Zorganizowanie kół zainteresowań, sekcji, izby
Chocz i Współpracy z Zagranicą pamięci. Współpraca z Centrum Kultury w Kaliszu,
placówkami oświatowymi i kulturalnymi na terenie
gminy, powiatu, województwa. Współpraca z
dziedziny kultury z zagranicą
Halina Hernes
28.
Stowarzyszenie Producentów
Rolnych Gminy Pleszew
Stowarzyszenie ma na celu rozwijanie i
63-300 Pleszew,
propagowanie inicjatyw, tworzenie postaw
ul. Sienkiewicza 35
sprzyjających rozwijaniu przedsiębiorczości
tel.(062) 742-12-65
mieszkańców wsi , zwalczanie nieuczciwej
konkurencji, wytwarzanie atmosfery zaufania i
szacunku do środowiska wiejskiego, podnoszenie
standardu życia mieszkańców wsi, upowszechnianie
wiedzy oraz wspieranie organizacyjne i rzeczowe
osób fizycznych i jednostek organizacyjnych
podejmujących takie działania.
29. Pleszewski Klub
Celem Stowarzyszenia jest reprezentowanie
63-300 Pleszew
“AMAZONKI”
interesów kobiet po leczeniu raka piersi oraz pełna
ul. Poznańska 126B
rehabilitacja psychofizyczna.
30. Stowarzyszenie Producentów
Stowarzyszenie ma na celu rozwijanie i
63-300 Pleszew
Ogrodniczych Powiatu
propagowanie inicjatyw, postaw i działań
ul. Targowa 1
Pleszewskiego w likwidacji.
sprzyjających rozwijaniu przedsiębiorczości
tel.(062) 508-13-45
mieszkańców, zwalczanie nieuczciwej konkurencji,
wytwarzanie atmosfery zaufania i szacunku do
środowiska ogrodników, podnoszenia standardu życia
ogrodników, upowszechnianiu wiedzy i
organizowaniu szkoleń z zakresu zarządzania,
marketingu, prawa rolnego i gospodarczego oraz
wspierania organizacyjnie i rzeczowo osób
fizycznych i jednostek organizacyjnych
podejmujących takie działania.
31. Stowarzyszenie Pomocy
Celem Stowarzyszenia jest udzielanie pomocy
63-300 Pleszew
Edukacyjnej „Kaganek Oświaty” materialnej dla uczącej się w szkołach średnich i
ul. Rynek 1
w Pleszewie
wyższych biednej młodzieży pochodzącej przede
tel.(062) 742-83-00
wszystkim ze środowiska wiejskiego. Pozyskiwanie
darczyńców dla realizacji zadań i celów
Stowarzyszenia. Współudział w podejmowaniu i
koordynacji innych inicjatyw zmierzających do
wyrównywania szans edukacyjnych dzieci z
niezamożnych rodzin. Wspieranie różnorodnych akcji
Jan Kaczor
Daniela Szkopek
Jerzy Osuch
Czesław Skowroński
32.
Stowarzyszenie Producentów
Rolnych Gminy Gizałki
33.
Stowarzyszenie „Razem dla
Pleszewa”
34.
Stowarzyszenie na Rzecz
Ekorozwoju Gminy Gizałki
„Zielona Przyszłość”
i poczynań edukacyjnych podejmowanych przez inne
stowarzyszenia oraz organizacje i instytucje.
Stowarzyszenie ma na celu rozwijanie i
propagowanie inicjatyw, tworzenie postaw
sprzyjających rozwijaniu przedsiębiorczości
mieszkańców wsi, zwalczanie nieuczciwej
konkurencji, wytwarzanie atmosfery zaufania i
szcunku do środowiska wiejskiego, podnoszenie
standardu życia mieszkańców wsi, upowszechnianie
wiedzy oraz wspieranie organizacyjne i rzeczowe
osób fizycznych i jednostek organizacyjnych
podejmujących takie działanie.
Celem działalności Stowarzyszenia jest praca na
rzecz rozwoju Miasta i Gminy Pleszew poprzez
wspieranie inicjatyw temu służących oraz promocję
osiągnięć Miasta i Gminy a także propagowanie
walorów gospodarczych, kulturalnych i
turystycznych.
Celem Stowarzyszenia jest odkrywanie,
propagowanie i działanie na rzecz ochrony walorów
przyrodniczych i krajobrazowych gminy Gizałki.
Odkrywanie i upowszechnianie kultury związanej z
terenem gminy Gizałki. Odkrywanie i otaczanie
opieką miejsc ważnych historycznie. Opiniowanie
projektów inwestycyjnych mogących wpłynąć na
pogorszenie warunków przyrodniczych,
hydrologicznych, krajobrazowych (zapobieganie tym
zmianom). Dbałość o rozwój , estetykę i zasobność
miejscowości Gminy Gizałki. Nawiązywanie i
utrzymywanie szerokich kontaktów z podmiotami i
stowarzyszeniami zajmującymi sie podobna
problematyką, zarówno krajowymi jak i
zagranicznymi. Działalność na rzecz pozyskiwania
środków finansowych ze źródeł krajowych i
63-308 Gizałki,
ul. Kaliska 23
Kazimierz Woźniak
63-300 Pleszew
ul. Św. Ducha 5
Mirosława Kuberka
63-308 Gizałki,
ul. Kaliska 28
tel.(062) 741-15-17
Iwona Lewicz
zagranicznych na ochronę środowiska przyrodniczego
oraz rozwój gminy Gizałki. Wszechstronna promocja
gminy w kraju i za granicą. Wspieranie władz
gminnych we wszelkich działaniach zmierzających do
poprawy jakości środowiska oraz zapewniających
zrównoważony rozwój gminy Gizałki.
35. Pleszewskie Towarzystwo
Celem Towarzystwa jest kultywowanie pamięci
63-300 Pleszew
Upamiętniania Powstania
Powstania Wielkopolskiego i upowszechnianie idei, o Plac Kościelny 1
Wielkopolskiego
które walczyli Powstańcy Wielkopolscy.
Upowszechnianie znajomości histori Państwa
Polskiego. Krzewienie patriotyzmu, szczególnie
wśród młodego pokolenia. Pogłębianie zasad
demokracji i samorządności.
36. Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Celem Stowarzyszenia jest poprawa sytuacji życiowej 63-308 Gizałki,
Rodzinie Gminy Gizałki
rodzin, dzieci i młodzieży z terenu gminy Gizałki.
ul. Kaliska 23
Tworzenie programów pomocy dla rodzin:
patologicznych, dotkniętych bezrobociem,
długotrwałą chorobą, niepełnosprawnością.
Współpraca z Kuratorium Oświaty i Wychowania,
Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Ośrodkiem
Pomocy Społecznej, dyrektorami szkół,
organizacjami pozarządowymi. Tworzenie i
prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych.
37. Stowarzyszenie Edukacji i
Celem Stowarzyszenia jest wspieranie
Białobłoty 20
Rozwoju Wsi – Centrum
wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju:
63-312 Białobłoty
w Białobłotach
społecznego, kulturalnego, i gospodarczego
tel.(062) 741-16-33
miejscowości: Białobłoty, Dziewiń Duży,
Krzyżówka, Orlina Duża, Orlina Mała, Kolonia
Obory, Kolonia Ostrowska, Studzianka, Świerczyna.
Wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa
obywatelskiego w środowisku lokalnym.
Aktywizowanie i integrowanie lokalnego środowiska
społecznego.
Leszek Bierła
Włodzimierz Lehmann
Elżbieta Tamborska
Krajowe Forum Spółek Wodnych Celem Stowarzyszenia jest propagowanie spółki
Kuchary 52/21
w Kucharkach
wodnej, jako efektywnej
formy organizacyjnej 63-322 Gołuchów
umożliwiającej gospodarowanie zasobami wodnymi tel.(062) 769-66-00
tak, aby przy zaspokajaniu potrzeb ludności i
gospodarki zapewnić ochronę wód i środowiska
związanego z tymi wodami. Cele szczegółowe
obejmują m.in.: stworzenie płaszczyzny do wymiany
informacji dla członków i pracowników spółek
wodnych, organizowanie szkoleń, wdrażanie w
praktyce nowoczesnych rozwiązań w zakresie
gospodarki wodno – ściekowej.
39. Pleszewskie Stowarzyszenie
Celem Stowarzyszenia jest szeroko rozumiana pomoc 63-300 Pleszew
Przeciwdziałania Narkomanii
dzieciom i młodzieży szkolnej oraz ich rodzicom w ul. Św. Ducha 5
zakresie przeciwdziałania narkomanii a w
tel.(062) 742-76-80
szczególności szkolenie pedagogów, samorządów
uczniowskich w zakresie profilaktyki
antynarkotykowej. Organizowanie konkursów o
tematyce antynałogowej oraz zajęć pozalekcyjnych.
Organizowanie grup wsparcia dla uczniów
znajdujących się w nałogowej fazie konsumpcyjnej.
Ochrona szkół przed dealerami narkotykowymi.
Publikowanie biuletynu informacyjnego dla
rodziców. Współpraca i wymiana doświadczeń z
towarzystwami, stowarzyszeniami, fundacjami,
organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami
zwalczającymi narkomanię w kraju i zagranicą.
40. Stowarzyszenie Absolwentów
Stowarzyszenie ma na celu utrzymanie więzi
63-300 Pleszew
Szkół z Zielonej
Absolwentów ze Szkołą. Pogłębianie więzi
ul. Zielona 3
w Pleszewie
koleżeńskich pomiędzy Absolwentami.
Upowszechnianie wiedzy o osiągnięciach i tradycji
Szkoły, oraz jej aktualnej sytuacji i problemach.
Dokumentowanie i popularyzowanie historii Szkoły,
jej zasłużonych nauczycieli i Absolwentów. Udział w
życiu społecznym, oświatowym i kulturalnym Szkoły
38.
Sylwia Surowiak
Jacek Miluła
Tomasz Klak
w szczególności patronowanie jubileuszom Szkoły
oraz zjazdom grup Absolwentów. Tworzenie
warunków umożliwiających młodzieży pleszewskiej
(i nie tylko) zdobywanie wykształcenia a także
sprawowanie nad nia opieki.
41. Stowarzyszenie „Serce dla Serca” Celem Stowarzyszenia jest pomoc osobom
63-300 Pleszew
w Pleszewie
potrzebującym: niepełnosprawnym i chorym. Pomoc ul. Kolejowa 1
w zakresie rehabilitacji i opieki psychologicznej,
pomoc w zakresie integracji osób niepełnosprawnych.
Prowadzenie świetlicy integracyjnej dla dzieci z
rodzin rozbitych, biednych i patologicznych. Pomoc
pedagogiczna i psychologiczna dla dzieci
przychodzących do świetlicy, pomoc w odrabianiu
lekcji, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci,
pomoc psychologiczna dla dorosłych.
42. Stowarzyszenie „Klub Europejski” Działanie Klubu ma na celu stworzenie warunków
63-330 Dobrzyca
w Dobrzycy
organizacyjnych, finansowych oraz szkoleniowych
ul. Szkolna 4a
dla rozwoju “świadomości europejskiej” lokalnej
społeczności a w szczególności polega na
popularyzacji zasad tolerancji dla innych kultur i
narodów, współudziale w inicjowaniu i koordynacji
wymiany młodzieży, organizowaniu szkoleń.
43. Towarzystwo Miłośników
Celem działania Towarzystwa jest wzmacnianie więzi 63-300 Pleszew
Pleszewa
mieszkańców z “Ziemią Pleszewską”, pielęgnowanie ul. Św. Ducha 5
jej tradycji. Dbanie o stan ekologii, ochrona
środowiska i przyrody. Poprawa walorów
estetycznych i krajobrazowych “Ziemi Pleszewskiej”
oraz jej promocja. Wspieranie rozwoju
ekonomicznego, przeciwdziałanie bezrobociu.
Działalność kulturalna, rekreacyjna, sportowa oraz
działalność wspomagająca wychowanie i rozwój
psychofizyczny dzieci i młodzieży.Poszerzanie grona
miłośników i sympatyków regionu i upowszechnianie
wiedzy o historii “Ziemi Pleszewskiej”. Działalność
Iwona Kaźmierczak
Dorota Ignasiak
Mieczysław Kołtuniewski
44.
Forum Samorządowe Ziemi
Pleszewskiej
45
Stowarzyszenie „Mieszkańcom
Gminy Gołuchów”
na rzecz ochrony zdrowia mieszkańców. Organizacja
czasu wolnego dzieci i młodzieży, pomoc na rzecz
osób niepełnosprawnych – w tym organizowanie
różnych form działania i aktywizacji. Udzielanie
pomocy dla osób będących w trudnej sytuacji
życiowej. Pozyskiwanie darczyńców dla realizacji
celów Stowarzyszenia oraz wspieranie różnorodnych
akcji i poczynań podejmowanych przez inne
Stowarzyszenia oraz organizacje i instytucje.
Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz
63-300 Pleszew
umocnienia i rozwoju samorządu terytorialnego.
ul. Daszyńskiego 11
Udział w działaniach na rzecz rozwoju społeczno –
gospodarczego gmin i powiatu pleszewskiego.
Kształtowanie aktywnej postawy dla dobra Polski.
Umacnianie demokracji, praworządności, walka z
korupcją, promowanie uczciwości w życiu
publicznym.
Celem Stowarzyszenia jest pomoc świadczona:
63-322 Gołuchów
rodzicom samotnie wychowującym dzieci, rodzicom ul. Lipowa 1
chorych niepełnosprawnych dzieci, rodzinom
wielodzietnym, a także osobom niepełnosprawnym,
opóźnionym w rozwoju, osobom starszym i chorym.
Działalność pomocowa na rzecz osób bezrobotnych,
zagrożonych patologiami społecznymi,
uzależnionych, rodzin dysfunkcyjnych,
potrzebujących wsparcia. Pomoc ofiarom klęsk
żywiołowych, wypadków losowych i drogowych z
terenu gminy Gołuchów. Tworzenie wolontariatu
dotyczącego pomocy i opieki nad dziećmi i młodzieżą
w rodzinach patologicznych, niewydolnych
wychowawczo oraz starszych i niepełnosprawnych.
Pomoc materialna i rzeczowa rodzinom zagrożonym
oraz ubogim. Organizowanie i dofinansowywanie
wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Podejmowanie
Grzegorz Grygiel
Mirosław Maruszewski
wszelkich działań na rzecz społeczności lokalnej.
Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Celem Stowarzyszenia jest obrona praw,
63-308 Gizałki,
dla Kobiet Wiejskich Gminy
reprezentowanie interesów i działanie na rzecz
ul. Kaliska 28
Gizałki
poprawy sytuacji społeczno – zawodowej kobiet
wiejskich i ich
rodzin. Inicjowanie i
podejmowanie różnorodnych działań na rzecz
poprawy warunków życia i pracy kobiet wiejskich,
udzielanie pomocy kobietom w wykonywaniu przez
nie obowiązków matki, gospodyni i producentki.
Prowadzenie wśród kobiet wiejskich działalności
społeczno – wychowawczej i oświatowo –
kulturalnej. Pomoc osobom ubogim z rodzin
patologicznych i niepełnosprawnych. Inicjowanie i
upowszechnianie kultury na wsi w zwiększeniu
uczestnictwa ludności wiejskiej w życiu kulturalnym,
w kultywowaniu folkloru, rękodzieła i sztuki ludowej.
Inicjowanie i podejmowanie działań w zakresie
ekologii i estetycznego wyglądu wsi. Współdziałanie
w rozwijaniu aktywności agroturystycznej.
47. Stowarzyszenie Romów w Polsce Celem Stowarzyszenia jest działalność na rzecz
63-300 Pleszew
„DROM” w Pleszewie
tworzenia warunków pełniejszego uczestnictwa
ul. św. Ducha 2A
Romów w życiu społeczeństwa Polski – kraju, który
jest także ojczyzną Romów, polegającą w
szczególności na dążeniu do uznania Romów jako
mniejszosci narodowej za podmiot ochrony i
uzyskania przez nich gwarancji praw politycznych,
ekonomicznych, socjalnych i kulturalnych
warunkujących efektywna realizację zasady równości
obywateli Rzeczypospolitej Polskiej. Aktywnym
uczestnictwie w sprawach publicznych i w życiu
politycznym Polski, przede wszystkim poprzez
zapewnienie warunków do reprezentowania Romów
w organach władzy i administracji państwowej oraz
samorządu terytorialnego. Współdziałaniu z
46.
Regina Cicha
Andrzej Iglenie
właściwymi organami, organizacjami i instytucjami w
kształtowaniu modelu między mniejszością Romów a
resztą społeczeństwa. Podejmowaniu i wspieraniu
działań w celu obrony tożsamości etnicznej Romów
w środowiskach masowego komunikowania się.
Inicjowaniu działań zmierzających do zwalczania
zjawisk naruszających prawa Romów jako
mniejszości etnicznej. Zapewnieniu właściwych
warunków do zachowania i rozwoju dziedzictwa
tradycji, języka i kultury Romów. Popularyzacji w
społeczeństwie polskim tematyki dotyczącej Romów
oraz ich kultury.
48. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Celem Stowarzyszenia jest wykorzystywanie rezerw 63-300 Pleszew,
Społeczności Ziemi Pleszewskiej potencjału intelektualnego i materialnego
ul. Plac Kościelny 1
„FORUM MŁODYCH”
społeczności Ziemi Pleszewskiej dla budowania
społeczeństwa obywatelskiego, wzrostu świadomości
obywatelskiej, pomnażania zasobów intelektualnych i
materialnych, poprawy warunków życia
mieszkanców, a zwłaszcza: rozszerzenia możliwości
korzystania społeczności Ziemi Pleszewskiej z
pomocy prawnej; prowadzenia działalności w
zakresie obrony praw człowieka i obywatela;
udzielanie pomocy prawnej rodzinom zagrożonym;
pomocy w społecznej readaptacji osób skazanych w
postępowaniu karnym; kreowania prowincji, szeroko
rozumianej jej aspiracji cywilizacyjnych i
kulturalnych; propagowania nauki, a zwłaszcza
promowania naukowych aspiracji i osiągnięć
środowisk studenckich, promowanie wybijających się
zdolnościami, aspiracjami poznawczymi i
osiągnięciami środowisk uczniowskich oraz
ułatwianie im kontaktów
ze
środowiskami uczelnianymi, wzmacnianie społecznej
pozycji elit studenckich i uczniowskich;
Mariusz Sitnicki
49.
Stowarzyszenie " EdukacjaMłodzież"
propagowania kreatywności, upowszechniania postaw
przedsiębiorczych, umiejętności innowacyjnego
myślenia i działania już na poziomie edukacji
szkolnej jako warunku niezbędnego dla
gospodarczego i kulturalnego rozwoju; uaktywnienia
działalności młodzieży Ziemi Pleszewskiej i
umożliwienie jej brania udziału w życiu społecznym,
kulturalnym i gospodarczym społeczności lokalnej;
działanie nz rzecz propagowania kultury politycznej
jako istotnego elementu rozwoju społeczeństwa
obywatelskiego; działanie na rzecz rozwoju kultury
lokalnej; działanie na rzecz
ochrony
środowiska przyrodniczego; przeciwdziałanie
przejawom korupcji i zjawiskom patologicznym w
życiu publicznym; działanie na rzecz podtrzymania
tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz
rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i
kulturowej; działanie na rzecz integracji europejskiej
oraz rozwijania kontaktów i współpracy między
społeczeństwami; działanie nz rzecz promocji i
organizacji wolontariatu.
Celami Stowarzyszenia są wspieranie systemu
63-300 Pleszew
Krystian Piasecki
wychowawczego i edukacyjnego państwa.
Al. Wojska Polskiego
Aktywizacja społeczna, zawodowa i ekonomiczna
21
młodzieży. Współudział w tworzeniu systemu i
tel.(062) 742-48-23
warunków kształcenia ogólnego i zawodowego.
Organizacja systemu instytucji kształceniowych i
opiekuńczych. Pomoc socjalna dla młodzieży
zaniedbanej społecznie. Współdziałanie z organami
administracji rządowej i samorządowej w zakresie
opieki społecznej i zawodowej młodzieży. Tworzenie
warunków rozwoju kulturalnego, wypoczynku i
rekreacji młodzieży. Tworzenie polityki
uzupełniającej w zakresie walki z bezrobociem wsród
młodzieży. Wspieranie wszelkich inicjatyw rozwoju
ochotnictwa pracy i wychowania w procesie pracy.
Tworzenie warunków do przystosowania społecznego
i zawodowego dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.
Stworzenie warunków dla właściwej opieki
postpenitencjarnej w stosunku do młodzieży
wymagającej takiej opieki. Nawiązanie i realizowanie
wymiany zagranicznej młodzieży, organizacja
praktyk zawodowych w innych państwach
50. Stowarzyszenie na Rzecz Opieki Głównymi celami Stowarzyszenia są zbieranie
63-300 Pleszew,
Kardiologicznej nad
środków finansowych na zakup sprzętu
ul. Poznańska 125a
Mieszkańcami Ziemi Pleszewskiej kardiologicznego do szybkiej i dokładnej diagnostyki tel.(062) 742-09-02
chorób układu krążenia. Rozpowszechnianie wiedzy
o czynnikach ryzyka choroby niedokrwiennej serca i
zawału mięśnia sercowego. Obniżenie zapadalności
na choroby sercowo – naczyniowe. Zmniejszenie
liczby powikłań i zgonów w odniesieniu do populacji
szczególnie zagrożonej chorobami układu krążenia.
Profilaktyka nagłych zgonów spowodowanych
chorobami układu krążenia u osób będących
zawodowymi kierowcami.
51. Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Celem Stowarzyszenia jest organizacja wypoczynku Broniszewice 44a,
PROMYK
dla dzieci z okręgu podlęgającemu Zespołowi
63-304 Czermin
w Broniszewicach
Szkolno – Przedszkolnemu. Udzielanie pomocy
dzieciom. Prowadzenie działalności
na rzecz
edukacji i wychowania. Organizowanie imprez
okolicznościowych dla dzieci. Prowadzenie zajęć w
zakresie amatorskiej kultury fizycznej.
Podtrzymywanie tradycji narodowej i regionalnej,
pielęgnowanie polskości
52. Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Celem Stowarzyszenia jest organizacja wypoczynku Tursko 10
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego dla dzieci z okręgu podlegającemu Zespołowi
63-332 Gołuchów
w Tursku „Szansa”
Szkolno – Przedszkolnemu. Udzielanie pomocy
dzieciom pochodzącym z rodzin znajdujących się w
Szczepan Wojtczak
Paweł Kaczmarek
Aurelia Szkudlarska
trudnej sytuacji życiowej i materialnej.
Organizowanie imprez okolicznościowych dla dzieci.
Prowadzenie zajęć w zakresie amatorskiej kultury
fizycznej. Podtrzymywanie tradycji narodowej i
regionalnej, pielęgnowanie polskości. Prowadzenie
działalności na rzecz edukacji i wychowania.
53. Stowarzyszenie Rozwoju Młodych Celem Stowarzyszenia jest rozwój kulturowy
63-300 Pleszew
„ODYSEJA”
młodego społeczeństwa ( dzieci i młodzieży).
ul. Mieszka I 11/1
Wspieranie rozwoju klubów i organizacji
młodzieżowych. Wychowanie i edukacja dzieci i
młodzieży w poczuciu pokoju, wolności, tolerancji,
sprawiedliwości i poszanowania prawa. Pomoc
młodzieży w realizacji jej aspiracji edukacyjnych
(warsztaty, sympozja, seminaria, konferencje).
Promocja aktywnego trybu życia, sportu i turystyki.
Międzynarodowa współpraca z innymi organizacjami.
Ochrona dziedzictwa narodowego. Organiowanie
życia koleżeńskiego członków Stowarzyszenia.
54. Pleszewskie Stowarzyszenie na
Celem Stowarzyszenia jest wyzwalanie i wspieranie 63-300 Pleszew
Rzecz Dzieci o Szczególnych
inicjatyw społecznych i administracyjnych
ul. Osiedlowa 1
Potrzebach Opiekuńczych „Dom” zmierzających do poprawy warunków życia dzieci i
powrotu do rodziny oraz tworzenia możliwości ich
pełnego rozwoju emocjonalnego, intelektualnego i
fizycznego.
55. Wielkopolskie Stowarzyszenie
Celem Stowarzyszenia jest działalność na rzecz
63-300 Pleszew
Romów z siedzibą w Pleszewie tworzenia warunków pełniejszego uczestnictwa
ul. Marszewska 10
Romów w życiu społeczeństwa Polski – kraju, który
jest także ojczyzną Romów, polegająca w
szczególności na dążeniu do uznania Romów jako
mniejszości narodowej za podmiot ochrony i
uzyskania przez nich gwarancji praw politycznych,
ekonomicznych i kulturalnych warunkujących
efektywną realizację zasady równości obywateli
Rzeczypospolitej Polskiej. Aktywnym uczestnictwie
Stela Norowska
Ewa Siekierska
Adam Szenkler
56.
Stowarzyszenie ATAMAN
w sprawach publicznych i w życiu politycznym
Polski, przede wszystkim poprzez zapewnienie
warunków do reprezentowania Romów w organach
władzy i administracji państwowej oraz samorządu
terytorialnego. Współdziałaniu z właściwymi
organami, organizacjami i instytucjami w
kształtowaniu modelu między mniejszością Romów a
resztą społeczeństwa. Podejmowaniu i wspieraniu
działań w celu obrony tożsamości etnicznej Romów
w środowiskach masowego komunikowania się.
Inicjowaniu działań zmierzających do zwalczania
zjawisk naruszających prawa Romów jako
mniejszości etnicznej. Zapewnieniu właściwych
warunków do zachowania i rozwoju dziedzictwa
tradycji, języka i kultury Romów. Popularyzacji w
społeczeństwie polskim tematyki dotyczącej Romów
oraz ich kultury. Pomoc socjalna m.in. fundowanie
stypendiów dla młodzieży szczególnie uzdolnionej,
rozwiązywanie problemów mieszkaniowych.
Tworzenie warunków do przystosowania społecznego
młodzieży romskiej w tym w procesie edukacji i
wychowania w szkole. Organizowanie wymiany
zagranicznej.
Celem Stowarzyszenia jest propagowanie i rozwój
63-313 Chocz
kontaktów kulturowych i przedsiębiorczych
ul. Kościuszki 6
pomiędzy Ukrainą a Europą. Stowarzyszenie realizuje
swój cel poprzez promocję atrakcyjnych regionów;
rozpowszechnianie wiedzy o historii i kulturze;
organizację międzynarodowych wyjazdów i spotkań;
rozwijanie kontaktów i współpracy między
społeczeństwami; wspieranie aktywności kulturalnej i
artystycznej; upowszechnianie sportu i rekreacji;
wspieranie rozwoju inicjatyw lokalnych i
przedsiębiorczości, działanie na rzecz społeczeństwa
Sebastian Wichłacz
obywatelskiego; działanie na rzecz integracji
europejskiej; podnoszenie kwalifikacji własnych
członków.
57. Stowarzyszenie Młodych na Rzecz Celem Stowarzyszenia jest integracja środowisk
63-308 Gizałki
Rozwoju Gospodarczego i
lokalnych mająca na celu rozwój gminy Gizałki.
ul. Kolejowa 8
Kulturalnego Gminy Gizałki
Podejmowanie oraz wspieranie inicjatyw
„Wspólna Przyszłość” w
gospodarczych, społecznych, kulturalnych itp.
Gizałkach
służących rozwojowi gminy. Rozwijanie i umacnianie
postaw obywatelskich i patriotycznych gminy.
Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej a w
w likwidacji
szczególności korupcji przemocy i uzależnieniom.
Przeciwstawianie się działaniom partii i ugrupowań
sprzecznych z interesami społecznymi ogółu
mieszkańców. Wspieranie działań do pozyskiwania
nowych miejsc pracy. Promowanie walorów
historycznych i kulturowych. Przyczynianie się do
głębszego zrozumienia procesu integracji
europejskiej. Wspieranie działań zmierzających do
poprawy bezpieczeństwa mieszkańców. Współpraca z
organami administracji państwowej, samorządowej,
stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi na
rzecz rozwoju gminy. Popieranie działań
zmierzających do poprawy estetyki gminy. Działania
na rzecz ochrony środowiska naturalnego.
58. Stowarzyszenie „Ratujmy
Stowarzyszenie ma na celu przekazanie na rzecz
63-300 Pleszew
Pleszewskie Koszary” w
miasta Pleszewa przez Skarb Państwa terenu i
ul. Poznańska 79
Pleszewie
historycznych budynków koszar miejscowych w
Pleszewie przy ul. Wojska Polskiego 21, których
część popada w ruinę i jest systematycznie
dewastowana. Zagospodarowanie części budynków
na cele społeczne, oświatowe w postaci udostępnienia
ich organizacjom społecznym, agencjom
pozarządowym, redakcjom i wydawnictwom,
stworzenie warunków pod uruchomienie wyższego
Krzysztof Walendowski
Andrzej Załustowicz
59.
Stowarzyszenie Agroturystyczne
Ziemi Pleszewskiej
60.
Stowarzyszenie „Nadzwyczajne
Dzieci”
szkolnictwa zawodowego i humanistycznego.
Zagospodarowanie na cele kulturalne obiektów: sali
widowiskowo – kinowej, sali sportowej oraz
pobudowanie na tym terenie krytej pływalni.
Uruchomienie sal – gabinetów dla dzieci i młodzieży
do działalności artystyczno – modelarskiej.
Uruchomienie małej i dużej gastronomii. Urządzenie
Muzeum Garnizonu Pleszewskiego i Muzeum Miasta
Pleszewa. Realizacja celów wynikających ze strategii
Rozwoju Miasta i Powiatu Pleszewskiego.
Celem Stowarzyszenia jest wspieranie idei turystyki Marszew 24
wiejskiej w regionie. Wymiana i upowszechnianie
63-300 Pleszew
doświadczeń turystyki wiejskiej. Propagowanie i
pomoc w realizacji różnych form samopomocy
finansowej. Umacnianie tożsamości regionalnej,
kultywowanie i popularyzacja tradycji i spuścizny
historycznej oraz kulturalnej regionu. Promocja i
wspieranie wszechstronnego rozwoju społeczno gospodarczego regionu. Podejmowanie działań na
rzecz ochrony i promocji naturalnych walorów
przyrodniczo – krajobrazowych i turystycznych
regionu. Tworzenie produktu turystyki wiejskiej o
określonej jakości. Ochrona interesów członków
Stowarzyszenia.
Celem Stowarzyszenia jest niesienie pomocy
63-300 Pleszew
dzieciom i młodzieży z problemami neurologicznymi, ul. Marszewska 45B
a w szczególności: działanie na rzecz dzieci i
młodzieży niepełnosprawnej i ich rodzin; wspieranie
rodzin w realizacji rehabilitacji domowej według
programów organizacji neurologicznej; popularyzacja
wiedzy dotyczącej organizacji neurologicznej;
promocja i wspieranie wszelkich działań osób i
instytucji działających na rzecz wyrównania szans
dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej; tworzenie
Marcin Krawczyk
Karolina Domagalska
płaszczyzn wymiany informacji i doświadczeń
pomiędzy osobami i instytucjami zainteresowanymi
metodami organizacji neurologicznej; współdziałanie
z władzami centralnymi i terenowymi organami
administracji rządowej, szkołami i innymi
placówkami wychowania, zdrowotnymi, zakładami
pracy, organizacjami społecznymi działającymi w
kraju i poza jego granicami, mając na uwadze dobro i
zdrowie dzieci i młodzieży.
61. Pleszewski Klub “Amazonki”
Celem Stowarzyszenia jest reprezentowanie
63-300 Pleszew
interesów kobiet po leczeniu raka piersi oraz pełna
ul. Poznańska 125 B
rehabilitacja psychofizyczna.
62. Stowarzyszenie na rzecz
Celem Stowarzyszenia jest odkrywanie,
63-300 Pleszew
Ekorozwoju oraz Aktywizacji
propagowanie i działanie na rzezcz ochrony walorów Prokopów 16
Społecznej Młodzieży Prokopów przyrodniczych i krajobrazowych. Ochrona i
upowszechnianie dziedzictwa przyrodniczego i
kulturowego. Odkrywanie i otaczanie opieką miejsc
ważnych historycznie. Dbałość o rozwój, estetykę i
zasobność miejscowości na terenie Gminy Pleszew.
Promowanie i upowszechnianie sportu, kultury
fizycznej, turystyki i rekreacji. Aktywizacja
zawodowa, gospodarcza i społeczna młodzieży w
zakresie ochrony środowiska i edukacji ekologicznej.
Wspieranie udziału młodzieży w życiu publicznym.
63. Stowarzyszenia “Grupy
Celem Stowarzyszenia jest wymiana informacji
63-300 Pleszew
Wielkopolskie”
rynkowej w zakresie kategorii produktów, dla których Marszew 24
grupy producentów formalnie zostały powołane.
Promowanie grup producentów, ich produktów oraz
jakości produktów. Reprezentowanie zbiorowych
interesów członków Stowarzyszenia przed organami
władzy ustawodawczej i wykonawczej, terenowymi
organami rządowej administracji i organami
samorządu terytorialnego oraz państwowymi
jednostkami organizacyjnymi i reprezentowanie
Daniela Szkopek
Sebastian Jańczak
Zbigniew Gałęski
Członków w stosunku do osób trzecich. Wspieranie
działania w zakresie podnoszenia wiedzy i
umiejętności efektywnego gospodarowania członków
Stowarzyszenia celem obniżenia kosztów produkcji i
stabilizację cen produktów. Wytwarzanie atmosfery
zrozumienia, zaufania i szacunku do środowiska
wiejskiego. Tworzenie postaw sprzyjających
rozwijaniu przedsiębiorczości mieszkańców wsi.
Kultywowanie dziedzictwa kulturowego wsi
wielkopolskiej.
64. StowarzyszeniePolskich
Celem Stowarzyszenia jest rozwój przemysłu
63-300 Pleszew
Producentów Obrabiarek “SPPO” obrabiarkowego w Polsce i na świecie. Umacnianie ul. Fabryczna 5
więzi branżowych pomiędzy producentami
obrabiarek w Polsce i na świecie. Promocja branży
obrabiarkowej w Europie i na świecie.
Reprezentowanie oraz obrona praw i interesów
producentów obrabiarek do metalu wobec: organów
administracji publicznej, jednostek naukowych,
społecznych oraz innych działających w powiązaniu z
branżą obrabiarkową.
65.
Stowarzyszenie na Rzecz
Ekorozwoju oraz Aktywizacji
Społecznej Młodzieży
66.
Bractwo Strzeleckie pod
Odkrywanie, propagowanie, działanie na rzecz
Prokopów 16
ochrony walorów przyrodniczych i krajobrazowych, 63-300 Pleszew
ochronę i upowszechnienie dziedzictwa
przyrodniczego i kulturowego, odkrywanie i
otaczanie opieką miejsc ważnych historycznie,
dbałość o rozwój, estetykę i zasobność miejscowości
na terenie Gminy Pleszew, propagowanie i
upowszechnianie sportu, kultury fizycznej, turystyki i
rekreacji, aktywizacja zawodowa, gosp. i społeczne
młodzieży w zakresie ochrony środowiska i edukacji
ekologicznej, wspieranie udziału młodzieży w życiu
publicznym
Pielęgnowanie, propagowanie idei patriotycznych
ul. Pleszewska 5A
Zbigniew Nadstawski
Sebastian Jańczak
Roman Żychlewicz
Wezwaniem św. Tekli
67.
Stowarzyszenie "Wspólnie dla
Przyszłości" w Pleszewie.
oraz tradycji historycznych, utrwalenie świadomości i 63-330 Dobrzyca
poczucia obowiązków obywatelskich i państwowych
względem Ojczyzny, umacnianie obronności RP,
propagowanie sportów strzeleckich i obronnych,
propagowanie idei sportu i rekreacji ruchowej oraz
współ z młodzieżą , współdziałanie dla realizacji tych
celów z innymi stowarzyszeniami i org. o podobnym
charakterze
Celem Stowarzyszenie jest działanie na rzecz
ul. Rynek 1
zrównoważnego, wielofunkcyjnego rozwoju
63-300 Pleszew
obszarów wiejskich, a w szczegolnosci :
- opracowanie Zintegrownej strategi rozwiju
Obszarów wiejskich, dla obszaru gmin: Chocz,
Czermin, Dobrzyca, Gołuchów i Pleszew.
- promocja obszarów wiejskich położonych w
gminach, o których mowa w ptk a,
- aktywizacja mieszkańcow i partnerów sektora
publicznego, prywatnego i pozarządowego do udziału
w realizacji celów Stowarzyszenia,
- skupianie wokół idei stowrzyszenia osób
zaintersowanych rozwojem gmin, o których mowa
pkt a i regionem,
- ochrona oraz promocja środowiska naturalnego,
krajobrazu i zasobów historyczno-kulturowych,
- rozwój turystyki, sportu i rekreacji,
- upowszechnianie i propagowanie lokalnych tradycji,
zwyczajów, kultury i sztuki,
- wspieranie i tworzenia nowych miejsc pracy poza
rolnictwem,
- produkcja i popularyzacja produktów regionalnych,
- budowa, modernizacja oraz wyposażenie obiektów
użytecznosci publicznej, kultu religijnegi,
zabytkowych, atrakcji turystycznych
i innych
istotnych ze wzglęów rozwoju społeczno -
Marian Adamek
gospodarczego.
68.
"Towarzystwo Przyjaciół Ziemi
Gizalskiej "
Celem Towarzystwa jest rozwijanie działalności
ul. Słoneczna 5
kulturalnej, naukowej i wszelkich inicjatyw
63-308 Gizałki
społecznych służących rozwojowi gmiy Gizałki,
utrwalanie nieformalnych związków koleżeńskich i
wykorzystywanie potencjału intelektualnoprofesjonalnego byłych i obecnych mieszkańców do
promocji i wspierania inicjatyw lokalnych.
Towarzystwo będzie dążyć do wzbogacenia życia
kulturalnego, oświatowego, sportowego, a także do
utrwalania wartości społecznych, estetycznych i
etycznych.
Zenon Tomaszewski
Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji Celem działnia Stowarzyszenie jest :
Grab 59
Sylwana Szcześniak
i Rozwoju Wsi Grab "Razem"
1. Wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego 63-304 Czermin
rozwoju : społecznego, kulturalnego i gospodarczego
wsi Grab.
2. Wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa
obywateleskiego w środowisku lokalnym.
3. Aktywizowanie i integrowanie lokalnego
środowiska społecznego.
70. Stowarzyszenie Miast Partnerskich Celem Stowarzyszenia jest :
ul. Rynek 1
Andrzej Borkowski
Pleszewa
1. Popularyzowanie idei partnerstw miast
63-300 Pleszew
zagranicznych i polskich.
2. Rozwijanie ludzkich, kulturalnych, sportowych i
gospodarczych stosunków między miastami i krajami.
3.Integracja społeczeństw w myśl służenia pokojowi i
wolności w zjednoczonej Europie.
71. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Celem Stowarzyszenia jest tworzenie możliwie
ul. Al.Wojska Polskiego 1 Adam Grygiel
Agroturystyki,Rekreacji i
najkorzystniejszych warunków do pełnego fizycznego A
63-300 Pleszew
Rehablitacji Osób
i osobowego rozwoju osób niepelnosprawnych, oraz
Niepełnosprawnych "Gawera"
godnego i aktywnego ich uczestnictwa w zyciu
69.
72.
96.
w Pleszewie.
społecznym.
Stowarzyszenie Edukacyjne
Celem Stowarzyszenia są:
ul. Ogrodowa 2
im.Królowej Jadwigi w Pleszewie 1. Zadania w zakresie edukacji, oświaty i
63-300 Pleszew
wychowania skoncentrowane na potrzebach Zespołu
Szkół Publicznych nr 2 w Pleszewie.
2. Promowanie wszelkich przedsięwzięć służących
rozwojowi szkoły i tradycji związanych z jej
patronką.
3. Tworzenie warunków do pełnego i rónomiernego
rozwoju
intelektualnego,duchowego,emocjonalnego,społeczne
go,artystycznego i fizycznego młodego pokolenia.
4. Skupianie wokół idei Stowarzyszenia twórców,
przedstawicieli nauki,kultury oraz innych sypatyków i
przyjaciól z kraju i zagranicy.
5. Promowanie wzelkich przedsięwzięć służacych
integracji Srodowiska lokalnego związanego ze
szkołą.
6. Promowanie i popieranie przedsięwzięć
podnoszących poziom kszałcenia w szkole oraz
rozwójpsychofizyczny dzieci i młodzieży.
7. Działanie na rzecz integracji europejskiej oraz
rozwijania kontaktów i współpracy między
społeczeństwami
8. Rozwijanie innych form działalności służących
wzbogaceniu bazy szkoły.
9.Wspieranie działań, inicjatyw i potrzeb szkoły.
10. Promocja i organizacja wolontariatu.
11. Zadania w zakresie oświaty i wychowania oraz
krajoznastwa i wypoczynku dzieci i młodzieży.
12. Upowszechnianie kultury, sztuki, kultury
fizycznej i sporu oraz tradycji.
Związek Harcerstwa Polskiego
Misją stowarzyszenia jest wychowanie młodego
63-300 Pleszew
Małgorzata GiezekStepmniak
Sławomira Madaliński
Hufiec Pleszew
im. Antoniego Rymarczyka
97.
Pleszewskie Stowarzyszenie na
Rzecz Niepełnosprawnych
„RAZEM W PRZYSZŁOŚĆ”
człowieka, czyli wspieranie go we wszechstronnym Ul. Krótka 4/1
rozwoju i kształtowaniu charakteru przez stawianie Tel. 062 74 22 829
wyzwań. Wychowywanie młodych ludzi na prawych, Fax. 062 508 30 70
aktywnych i odpowiedzialnych obywateli w duchu www.pleszew.zhp.wlk
wartości zawartych w Prawie Harcerskim.
p.pl
Stowarzyszenie działa na rzecz dzieci i młodzieży,
[email protected]
prowadząc w śród nich całoroczną działalność
oświatowo - wychowawczą, posługując się
harcerskimi formami pracy. Stowarzyszenie
podejmuje zadania w zakresie pomocy społecznej,
działalności charytatywnej i opiekuńczej,
upowszechnia ideę wolontariatu oraz organizuje letni
i zimowy wypoczynek w formach wyjazdowych i w
miejscu zamieszkania.
Stowarzyszenie realizuje zadania z zakresu pomocy UL.OSIEDLOWA 1 M. Lipiński
na rzecz osób niepełnosprawnych z terenu Miasta i 63-300 PLESZEW
tel.62- 7427877
gminy Pleszew, oraz powiatu pleszewskiego.
(SIEDZIBA
Stowarzyszenie jest organizacją o charakterze
ZESPOŁU SZKÓŁ
społecznym działającym w sferze działań
SPECJALNYCH)
publicznych.
strona
www.pleszewskiestowar
zyszenie.blogspot.com
E-MAIL:
razemwprzyszlosc200
[email protected]
98.
99.
100
.
101
.
102
.
103
.
104
.
105
.
106
.
107
.
108
.
109
.
110
.
111
.
112
.
Download