Protokół Nr 19/05

advertisement
Protokół Nr 19/05
z posiedzenia Komisji Statutowej
w dniu 11 kwietnia 2005 r.
w siedzibie Starostwa Powiatowego o godz. 14:30
przy ul. Poznańskiej 79 w Pleszewie, sala nr 107
W posiedzeniu udział wzięli Członkowie Komisji oraz zaproszeni goście wg
załączonej listy obecności (zał. nr 1 protokołu).
Ad. I
Powitanie i stwierdzenie quorum.
Przewodniczący Komisji Adam Gramala – dokonując otwarcia XIX
posiedzenia Komisji powitał przybyłych oraz stwierdził quorum.
Ad. II
Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
Przewodniczący Komisji Adam Gramala – odczytał proponowany porządek
obrad.
Członkowie Komisji przyjęli porządek obrad do realizacji (zał. nr 2 ).
Ad. 1
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
Członkowie Komisji przez aklamację przyjęli protokół Nr 18/05 z posiedzenia
Komisji w dniu 31 stycznia 2005 r.
Ad. 2.
Zaopiniowanie projektu statutu Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy
w Pleszewie
Naczelnik Wydziału Oświaty (...) Bronisław Woźniak – przedstawił projekt
uchwały Rady Powiatu w Pleszewie w sprawie utworzenia Szkoły Specjalnej
Przysposabiającej do Pracy (zał. nr 3 prot.). Szkoła powstaje na wniosek
rodziców uczniów z upośledzeniem umiarkowanym i znacznym kończących
gimnazjum specjalne. Jest to nowy typ szkoły, która daje uczniom
przygotowanie do życia w społeczeństwie. Uczniowie mogą uczęszczać do tej
szkoły do ukończenia 24 roku życia. Obowiązującą będzie tablica urzędowa i
pieczęcie samodzielne.
1
Członek Komisji Statutowej Krzysztof Szac – poprosił o informacje, czy
utworzenie tego typu szkoły wymagało będzie zatrudnienia dodatkowych
nauczycieli oraz o podanie kosztów funkcjonowania tej szkoły.
Naczelnik Wydziału Oświaty (...) Bronisław Woźniak- wyjaśnił, że w
związku z liczbą godzin wynikającą z ramowego programu nauczania dla tego
typu szkół, konieczne będzie zwiększenie etatów. Poinformował również o
zwiększeniu uwag dla szkół tego typu z 3,15 do 9.
Wicestarosta Pleszewski Szczepan Wojtczak - poinformował, że z wykonanej
symulacji kosztów funkcjonowania jednostki do końca 2005 roku, gdzie nie
będzie powiat uzyskiwał subwencji, wynikają koszty ok. 60 tys. zł.
Członek Komisji Statutowej Tadeusz Rak - podkreślił, że pomimo tych
kosztów dbałość o szkolnictwo, w tym szczególnie szkolnictwo specjalne, jest
priorytetem Rady Powiatu.
Członek Komisji Statutowej Krzysztof Szac- podkreślił, że rozumie i popiera
zasadność powołania tej szkoły, jednakże należy pamiętać, że koszty jej
funkcjonowania nie zostały przewidziane i ujęte w tegorocznym budżecie.
Przewodniczący Komisji Statutowej Adam Gramala – zarządził głosowanie
przedmiotowego projektu Statutu.
Komisja w głosowaniu (3 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się”)
pozytywnie zaopiniowała projekt statutu Szkoły Specjalnej przygotowującej do
Pracy przy ZSS w Pleszewie.
Ad.3.
Zaopiniowanie Statutu Szkoły Policealnej Nr 1 w Pleszewie ul. Zielona 3
Naczelnik Wydziału Oświaty (...) Bronisław Woźniak – przedstawił projekt
statutu przekształcanej szkoły policealnej dla dorosłych Nr 1 przy ZST w
Pleszewie (zał. nr 4 prot.). Prowadzony będzie kierunek technik ekonomista
oraz technik informatyk
Komisja, w głosowaniu (3 głosami „za”, przy jednym głosie „wstrzymującym
się”), pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt statutu.
Ad.4.
Zaopiniowanie Statutu Szkoły Policealnej Nr 2 w Pleszewie ul. Poznańska 36
2
Naczelnik Wydziału Oświaty (...), Bronisław Woźniak - przedstawił projekt
statutu nowotworzonej szkoły policealnej dla dorosłych nr 2 w Pleszewie przy
ul. Poznańskiej 35 (zał. nr 5 prot.). Planowane kierunki kształcenia to:
pracownik socjalny, opiekunka środowiskowa , technik organizacji usług
gastronomicznych, technik obsługi turystycznej, technik rachunkowości.
Komisja w głosowaniu (3 głosami „za” przy jednym głosie „wstrzymującym
się”) pozytywnie zaopiniowała projekt statutu.
Ad.5.
Zaopiniowanie Statutu Szkoły Policealnej w ZSRCKU w Marszewie
Naczelnik Wydziału Oświaty(...) Bronisław Woźniak - przedstawił projekt
statutu Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Marszewie ( zał. nr 6 prot.).
Uruchomione kierunki kształcenia: technik agrobiznesu, technik rolnik, technik
elektronik, technik dietetyk.
Komisja,
w głosowaniu
(4 głosami „za”), pozytywnie zaopiniowała
przedmiotowy projekt statutu.
Ad.6.
Wolne głosy i wnioski
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Komisji Statutowej Adam
Gramala zamknął obrady Komisji w dniu 08 kwietnia 2005 r.
Załączniki:
Nr 1. Lista obecności członków Komisji oraz osób zaproszonych na posiedzenie
Komisji
Nr 2. Porządek obrad Komisji
Nr 3. Projekt Statutu Szkoły Specjalnej przygotowującej do Pracy przy ZSS w
Pleszewie
Nr 4. Projekt Statutu Szkoły Policealnej Nr 1 w Pleszewie ul. Zielona 3
Nr 5. Projekt Statutu Szkoły Policealnej Nr 2 w Pleszewie ul. Poznańska 36
Nr 6. Projekt Statutu Szkoły Policealnej w Marszewie.
Protokołowała:
Przewodniczący Komisji:
Dorota Drosdowska
Adam Gramala
3
Download