Statut - BIP Urząd Gminy i Miasta w Grójcu

advertisement
STATUT
ZESPOŁU ADMINISTRACYJNEGO PLACÓWEK OSWIATOWYCH
W GRÓJCU
Rozdział I. Postanowienia ogólne
§1
Zespół Administracyjny Placówek Oświatowych w GRÓJCU zwany dalej
Zespołem działa na podstawie:
Uchwały Rady Miejskiej w GRÓJCU Nr XLVI/348/94 z dnia 14 marca 1994 r. w
sprawie powołania ZAPO.
§2
Zespół jest samodzielną jednostką budżetową powołaną do realizacji zadań
określonych w niniejszym statucie.
§3
Nadzór nad działalnością Zespołu sprawuje Burmistrz Gminy i Miasta w Grójcu.
§4
Siedzibą zespołu jest miasto GRÓJEC
§5
Zespół wykonuje swoje zadania zgodnie z przepisami prawa oraz zarządzeniami
Burmistrza Gminy i Miasta Grójec.
§6
Działalność Zespołu ma na celu zmniejszenie obciążenia dyrektorów szkół pracami
administracyjno-gospodarczymi i finansowymi.
Rozdział II. Podstawowe zadania Zespołu.
2
§7
Zespół spełnia następujące funkcje:
1. W stosunku do jednostek wymienionych w załączniku Nr 1 do Statutu
wykonuje
obowiązki
głównego
księgowego,
organizatora
spraw
administracyjno-gospodarczych oraz planisty i statystyka zakładowego.
§8
Do szczególnych zadań Zespołu należy:
l. W zakresie spraw administracyjno - gospodarczych i wyposażenia szkół,
 bilansowanie potrzeb w zakresie zaopatrzenia szkół oraz zaopatrzenia w
sprzęt,
 nadzór nad przeprowadzeniem konserwacji pomocy naukowych, sprzętu
szkolnego i wyposażenia technicznego szkół,
 organizowanie inwentaryzacji składników majątkowych oraz sprawowanie
nadzoru nad jej przebiegiem,
 prowadzenie gospodarki, samochodowej dla potrzeb szkół.
2. W zakresie remontów i inwestycji szkół:
 opracowanie projektów planów remontów kapitalnych i bieżących,
przygotowanie dokumentacji i kosztorysów,
 organizowanie oraz sprawowanie nadzoru nad realizacją remontów
kapitalnych,
 współdziałanie w organizowaniu i czuwanie nad terminowym przebiegiem
wykonawstwa inwestycyjnego.
3. W zakresie zatrudnienia i funduszu płac:


gospodarowanie środkami i limitami osobowego funduszu płac
i zatrudnienia przestrzeganie w jednostkach objętych zakresem
działaniu Zespołu – decyzji i zarządzeń Burmistrza Gminy i Miasta
Grójec.
prowadzenie dokumentacji osobowej zatrudnionych pracowników
Zespołu.
3

przygotowanie list płatniczych i organizowanie wypłat wynagrodzeń
pracownikom jednostek objętych zakresem działania Zespołu.

prowadzenie ewidencji wypłat z osobowego funduszu płac jednostek
objętych zakresem i analiz w tym zakresie,

prowadzenie
spraw
osobowych
pracowników
działalności
podstawowej, pracowników ekonomicznych, administracyjnych
i obsługowych szkół / placówek / objętych obsługą Zespołu
zapewnienie prawidłowego rozmieszczania i wykorzystania limitów
zatrudnienia tych pracowników.
4. W zakresie statystyki zadań realizowanych przez szkoły:
 organizowanie i prowadzenie prac statystycznych oraz opracowanie
okresowych sprawozdań, z przebiegu wykonania ustalonych zadań
planowych.
 sprawowanie nadzoru i kontroli, nad prawidłowością i. rzetelnością
sporządzanych przez szkoły danych liczbowych i sprawozdań
statystycznych.
5. W zakresie planowania i finansowania zadań oświaty i wychowania:
1. opracowanie w zakresie określonym przez jednostkę nadrzędną:
- planów remontów kapitalnych,
- planów zaopatrzenia szkół w pomoce naukowe,
- planów poprawy warunków BHP i stanu higieniczno - sanitarnego,
- planów finansowych i projektów budżetowych,
2. opracowywanie na podstawie wniosków złożonych przez jednostki objęte
zakresem działania Zespołu - jednostkowych i zbiorczych, projektów
planów
finansowych
w
zakresie
gospodarki
budżetowej
i pozabudżetowej,
3. organizowanie i prowadzenie prac statystycznych, dotyczących oświaty
i wychowania sporządzanie zbiorczych okresowych sprawozdań i analiz z
wykonania zadań planowych.
6. W zakresie finansowania, księgowości i sprawozdawczości szkół:
4
1. prowadzenie rachunkowości i obsługi finansowej objętych zakresem
działania Zespołu.
2. organizowanie kontroli wewnętrznej w jednostkach objętych zakresem
działania Zespołu.
3. sprawowanie nadzoru nad jednostkami objętymi zakresem działania Zespołu
nad prowadzeniem ewidencji środków trwałych i przedmiotów nietrwałych
oraz organizowanie prawidłowego zabezpieczenia użytkowanych przez
szkoły nieruchomości.
Rozdział III Organizacja wewnętrzna
 Pracą Zespołu kieruje Dyrektor Zespołu.
 Bezpośrednim przełożonym pracowników Zespołu jest Dyrektor
Zespołu,
 Dyrektor Zespołu kieruje i nadzoruje prace wymienione w § 8 Ust.
1,2,3,4 Statutu
 Główny księgowy Zespołu organizuje, kieruje i nadzoruj prace
wymienione w § 8 Ust 5,6 Statutu:

§ 10
l. Dyrektora i głównego księgowego Zespołu powołuje i odwołuje Burmistrz Gminy
i Miasta w Grójcu.
§ 11
1. Do uprawnień i obowiązków Dyrektora Zespołu należy:
 Ustalenie organizacji wewnętrznej /.schematu i regulaminu organizacyjnego/
Zespołu w ramach zatwierdzonego limitu zatrudnienia i funduszu płac.
 Podejmowanie decyzji w sprawach personalnych pracowników Zespołu tj.
angażowanie, zwalnianie, awansowanie, przyznawanie. premii i nagród oraz
stosowanie kar regulaminowych w, ramach obowiązujących przepisów.
 Dysponowanie funduszami, kredytami budżetowymi Zespołu zgodnie z ich
przeznaczeniem.
 Reprezentowanie Zespołu na zewnątrz i występowanie z wnioskami,
projektami i opiniami wyrażającymi stanowisko Zespołu.
 Składanie w imieniu Zespołu oświadczeń z zachowaniem obowiązujących
przepisów prawnych.
5
 Pełnienie funkcji koordynacyjnych i wykonawczych związanych z
opracowywaniem projektów planów, analiz, sprawozdawczości rzeczowej i
finansowej w odniesieniu do zadań objętych zbiorczym planem i budżetem
miasta w dziale oświaty.
 Występowanie w roli rzeczoznawcy d/s ekonomiczno - administracyjnych
wobec organów administracji szkolnej.
 Wnioskowanie w sprawie dokonywania przeniesień kredytów budżetowych
pomiędzy jednostkami organizacyjnymi podporządkowanymi Zespołowi w
ramach uprawnień dysponenta kredytów III stopnia.
 Przedstawienie Burmistrzowi Gminy i Miasta do zatwierdzenia:
a) bilansów i analiz kompleksowych dotyczących działalności Zespołu,
b) projektów podziału wskaźników zadań planowych, kredytów budżetowych
i limitów dla szkół i jednostek administracyjnych,
c) projektów rocznych i wieloletnich planów w zakresie inwestycji szkolnych
i remontów kapitalnych,
d) podejmowanie decyzji mających na celu przystosowanie działalności
Zespołu, jednostek organizacyjnych do aktualnych zadań oświatowo wychowawczych oraz wydawanie zarządzeń zgodnie z zakresem działania
zespołu,
e) dokonywanie przesunięć środków trwałych i obrotowych pomiędzy
Jednostkami organizacyjnymi, podporządkowanymi Zespołowi oraz
pomiędzy Zespołem i. jednostka! organizacyjnymi nadzorowanymi przez
Zespół.
Rozdział IV. Zasady finansowania Zespołu:
§ 12
Zespół jest samodzielną jednostką budżetową finansowaną z budżetu Gminy i
Miasta GRÓJEC.
§ 13
Limity zatrudnienia i osobowego funduszu płac dla Zespołu ustala Burmistrz
Gminy i Miasta w Grójcu.
§ 14.
6
Jednostkowy plan finansowy Zespołu zatwierdza Burmistrz Gminy i
Miasta w Grójcu.
§ 15
Zespół realizuje zadania administracyjno-gospodarcze i finansowe szkół
objętych obsługą Zespołu w ramach planów finansowych w układzie
obowiązującej klasyfikacji budżetowej.
§ 16
Zespół prowadzi księgowość zgodnie z obowiązującymi przepisami o
rachunkowości. budżetowej.
Rozdział V. Postanowienia końcowe;
§ 17
Pracownicy Zespołu podlegają przepisom regulującym prawa i obowiązki
pracowników samorządowych.
§ 18
Dyrektor Zespołu ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie postanowień Statutu
i obowiązany jest do przedstawienia Burmistrzowi Gminy i Miasta w razie
potrzeby odpowiednio uzasadnionych wniosków w sprawie zmiany postanowień
Statutu.
§ 19
Zmiany Statutu w ramach obowiązujących przepisów prawnych dokonuje Rada
Miejska w Grójcu.
§ 20
Statut wchodzi w życie z dniem l stycznia 1994 roku.
Integralną część Statutu stanowi załącznik nr l wymieniony w treści
niniejszego Statutu.
7
Załącznik Nr l
WYKAZ JEDNOSTEK DLA KTÓRYCH PEŁNI BEZPOŚREDNIĄ
OBSŁUGĘ FINANSOWO - GOSPODARCZĄ ZESPÓŁ
ADMINISTRACYJNY PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W GRÓJCU.
Jednostki Oświaty
1. Publiczne Gimnazjum w Grójcu
2. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr l
3. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2
4. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3
5. Publiczna Szkoła Podstawowa w Bikówku
6. Publiczna Szkoła Podstawowa w Częstoniewie
7. Publiczna Szkoła Podstawowa w Lesznowoli
8. Publiczne Przedszkole nr 2 w Grójcu
9. Publiczne Przedszkole nr 4 w Grójcu
10.Grupy zerowe dzieci sześcioletnich
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards