Projektowanie systemów informatycznych

advertisement
Zarządzanie projektami
informatycznymi
Program
• Pojęcia i definicje
• Metodologia i modelowanie projektowania
• Metoda projektowania
witryn internetowych wg modelu RUP
• Metodologia i narzędzia zarządzania
projektami
• Diagramy procesów - case study. Prezentacja
metodyki LOVEM opisu procesów
Metodologia i narzędzia
zarządzania projektami
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Zarządzanie projektami - definicje
Organizacja projektu
Procesy zarządzania projektem
Proces planowania i czynniki krytyczne
Zarządzanie zakresem prac
Wymiarowanie projektów informatycznych
Zarządzanie czasem projektu
Zarządzanie zasobami projektu
Zarządzanie komunikacją, ryzykiem i zmianami
Co to jest zarządzanie?
• dokładne poznanie tego, czego oczekuje się od ludzi, a
następnie dopilnowanie, aby wykonali to w najlepszy i
najtańszy sposób (F.W.Taylor, 1903)
• ogół działań zmierzających do efektywnego wykorzystania
zespołów ludzkich, środków materialnych i czasu w celu
osiągnięcia wcześniej sformułowanego celu projektu
informatycznego w określonej technologii, zakresie i jakości
(KF)
• składa się z 5 funkcji: planowanie, organizowanie,
przekazywanie poleceń, koordynacja i kontrolowanie. W
ramach każdej zarządzający może wykorzystać określone
środki organizacyjne, motywacyjne i techniczne, służące ich
realizacji.
• nauka o metodach, zasadach, instrumentach dotyczących
realizacji podanych założeń
Co to jest projekt?
Parametry projektu
zakres
cel projektu
koszt
czas
Parametry projektu
• Projekt to niepowtarzalny
i nierutynowy proces
realizacji określonych
celów, w określonym
czasie i za pomocą
określonych środków,
który jest zdefiniowany
przez:
– produkt końcowy (zakres)
– czas realizacji (terminy)
– koszty realizacji (budżet)
Co to jest projekt?
Specyfika skali projektu informatycznego
koszt łączny
systemy informatyczne
przemysł / budownictwo
wielkość projektu
Procesy zarządzania projektem
Jeśli nie potrafisz czegoś zaplanować, to na jakiej
podstawie sądzisz, że potrafisz to zrobić? (KF)
wykonywany produkt
czynniki krytyczne sukcesu
procesy planowania
Procesy zarządzania projektem
inicjacji
Kategorie procesów
zarządzania projektami:
planowania
kontrolne
wykonawcze
zakończeniowe
•
•
•
•
•
procesy inicjacji
procesy planowania
procesy wykonawcze
procesy kontrolne
procesy zakończeniowe
Zarządzanie zakresem prac
•
•
•
•
Proces planowania
Elementy planu projektu
Hierarchiczna struktura prac (WBS)
Definiowanie zakresu i planu
punktów węzłowych
Zarządzanie zakresem prac
Proces planowania
Cele i ograniczenia
Rezultaty, czas, koszty, zasoby
Co?
Definiowanie zadań
W jakiej kolejności?
Kto i czym?
Jak długo?
Szeregowanie
zadań
Ocena czasu
realizacji zadań
Ocena zasobów
ludzie, koszty, sprzęt, materiały
Opracowanie
harmonogramu
Co i kiedy?
Za ile?
Scalanie planu
Zarządzanie zakresem prac
Elementy planu projektu
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Streszczenie
Opis celu projektu
Główne założenia rozwiązania
Założenia kontraktu
Lista zadań
Wyszczególnienie zasobów
Charakterystyka personelu
Metody oceny
Opis potencjalnych problemów
Zarządzanie zakresem prac
Planowanie zadań projektu – struktura prac
Punkt
końcowy
Punkt
wyjścia
Zarządzanie zakresem prac
Hierarchczna struktura prac
WBS - Work Breakdown Strukture
metoda dekompozycji prac
Struktura ta ma postać drzewa
ilustrującego związki pomiędzy
składowymi projektu i może być
dowolnie rozwijana.
W praktyce stosowane są
maksymalnie cztery poziomy
rozwinięcia.
W dużych projektach można
wydzielone elementy z najniższego
poziomu dekomponować (max.4)
Zarządzanie zakresem prac
Hierarchczna struktura prac
Poziom 0
Projekt
Poziom 1
Dokumentacja
Podprojekt 1
Podprojekt 2
Integracja
i testy
Poziom 2
Sprzęt
Dokumentacja
System A
Poziom 3
Sieć
Poziom 4
Terminale
Połączenie z serwerem
Sieć lokalna – Budynek A
System B
Wymiarowanie
projektów informatycznych
• Estymacja parametrów projektu
• Miary stosowane w projektach
• Techniki szacowania
– technika analogii
– ekstrapolacja, parametryzacja
– techniki inżynierskie
– techniki specjalne
• Metoda punktów funkcyjnych
Wymiarowanie
projektów informatycznych
Przykładowa lista elementów
podlegających estymacji:
Kategorie projektów w
zależności od przedmiotu
realizowanego projektu:
• bardzo dobrze określone,
standardowe
• dobrze określone
• nowatorskie
• Pracochłonność prac
• Kwalifikacje i umiejętności
członków zespołu
• Wykorzystanie materiałów i
urządzeń
• Czas pracy urządzeń
• Różne opłaty
• Parametry dostaw
• Liczba i czas podróży
służbowych
• Czas nieprodukcyjny
• Wynagrodzenia i nagrody
Wymiarowanie
projektów informatycznych
Dokładność szacowania
Kosztów
Faz realizacji
wg typów kosztów
•
•
•
•
•
Główne
Wysokie
Poboczne, ale wysokie
Poboczne
Stałe, rutynowe,
niezależne
• Mało ważne niewielkie
5%
Programowanie
10-15%
15-20%
20-25%
25-35%
> 35%
5%
Projektowanie
10%
Analiza
25%
Studium wykonalności 50%
0
10
20
30
40
50
Zarządzanie czasem projektu
Zarządzanie zasobami projektu
Schemat klasyfikacji kompetencji
kompetencje
biznesowe
kompetencje
społeczne
kompetencje
umiejętności
wiedza
kompetencje
profesjonalne
kompetencje integracyjne
kompetencje branżowe
Zarządzanie
komunikacją, ryzykiem i zmianami
Download