Zarządzanie projektami badawczymi

advertisement
PROGRAM NAUCZANIA NA ROK AKADEMICKI 2011/2012
Przedmiot: ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI BADAWCZYMI
Rodzaj studiów: studia stacjonarne III stopnia
System: studia dzienne
Kierunek: Socjologia
Rok studiów (semestr): 1, zimowy i letni
Forma zajęć: konwersatorium (warsztat)
Liczba godzin: 60 godzin
Punkty ECTS:
Prowadzący: prof. dr hab.Wielisława Warzywoda Kruszyńska, mgr Kamil Kruszyński
I. WYMAGANIA/PREFERENCJE WSTĘPNE: Nie ma wymagań wstępnych
II. EFEKTY KSZTAŁCENIA:
Wiedza: Po zakończeniu zajęć student ma wiedzę o: instytucjach finansujących badania naukowe w
Polsce i w Europie i zasadach finansowania badań naukowych w dziedzinie nauk społecznych, o
metodykach zarządzania projektami (PMI, Prince 2, IPMA, PCM, Agile), metodach i narzędziach
planowania projektów, źródłach finansowania i zasadach budżetowania projektu, obszarach kontroli i
narzędziach monitorowania postępów oraz zmian w projektach badawczych, o budowaniu i
zarządzaniu zespołem badawczym oraz prawnych i etycznych aspektach projektów badawczych w
dziedzinie nauk społecznych i sposobach komercjalizowania wyników.
Umiejętności: Student
potrafi dopasować wybrane elementy metodyk do projektu
badawczego, definiować cele projektów, zaplanować projekt, opracować budżet zadaniowy
projektu, monitorować i kontrolować przebieg projektu, opracować i posługiwać się
dokumentacją projektu ,działać w ramach zespołu realizującego projekt, opracować wniosek
o grant na sfinansowanie projektu.
Postawy/kompetencje:Student ma świadomość znaczenia zarządzania projektowego w realizacji
badań naukowych oraz w osiągnięciu sukcesu w pracy naukowej, posiada kompetencje pracy
grupowej i komunikowania wyników.
III. TREŚCI KSZTAŁCENIA:
Wybrane elementy i narzędzia PMI, Prince2, IPMA, PCM, Agile, planowanie i organizacja
projektu, kultura i struktura organizacyjna a zarządzanie projektami badawczymi, zespół
projektowy i jego wpływ na ektywność badań, ustalanie celów projektu – zasady SMART,
ZMORA, WARTO ,czas trwania projektu, diagramowe i sieciowe techniki wspomagające
planowanie zasobów, macierze odpowiedzialności, dekompozycja projektu,budżetowanie
zadań, zarządzenie ryzykiem, monitoring i ewaluacja, dokumentacja projektu. Zarządzanie
projektowe w nauce, Europejska Przestrzeń Badawcza i Programy Ramowe, finansowanie
nauki w Polsce i procedury ewaluacji wniosków, specyfika projektów w naukach
społecznych, praca doktorska jako projekt.
FORMA WERYFIKACJI WIEDZY:
Przygotowanie dokumentacji (planu zarządzania projektem) i zaprezentowanie (w formie
prezentacji multimedialnej) grupowego projektu badawczego oraz zaprojektowanie własnej
pracy doktorskiej jako projekt badawczy.
LITERATURA:1/ podstawowa: "Kompendium wiedzy o zarządzaniu projektami " (A Guide to the
Project Management Body of Knowledge) Wydanie trzecie, PMI, MT&DC Warszawa 2006
Marek Pawlak Zarządzanie projektami, Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa 200
Checklist
–
Research
Project
Management:
Principles
http://www.iom.int/jahia/webdav/site/myjahiasite/shared/shared/mainsite/published_docs/brochu
res_and_info_sheets/Training_Research_Checklist.pdf; 2/uzupełniająca: Scott Berkun Sztuka
zarządzania projektami, Helion 2006
Download