Zarządzanie projektami finansowanymi z funduszy

advertisement
Zarządzanie projektami finansowanymi z funduszy
strukturalnych Unii Europejskiej
CEL STUDIÓW:
Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę o specyfice funduszy strukturalnych
i praktyczne umiejętności tworzenia projektów i pracy przy ich realizacji. Słuchacze dzięki
dużej liczbie zajęć warsztatowych i pracy nabędą różnorodne umiejętności niezbędne w pracy
zawodowej. Dynamika zmian na rynkach pracy wskazuje, że nadal będą poszukiwani
specjaliści w branży projektowej.
ADRESACI:
Osoby, które ukończyły studia wyższe (studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie)
dowolnego kierunku studiów, które zainteresowane są pozyskiwaniem środków unijnych oraz
zarządzaniem projektami unijnymi.
EFEKTY KSZTAŁCENIA – umiejętności i kompetencje:
Absolwent ukończonych studiów podyplomowych uzyska nowe kwalifikacje w zakresie
planowania, aplikowania i zarządzania funduszami pochodzącymi z źródeł zewnętrznych.
Program studiów dostarczy słuchaczom aktualnej wiedzy niezbędnej do efektywnego
funkcjonowania w obszarze tworzenia projektów finansowanych ze źródeł unijnych . Drugim
celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w praktyczne umiejętności zarządzania projektami
z uwzględnieniem specyfiki projektów miękkich-społecznych oraz twardychinfrastrukturalnych.
Absolwenci mogą stanowić wysoko kwalifikowaną kadrę specjalistów- managerów
projektów, przygotowaną do samodzielnego tworzenia wniosków aplikacyjnych oraz do
zarządzania projektami.
ORGANIZACJA STUDIÓW:
Studia trwają 2 semestry i obejmują łącznie 180godzin zajęć, w tym 104 godzin
w formie warsztatowej, zajęcia będą prowadzone w systemie niestacjonarnym na zjazdach
sobotnio- niedzielnych po około 16 godzin na zjeździe. Planowane rozpoczęcie studiów
październik- listopad 2011 r.
WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW
Studia kończą się prezentacją wniosku o dofinansowanie projektu z wybranego
Programu Operacyjnego .
Po ukończeniu Studiów, słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia studiów
podyplomowych z zakresu zarządzania projektami współfinansowanymi z funduszy
strukturalnych Unii Europejskiej.
ODPŁATNOŚĆ ZA STUDIA
Czesne za studia wynosi 2500 zł i może być płatne w III ratach.
Wpisowe 150 zł
WARUNKI PRZYJĘCIA NA STUDIA PODYPLOMOWE
- Podanie o przyjęcie / na druku uczelnianym/
- Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
- 1 fotografia
- Potwierdzenie wpłaty wpisowego.
- Wypis z dowodu osobistego
Dokumenty należy składać do końca września 2011 r.
RAMOWY PROGRAM ZAJĘĆ
Zajęcia
Polityka regionalna i fundusze strukturalne Unii Europejskiej
wykład
4
Ćwicz.
Ogółem
4
Narodowa Strategia Spójności na lata 2007-2013.Programy operacyjne
12
12
Zarządzanie projektami
24
24
Partnerstwo w projektach
4
4
Warsztaty projektowe / Programu Kapitał Ludzki /
40
40
Warsztaty projektowe / Regionalne Programy Operacyjne/
40
40
Generator wniosków
8
8
Ewaluacja projektów unijnych
8
8
Monitoring i sprawozdawczość z realizacji projektu
8
8
Zamówienia publiczne w procesie wdrażania projektów unijnych
8
8
Kontrola i audyt projektów unijnych
8
8
Rozliczanie projektów unijnych
8
8
Warsztaty projektowe
Prezentacja projektów
Razem
Ćwiczenia w grupach max.16 osobowych.
KONTAKT
Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna
im. prof. Szczepana Pieniążka
w Skierniewicach
96- 100 Skierniewice
ul. Mazowiecka 1b pokój 118
tel. 46 832 11 61 lub 62 wew. 45
660 733 826
e- mail [email protected]
84
8
8
8
8
104
188
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Create flashcards