Podstawy Zarządzania Projektami – studia dzienne i

advertisement
Sylabus do przedmiotu (zima 2014-15)
Podstawy Zarządzania Projektami – studia dzienne i popołudniowe
Sygnatura: 234310-1059
Wykład: dr Emil Bukłaha
Ćwiczenia: mgr Witalij Metelski
Materiały: www.sgh.waw.pl/kzpro
Konsultacje:
 E. Bukłaha, pon. 8.30-9.30, [email protected], skype: ebukla
 W. Metelski, [email protected]
Miejsce: Katedra Zarządzania Projektami, DS. „Grosik” p. 13
Wymiar i forma zajęć:
Ogółem:
30 godzin, w tym:
Wykład:
15 godzin
Ćwiczenia:
15 godzin
Liczba punktów za zajęcia: 3,0 pkt.
Program zajęć:
Podstawowe pojęcia zarządzania projektami. Miejsce, rola i znaczenie projektów w
zarządzaniu. Cele projektów: jakość rezultatu, czas, koszty. System zarządzania projektami.
Fazy i etapy cyklu życia projektów i cyklu zarządzania projektami. Organizacja zespołu
projektowego. Instytucjonalne formy zarządzania projektami. Informatyczne narzędzia
zarządzania projektami.
Cel zajęć:
Zapoznanie studentów z dziedziną zarządzania projektami, podstawowymi pojęciami
związanymi z tą problematyką oraz nowoczesnymi rozwiązaniami w tym zakresie.
Elementy składowe oceny końcowej (ogółem = 100%), w tym:
 Egzamin pisemny – test: 40 %
 Ćwiczenia:
60%
Terminy i miejsce zajęć:
Miejsce
Wykład
C-1b
Termin
Terminy
02-10-14;16-10-14;30-10-14;13-11-14;27-11Czw.
14;11-12-14;08-01-15;
11.40-13.20
C-4b
Czw.
02-10-14;16-10-14;30-10-14;13-11-14;27-11Ćwiczenia
17.10-18.50
14;11-12-14;08-01-15;
GR. 1
C-4b
Czw.
02-10-14;16-10-14;30-10-14;13-11-14;27-11Ćwiczenia
19.00-20.40
14;11-12-14;08-01-15;
GR. 2
C-4b
Czw.
09-10-14;23-10-14;06-11-14;20-11-14;04-12Ćwiczenia
17.10-18.50
14;18-12-14;15-01-15;
GR. 3
C-4b
Czw.
09-10-14;23-10-14;06-11-14;20-11-14;04-12Ćwiczenia
19.00-20.40
14;18-12-14;15-01-15;
GR. 4
Wybrana literatura uzupełniająca:
Wykład:
Nowoczesne zarządzanie projektami, red. M. Trocki, PWE, Warszawa 2012
N. Mingus, Zarządzanie projektami, OnePress
1
Ćwiczenia: Materiały ćwiczeniowe udostępniane na zajęciach
Semestralny plan zajęć (główne tezy lub problemy kolejnych zajęć):
Wykład:
1. Miejsce, rola i znaczenie projektów w zarządzaniu. Realizacja strategii przez
projekty.
2. Istota i rodzaje projektów. Cele projektów: jakość rezultatu, czas, koszty.
3. Cykl życia projektów. Procesy zarządzania projektami. Inicjowanie i definiowanie
projektów.
4. Ocena wykonalności projektów. Analiza ryzyka projektów.
5. Planowanie struktury projektów. Planowanie przebiegu i zasobów projektu.
6. Sterowanie przebiegiem projektu. Zamknięcie projektu. Dojrzałość projektowa.
7. Organizacja zespołu projektowego. Instytucjonalne formy zarządzania projektami.
8. Informatyczne narzędzia zarządzania projektami. Podsumowanie wykładu.
Sprawdzian egzaminacyjny.
Ćwiczenia:
1. Spotkanie organizacyjne
2. Określanie zakresu i struktury zadaniowej projektu
3. Określanie struktury projektu: lista strukturalna-kooperacyjna
4. Określanie struktury projektu: sieć zależności
5. Planowanie terminów projektu: przeliczanie sieci zależności
6. Planowanie terminów projektu: tworzenie harmonogramu
7. Planowanie zasobów projektu: wykres wykorzystania zasobów
8. Realizacja projektu
9. Zaliczenie ćwiczeń
2
Download