Specjalność: zarządzanie badaniami i projektami (Research and

advertisement
Specjalność: zarządzanie badaniami
i projektami (Research and projects
management)
Specjalność Zarządzanie badaniami i projektami odpowiada na bieżące i przyszłe
potrzeby gospodarki związane z zarządzaniem projektami oraz prowadzeniem badań
w obrębie projektów badawczych, badawczo-rozwojowych oraz proinnowacyjnych. Duża
dynamika otoczenia biznesowego sprawia, że coraz więcej przedsiębiorstw odchodzi
od tradycyjnych struktur działania na rzecz działalności w oparciu o projekty. W związku
z powyższym należy podjąć wysiłek przygotowania kadry administrującej oraz kierującej
pracami badawczymi w tego rodzaju przedsięwzięciach, świadczącej usługi efektywnego
wsparcia planowania, rozwoju i wdrożenia prac badawczych i innowacyjnych w instytucjach
naukowych, agencjach rządowych, organizacjach non-profit oraz w przemyśle. Odpowiednia
kadra specjalistów powinna posiadać dodatkowo rzetelne zaplecze wiedzy i umiejętności
związanych z prowadzeniem badań i zarządzaniem badaniami w projektach.
Specjalność stanowi doskonałe uzupełnienie oferty dydaktycznej, ponieważ wiedza
i umiejętności zdobywane podczas studiów odwołują się zarówno do przedmiotów
fundamentalnych na kierunku Informatyka i Ekonometria (wyposażających studentów w
umiejętności „twarde”), jak i przedmiotów związanych z budową i rozwojem środowiska
projektowego (wyposażających studentów w kompetencje „miękkie”, oczekiwane przez
pracodawców). Przedmioty specjalnościowe prowadzone będą w języku angielskim.
W ramach oferty programowej proponowanej specjalności znajdują się przedmioty
umożliwiające przekazanie ugruntowanej wiedzy obejmującej konkretne metody i narzędzia
możliwe do zastosowania podczas prowadzenia badań w zarządzaniu projektami oraz
umożliwiające nabycie i doskonalenie umiejętności niezbędnych przy realizacji tego rodzaju
projektów. Program obejmuje szeroki zakres zagadnień dotyczących metod badawczych oraz
instrumentów zarządzania projektami. Szczególny nacisk położono na kwestie praktyczne
związane z metodyką badań, wykorzystaniem narzędzi analitycznych przy realizacji
projektów, które mają na celu zapewnienie efektywności uzyskanych rezultatów. Zajęcia będą
prowadzone z użyciem nowoczesnych technik audiowizualnych i multimedialnych,
z nastawieniem na wysoki poziom interaktywności. Program specjalności przewiduje
urozmaicone formy zajęć: wykłady, warsztaty oraz projekty realizowane przy wykorzystaniu
nowoczesnych narzędzi, m. in. platformy e-learningowej i gier symulacyjnych.
Absolwenci specjalności Zarządzanie badaniami i projektami zdobywają wszechstronne
wykształcenie ekonomiczne a jednocześnie są specjalistami w zakresie sprawnego
i efektywnego prowadzenia badań w projektach badawczych i badawczo-rozwojowych.
Obszar tematyczny specjalności jest zgodny z kluczowymi obszarami wiedzy wiodących
na świecie standardów, norm i metodyk zarządzania projektami. W ramach specjalności
student nabędzie wiedzę o metodach w pracach badawczych związanych z zarządzaniem
projektami małymi, średnimi i dużymi, a także będzie miał możliwość usystematyzowania
posiadanych, jak i nabycia nowych doświadczeń praktycznych. Po zakończeniu studiów
student będzie rozumiał istotną rolę poprawnie prowadzonych badań, interpretacji wyników
podjętych analizy, będzie rozumiał istotę przedsięwzięć proinnowacyjnych oraz zarządzania
projektem badawczym czy badawczo-rozwojowym.
Absolwent kończący specjalność Zarządzanie badaniami i projektami zna podstawowe
metodyki zarządzania pracami badawczymi w projektach,pojęcia, modele i obszary
problemowe oraz procesy zarządzania projektami. Ponadto posiada wiedzę i umiejętnie
stosuje metody, techniki i narzędzia zarządzania projektem, jest przygotowany do kierowania
pracami badawczymi w projektach małych i średnich, niezależnie od sektora i branży, a także
do pełnienia roli członka zespołu badawczego w projektach dużych.
Absolwent posiada ponadto umiejętność skutecznego komunikowania się i funkcjonować
w zespole projektowym rozumiejąc i wcielając się w różne role. Na bazie zdobytej wiedzy
i zgromadzonych doświadczeń będzie przygotowany do samodzielnego kształcenia się
w zakresie wsparcia badawczego przy projektach, a także zdobywania certyfikatów
potwierdzających nabyte kompetencje.
Download