Zarządzanie projektami - prezentacja

advertisement
WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA OCHRONĄ PRACY W KATOWICACH
Potrafię
PRAKTYCZNIE
ZARZĄDZAĆ
WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA OCHRONĄ PRACY W KATOWICACH
Wydział Humanistyczno-Społeczny
Kierunek: Zarządzanie
Profil studiów: praktyczny
Specjalność: zarządzanie projektami
Studia II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne
Zarządzanie projektami
Profil Absolwenta
Absolwent specjalności zarządzanie projektami zdobędzie wiedzę
oraz umiejętności w zakresie zarządzania projektami we wszystkich jej
aspektach: funkcjonalnym, instytucjonalnym, personalnym
oraz instrumentalnym. Posiądzie umiejętność wyznaczania celów,
definiowania i określania struktury projektu, planowania przebiegu jego
realizacji i wykorzystania zasobów oraz kierowania zespołem
projektowym. Pozna nowoczesne narzędzia wspomagające zarządzanie
projektem ze szczególnym uwzględnieniem narzędzi informatycznych.
Będzie potrafił samodzielnie organizować i zarządzać projektami.
Wydział Humanistyczno-Społeczny
Studia II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne
Zarządzanie projektami
Specjalnościowe efekty kształcenia - WIEDZA
Absolwent tej specjalności:
• ma wiedzę na temat różnorodnych uwarunkowań kontekstowych
projektu,
• posiada wiedzę na temat procesu zarządzania projektami, struktury,
interesariuszy oraz metod i technik zarządzania projektami,
• zna podstawowe standardy zarządzania projektami,
• posiada wymaganą wiedzę organizacyjną oraz behawioralną
w zakresie organizacji i kierowania zespołem projektowym,
• zna zasady projektowania systemu zarządzania projektami.
Wydział Humanistyczno-Społeczny
Studia II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne
Zarządzanie projektami
Specjalnościowe efekty kształcenia - UMIEJĘTNOŚCI
Absolwent tej specjalności:
• potrafi określić cel i zakres projektu,
• potrafi sporządzić uzasadnienie biznesowe projektu,
• potrafi zorganizować, zamknąć i rozliczyć projekt ,
• potrafi posługiwać się programami informatycznymi w projekcie,
• potrafi kierować zespołem projektowym.
Wydział Humanistyczno-Społeczny
Studia II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne
Zarządzanie projektami
Specjalnościowe efekty kształcenia - KOMPETENCJE
Absolwent tej specjalności:
• potrafi uczestniczyć w projektach społecznych, a także samodzielnie
nimi kierować, biorąc odpowiedzialność za skutki swych decyzji,
• trafnie wyznacza priorytety służące realizacji określonych
przez siebie lub innych zadań oraz efektywnie organizuje zespół
i kieruje realizowanymi przez niego działaniami,
• potrafi pracować w grupie efektywnie komunikując się z otoczeniem
oraz przekazywać swoją wiedzę osobom nie będącym specjalistami
z zakresu organizacji i zarządzania.
Wydział Humanistyczno-Społeczny
Studia II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne
Zarządzanie projektami
Przedmioty specjalnościowe
• Organizacja projektu,
• Zarządzanie zespołem projektowym,
• Zarządzanie ryzykiem projektu,
• Zarządzanie komunikacją w projekcie,
• Standardy zarządzania projektami,
• Zarządzanie programem,
• Projekty realizowane w ramach specjalności: Informatyka
w projekcie, System zarządzania projektem.
Wydział Humanistyczno-Społeczny
Studia II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne
Zarządzanie projektami
Kariera zawodowa
Absolwenci specjalności będą przygotowani do podjęcia pracy:
• jako kierownik projektu (Project Manager),
• jako koordynator projektu,
• jako kierownik/dyrektor programu,
• jako koordynator /zarządzający portfelem projektów,
• jako członek kadry menedżerskiej w firmie zarządzanej projektowo.
Wydział Humanistyczno-Społeczny
Studia II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne
Zarządzanie projektami
Opiekun specjalności
dr inż. Tadeusz Soroka
Katedra Zarządzania i Psychologii Społecznej
T: 600 087 827
@: [email protected]
Wydział Humanistyczno-Społeczny
Studia II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne
WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA OCHRONĄ PRACY W KATOWICACH
Wydział Humanistyczno-Społeczny
ul. Bankowa 8
40-007 Katowice
@: [email protected]
T: 32 355 97 70 wew. 13
Download