Kierunek: Zarządzanie KARTA PRZEDMIOTU NAZWA

advertisement
Kierunek: Zarządzanie
KARTA PRZEDMIOTU
NAZWA PRZEDMIOTU
Zarządzanie projektami (PM)
LICZBA GODZIN
System studiów
Ogółem
godzin
Wykład
45
15
Stacjonarne
Ćw. aud.
Lab./
Warszt./
Projekt
Semin.
Ćw.
ter.
ECTS
30
4
Treści kształcenia kierunkowego
Typ przedmiotu
Rok studiów / semestr studiów
II / 3
CEL PRZEDMIOTU:
C1 – Dostarczenie podstawowej wiedzy z obszaru zarządzania projektami
C2 – Doskonalenie umiejętności i kompetencji interpersonalnych oraz współpracy w grupie
WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
(W TYM PRZEDMIOTY WPROWADZAJĄCE):
Nauka o organizacji, Zachowania organizacyjne, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Podstawy zarządzania
EFEKTY KSZTAŁCENIA
EK 1 – Uzyskanie podstawowej wiedzy z zakresu zarządzania projektami
EK 2 – Umiejętność podstaw definiowania i planowania projektów oraz organizowania wykonawstwa i sterowania projektami
EK 3 – Poprawa kompetencji w zakresie umiejętności współpracy w grupie oraz planowania i organizowania pracy w zespole.
TREŚCI PROGRAMOWE
W1. Wprowadzenie. Miejsce, rola i rodzaje projektów w zarządzaniu; W2. Cykl życia projektów. Dojrzałość projektowa; W3.
Inicjowanie, definiowanie i ocena wykonalności projektów; W4. Planowanie przebiegu i zasobów projektu; W5. Budżetowanie
projektu; W6 Sterowanie przebiegiem projektu; W7. Instytucjonalne formy zarządzania projektami; W8. Zarządzanie zespołem
projektowym.
P1. Ocena wykonalności projektów – case studies; P2. Etapy i cykl życia projektu – case studies; P3. Zarządzanie projektem na
przykładzie praktycznym – struktura podziału prac, organizacja zespołu projektowego; P4. Zarządzanie projektem na
przykładzie praktycznym – ustalanie kolejności działań i zarządzanie harmonogramem; P5. Zarządzanie projektem na
przykładzie praktycznym – zarządzanie kosztami, zasobami materialnymi i finansowymi; P6. Zarządzanie projektem na
przykładzie praktycznym – ocena wyników realizacji projektu i postęp projektu; P7. Zarządzanie projektem na przykładzie
praktycznym – zarządzanie ryzykiem; P8. Zarządzanie projektem na przykładzie praktycznym – zamkniecie i ocena projektu;
P9. Wspomaganie informatyczne zarządzania projektami. Kolokwium zaliczeniowe
Forma zajęć - wykłady
Liczba
godzin
W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 -
2
2
2
2
2
2
2
1
SUMA GODZIN
15
Forma zajęć –
ćwiczenia audytoryjne
SUMA GODZIN
Liczba
godzin
Forma zajęć –
projektowe (P)
laboratoryjne (L)
warsztatowe (W)
Liczba
godzin
P1P2P3P4P5P6P7P8P9-
4
2
2
4
4
4
4
4
2
SUMA GODZIN
30
NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE
1. Rzutnik multimedialny - Prezentacje multimedialne
2. Sprzęt audio-video - Filmy
3. Tablica suchościeralna
4. Komputer z dostępem do Internetu
SPOSOBY OCENY (F - FORMUJĄCA, P – PODSUMOWUJĄCA)
F1 Obecność na zajęciach
F2 Ocena projektu zespołowego i jego prezentacja
F3 Zaliczenie kolokwium
P1 Egzamin
OBCIĄZENIE PRACĄ STUDENTA
Forma aktywności
Godziny kontaktowe z nauczycielem
Konsultacje
Przygotowanie do zajęć projektowych i przygotowanie projektów
Przygotowanie do kolokwium
Przygotowanie do egzaminu
SUMA:
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU
LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA
Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności
45
5
30
10
20
110
4
1. Pawlak M., Zarządzanie projektami, PWN, Warszawa 2010
2. Stabryła A., Zarządzanie projektami ekonomicznymi i organizacyjnymi, PWN, Warszawa 2011
3. Nicholas J. M., Steyn H., Zarządzanie projektami. Zastosowanie w biznesie, inżynierii i nowych technologiach,
Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2011
4. Newton R., Poradnik menedżera projektu. Praktyczne narzędzia, techniki i listy kontrolne, Edgard, Warszawa
2011
5. Barker S., Cole R., Zarządzanie projektem, PWE, Warszawa 2010
6. Spałek S., Bodych M., PMO. Praktyka zarządzania projektami i portfelem projektów w organizacji, Onepress,
Warszawa 2011
Download
Random flashcards
bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Create flashcards