Szczegółowy program szkolenia

advertisement
Program szkolenia:
Kurs zarządzania projektami przygotowujący do egzaminu certyfikacyjnego IPMA/SPMP wg
wytycznych ICB v3.0 na poziomie „IPMA-D”
Nr dnia
szkoleniowego
1.
Tematyka
Wstęp do
zarządzania
projektami
2.
Cele i interesariusze
projektu
3.
Cykl życia projektu i
model fazowy
4.
Planowanie
projektu
Zawartość
Definicja projektu, programu,
portfela
Cykl życia projektów
Organizacja projektu - struktura
zespołu projektowego
Projekt w organizacji - typy
struktur organizacyjnych
Rodzaje i klasyfikacja projektów
Omówienie modelu 4-L-C IPMA
PL i wymagań egzaminacyjnych
Rodzaje i funkcje celów w
projekcie
Systematyka celów
Zasady budowy celów projektu matryca logiczna
Pojęcie i rodzaje interesariuszy
w projekcie
Analiza interesariuszy
Strategie zarządzania
interesariuszami
Marketing projektu
Cykl życia projektu a cykl życia
produktu
Branżowe modele cyklu życia
projektu
Model fazowy - pojęcie, zasady
budowy, wykorzystanie w
zarządzaniu projektami
Karta projektu
Warsztaty inicjujące projekt pojęcie, cele, sposób
prowadzenia, przebieg
Struktura podziału prac definicja
Macierz odpowiedzialności
(RAM, RAEW)
Rodzaje WBS, sposób
tworzenia, kodowanie
Szacowanie czasów trwania
zadań - zasady
Modele planowania sieciowego
Zasady budowy sieci, wyliczanie
czasu trwania projektu
Liczba godzin
8
8
8
8
1
5.
Planowanie
projektu
6.
Koszty w projekcie
7.
Zarządzanie
zespołem
projektowym
8.
Zarządzanie
zespołem
projektowym
9.
Zarządzanie
zespołem
projektowym
10.
Komunikacja w
projekcie
11.
Analiza opłacalności
projektów
12.
Metoda EV w
zarządzaniu
projektami
13.
Metoda EV w
zarządzaniu
projektami. Analiza
opłacalności
Harmonogram projektu wykres Gannta
Zasoby w projekcie - pojęcia
podstawowe, rodzaje zasobów,
sposoby alokacji zasobów
Wykres zasobów w projekcie
Optymalizacja zasobów
Koszty w projekcie - pojęcia
podstawowe, podział kosztów,
rodzaje kosztów
Wykres kosztów dziennych i
skumulowanych jako podstawa
realizacji projektu
Rola i znaczenie kierownika
projektu w poszczególnych
fazach
Modele i style kierowania
Organizacja pracy własnej macierz Eisenhovera
Fazy rozwoju zespołu
projektowego - model
Tuckmana
Teorie motywacji (X-Y, model
oczekiwań)
Role w zespole - model Belbina
Rola i znaczenie konfliktu w
zarządzaniu projektami.
Rola i znaczenie komunikacji
Style komunikacji w projekcie
Rodzaje komunikacji i jej formy
Plan komunikacji w projekcie
Warsztaty z zakresu komunikacji
Pojęcie opłacalności
przedsięwzięcia
Pojęcie wartości pieniądza w
czasie
Modele i sposoby oceny
opłacalności: metody proste i
złożone
Źródła finansowania projektów
Analiza rentowności projektu obliczanie kosztów fiansowania
Założenia metody wartości
wypracowanej
Monitoring i ocena projektu
przy wykorzystaniu metody EV
Warsztaty - metoda EV i analiza
opłacalności projektów
8
8
8
8
8
8
8
8
8
2
projektów warsztaty
14.
Zarządzanie
ryzykiem projektu
15.
Zarządzanie
jakością,
dokumentacją i
konfiguracją
projektu
16.
17.
17.
18.
19.
Warsztaty planowanie
projektu
Powtórka materiału
– przygotowanie do
egzaminu
Egzamin próbny
Powtórka,
omówienie
wyników egzaminu
Egzamin IPMA
Pojęcie ryzyka i szansy w
projekcie
Identyfikacja i analiza ryzyka
projektowego
Strategie zarządzania ryzykiem
projektu
Ocena opłacalności strategii
Pojęcie i rola jakości w projekcie
Zasady zarządzania jakością
Dokumentacja projektu - rola i
znaczenie, system dokumentacji
Zarządzanie konfiguracją
Zarządzanie zmianą
Warsztaty z zakresu
praktycznego planowania
projektu
Powtórka materiału –
przygotowanie do egzaminu
Egzamin próbny
Powtórka, omówienie wyników
egzaminu
8
8
8
4
4
8
3
Download