program e-kursu - Biuro Karier WSIiZ

advertisement
KURS E-LEARNINGOWY
„ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI”
CEL KURSU
INFORMACJE TECHNICZNE
WSTĘP
I.
WPROWADZENIE DO ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI
DEFINICJE PODSTAWOWYCH POJĘĆ ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI







CZYM JEST PROJEKT?
CECHY PROJEKTU
PROJEKTY VS. OPERACJE
CZYM JEST ZARZĄDZANIE PROJEKTEM?
GRUPY PROCESÓW W ZARZĄDZANIU PROJEKTAMI
OBSZARY ZARZĄDZANIA PROJEKTEM
MAPA ZARZĄDZANIA PROJEKTEM
ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA PROJEKTU







CZYM JEST CYKL ŻYCIA PROJEKTU?
PRZYDATNOŚĆ CYKLU ŻYCIA PROJEKTU
FAZY PROJEKTU WG PMBOK
FAZY PROJEKTU – INICJACJA
FAZY PROJEKTU – PLANOWANIE
FAZY PROJEKTU – REALIZACJA I KONTROLA
FAZY PROJEKTU – ZAMKNIĘCIE
PODSTAWOWE ELEMENTY PROJEKTU


PARAMETRY PROJEKTU
ZMIANY PARAMETRÓW PROJEKTU
CZYNNIKI SUKCESU PROJEKTU


CZYNNIKI SUKCESU PROJEKTU
NIEZBĘDNE UMIEJĘTNOŚCI KIEROWNIKA PROJEKTU
II. INICJACJA PROJEKTU
WPROWADZENIE DO ANALIZY PRZYPADKU
 WYZWANIE DLA CIEBIE! – TŁO PRZYPADKU


BIURO ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI (PMO)
INICJACJA TWOJEGO PROJEKTU
DEFINIOWANIE CELÓW PROJEKTU
 DLACZEGO CELE W PROJEKCIE?
 CECHY CELÓW W PROJEKCIE
 JAK OKREŚLIĆ CELE PROJEKTU?
 TWÓJ PROJEKT - DEFINIOWANIE CELÓW
INTERESARIUSZE PROJEKTU
 KIM SĄ INTERESARIUSZE PROJEKTU?
 IDENTYFIKOWANIE INTERESARIUSZY PROJEKTU
 NARZĘDZIA ANALIZY INTERESARIUSZY
 TWÓJ PROJEKT – ANALIZA INTERESARIUSZY
ORGANIZACJA PROJEKTU
 STRUKTURA ORGANIZACYJNA PROJEKTU
PODSTAWOWE TYPY STRUKTUR
 ZESPÓŁ PROJEKTOWY W STRUKTURZE ORGANIZACYJNEJ
PRZEDSIĘBIORSTWA
CZYM JEST ZESPÓŁ PROJEKTOWY?
STRUKTURY ZESPOŁU PROJEKTOWEGO
ZESPÓŁ PROJEKTOWY - PODSUMOWANIE
III. PLANOWANIE PROJEKTU
CEL PLANOWANIA
ODPOWIEDZIALNOŚCI PODCZAS PLANOWANIA
KOMPONENTY PLANU PROJEKTU
OPRACOWANIE PLANU PRZEDSIĘWZIĘCIA


CZYM JEST PLAN PROJEKTU
ELEMENTY PLANU PROJEKTU
PRAWO MURPHIEGO W PLANOWANIU
IV.
ZARZĄDZANIE ZAKRESEM PROJEKTU
DLACZEGO IDENTYFIKUJEMY ZAKRES PROJEKTU?
CZYM JEST ZAKRES PROJEKTU?
DEFINIOWANIE ZAKRESU W PROJEKCIE
STRUKTURA PODZIAŁU PRAC (WBS)
OPRACOWANIE STRUKTURY PODZIAŁU PRAC


TECHNIKI TWORZENIA WBS
DO JAKIEGO MOMENTU ROZBIJAMY ZADANIA?




RODZAJE WBS
CZYM SĄ PAKIETY PRAC?
KODOWANIE WBS
WSKAZÓWKI DO TWORZENIA WBS
ZASTOSOWANIE WBS
ZALETY WBS
TWÓJ PROJEKT – DEFINIOWANIE ZAKRESU PROJEKTU
V. ZARZĄDZANIE CZASEM W PROJEKCIE
ELEMENTY ZARZĄDZANIA CZASEM
PROCES 1 -DEFINIOWANIE ZADAŃ
PROCES 2 –IDENTYFIKOWANIE KOLEJNOŚCI ZADAŃ
PROCES 3 –SZACOWANIE CZASU TRWANIA ZADAŃ
PROCES 4 – TWORZENIE HARMONOGRAMU
 HARMONOGRAM - MAPA DLA PROJEKTU
 CZYM JEST HARMONOGRAM
 RODZAJE HARMONOGRAMÓW
 HARMONOGRAM GANTTA
WYKRES GANTTA – ELEMENTY
WYKRES GANTTA – KAMIENIE MILOWE
 METODA ŚCIEŻKI KRYTYCZNEJ
METODA ŚCIEŻKI KRYTYCZNEJ - DEFINICJE
ŚCIEŻKA KRYTYCZNA
ZASADY KONSTRUOWANIA SIECI
ELEMENTY SIECI
PRZYKŁAD OBLICZEŃ
METODY PRZYSPIESZANIA PROJEKTU
PROCES 5 - KONTROLA HARMONOGRAMU
TWÓJ PROJEKT – TWORZENIE HARMONOGRAMU
VI.
ZARZĄDZANIE ZASOBAMI W PROJEKCIE
ZASOBY W PROJEKCIE – GŁÓWNE ZASADY
OGRANICZENIA PROJEKTU
TYPY ZASOBÓW W PROJEKCIE
PLANOWANIE ZASOBÓW


- ZASOBY LUDZKIE I RZECZOWE
ALOKACJA ZASOBÓW
PROCES ALOKACJI ZASOBÓW
 KONFLIKTY ZASOBÓW
 WYRÓWNYWANIE ZASOBÓW
ZARZĄDZANIE KOSZTAMI







CZEGO POTRZEBUJEMY DO SZACOWANIA KOSZTÓW ?
RODZAJE KOSZTÓW
KATEGORIE KOSZTÓW
RODZAJE ESTYMACJI KOSZTÓW
BUDŻETOWANIE KOSZTÓW PROJEKTU
NARZĘDZIA: HISTOGRAM KOSZTÓW
KONTROLA KOSZTÓW
TWÓJ PROJEKT – ZASOBY
VII.
KOMUNIKACJA I PRACA ZESPOŁOWA W PROJEKCIE
ZESPÓŁ PROJEKTOWY W PROJEKCIE
BUDOWANIE ZESPOŁU PROJEKTOWEGO








ETAPY ROZWOJU ZESPOŁU PROJEKTOWEGO
KORZYŚCI ORAZ WADY PRACY ZESPOŁOWEJ...
CZYNNIKI OGRANICZAJĄCE SKUTECZNOŚĆ ZESPOŁU
PROCES BUDOWANIA ZESPOŁU PROJEKTOWEGO
RÓŻNORODNOŚĆ W ZESPOLE
DOBÓR PRACOWNIKÓW
TYPY OSOBOWOŚCI – DISC
BUDOWANIE TOŻSAMOŚCI ZESPOŁU
ROLA KIEROWNIKA PROJEKTU
KOMUNIKACJA W PROJEKCIE
PRZYPISYWANIE ODPOWIEDZIALNOŚCI


MACIERZ RAM
KODY W MACIERZY RAM
TWÓJ PROJEKT – BUDOWANIE ZESPOŁU PROJEKTOWEGO
VIII.
ZARZĄDZANIE RYZYKIEM
RYZYKO W PROJEKTACH
PROCES ZARZĄDZANIA RYZYKIEM
PLANOWANIE ZARZĄDZANIA RYZYKIEM
RODZAJE RYZYKA W PROJEKCIE
IDENTYFIKACJA RYZYKA
JAKOŚCIOWA I ILOŚCIOWA ANALIZA RYZYKA
PLANOWANIE REAKCJI NA RYZYKO
MONITOROWANIE I KONTROLA RYZYKA
IX.
REALIZACJA PROJEKTU I MONITOROWANIE
ROZPOCZĘCIE REALIZACJI PROJEKTU


ZARZĄDZANIE ZMIANAMI W FAZIE REALIZACJI
PROCESY W FAZIE REALIZACJI PROJEKTU
MONITOROWANIE POSTĘPU I KONTROLA



OCENA POSTĘPU
OBSZARY KONTROLI PROJEKTU
METODA WARTOŚCI UZYSKANEJ (EARNED VALUE ANALYSIS)
GŁÓWNE PYTANIA NA KTÓRE ODPOWIADA EV
SŁOWNIK TERMINÓW EV
-
WARTOŚĆ PLANOWANA PV
KOSZT RZECZYWISTY AC
WARTOŚĆ UZYSKANA EV
ZALEŻNOŚCI
MIERZENIE ODCHYLEŃ HARMONOGRAMU
MIERZENIE ODCHYLEŃ KOSZTU
MIERZENIE STOPNIA REALIZACJI HARMONOGRAMU
MIERZENIE STOPNIA REALIZACJI BUDŻETU
PROGNOZA BUDŻETU KOŃCOWEGO
WYKORZYSTANIE EV DO PODEJMOWANIA DECYZJI
ZALETY I WADY METODY EV
PRZYKŁAD
X. ZAMKNIĘCIE PROJEKTU
PROCES ZAMYKANIA PROJEKTU
DZIAŁANIA WYKONYWANE PRZY ZAMYKANIU PROJEKTU
 UZYSKANIE AKCEPTACJI
 PRZEPROWADZENIE OCENY
 DOKUMENTOWANIE DOŚWIADCZEŃ
 RAPORT DOŚWIADCZEŃ
 UWOLNIENIE ZESPOŁU
Download