Jaki jest cel przekształcenia szpitala?

advertisement
Jaki jest cel przekształcenia szpitala?
Zwiększenie efektywności działania szpitala w Pleszewie poprzez: skrócenie i uproszczenie procesu
podejmowania decyzji zarządczych, rozwinięcie dodatkowej działalności gospodarczej, wykonywanie
usług medycznych nie finansowanych przez NFZ, poprawa zdolności kredytowej.
Wzrost efektywności działania szpitala, zwiększenie jego potencjału diagnostyczno-leczniczego,
wprowadzenie nowoczesnych metod leczenia, podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz lepsza
obsługa pacjenta – to cel i sens przekształcenia.
Czy szpital po przekształceniu może stracić kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia?
Przekształcony szpital będzie nadal miał kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. Przejmie go na
zasadzie cesji od SP ZOZ. Niepubliczny ZOZ, jakim docelowo będzie szpital, będzie w latach następnych ubiegał się i negocjował kolejne kontrakty z NFZ, na takich samych prawach, jak inne podmioty
– publiczne czy niepubliczne.
Czy pacjenci będą płacić za leczenie?
Leczenie będzie bezpłatne, tak jak to jest obecnie. Szpital będzie posiadał kontrakt z NFZ na wykonywanie bezpłatnych świadczeń dla pacjentów ubezpieczonych. Pacjenci nie będą więc ponosić
kosztów leczenia.
Co skłania Powiat Pleszewski do zmian prawnych w szpitalu?
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z listopada 2006 roku wprowadziło szereg wymagań formalnych
i sanitarnych dla Zakładów Opieki Zdrowotnej. Jest to trudne do spełnienia bez nakładów finansowych.
Zgodnie z wymogami rozporządzenia w szpitalu opracowano program dostosowawczy, który uzyskał
akceptację Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. Konieczność znalezienia środków na jego realizację
stanowiła jeden z powodów, dla których zainicjowano proces przekształcenia. Chodzi m.in. o zabezpieczenie przeciwpożarowe, budowę lądowiska dla helikopterów medycznych, niezbędne modernizacje
oddziałów szpitalnych, całego zaplecza, szpitalnej apteki i laboratorium. Ponadto szpital musi systematycznie wymieniać zużywający się sprzęt medyczny. W perspektywie najbliższych lat musimy też
pomyśleć o innych inwestycjach np. budowie nowej studni głębinowej, hydroforni, parkingów i dróg
wewnętrznych oraz rozbudowie baterii słonecznych. To są drogie przedsięwzięcia. Do końca 2012
roku musielibyśmy zainwestować w nasz szpital tyle środków, na jakie Powiatu Pleszewskiego, ani
tym bardziej samego szpitala, nie stać.
Kierujemy się także doświadczeniami innych szpitali, które po przekształceniu w spółki prawa handlowego mają większą efektywność działania, a nawet wypracowują zysk. Nowa formuła zarządzania
pozwoli pozyskać więcej pacjentów, a co za tym idzie zwiększyć kontrakt z NFZ. Dodatkowe dochody
zapewnią naszemu szpitalowi rozwój.
Jakie korzyści przyniesie powiatowi i pacjentom przekształcenie prawno-organizacyjne szpitala?
Powołanie spółki prawa handlowego ze 100% udziałem powiatu, która będzie prowadziła niepubliczny
szpital, poszerzy zakres usług medycznych dzięki doposażeniu w nowoczesny sprzęt oraz pozyskaniu
lekarzy specjalistów. Nowa formuła działalności, właściwa dla spółek kapitałowych, stworzy możliwość
wygospodarowania środków na zakup sprzętu, poprawę infrastruktury i zatrudnienie specjalistów, co
w konsekwencji podniesie standard świadczonych usług.
Jak będzie przebiegało przekształcenie?
Aby powołać Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej trzeba przeprowadzić tzw. procedurę likwidacji
SP ZOZ-u. Jest to procedura formalna. Zarząd Powiatu w Pleszewie rozesłał do różny środowisk, celem
zaopiniowania, projekt uchwały w sprawie likwidacji SPZOZ w Pleszewie. Projekt uzyskał opinie m.in.
Wojewody Wielkopolskiego, Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, Rady Społecznej SP ZOZ, gmin
naszego powiatu, zakładowych organizacji związków zawodowych w SP ZOZ. Wypowiedziały się także
samorządy powiatowe Południowej Wielkopolski. Obowiązek uzyskania opinii ościennych powiatów
wynikał z faktu, że szpital w Pleszewie udziela świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki onkologicznej
mieszkańcom tych powiatów.
Rada Powiatu w Pleszewie podjęła uchwałę o likwidacji SP ZOZ na sesji 28 grudnia 2007r. Zostanie
powołany likwidator, do którego zadań będzie należało m.in. opracowanie harmonogramu likwidacji,
poinformowanie kontrahentów i banków o otwarciu likwidacji, przeprowadzenie inwentaryzacji majątku, sporządzenie bilansu na dzień otwarcia i dzień zakończenia likwidacji, zaspokojenie roszczeń
wierzycieli, dokonanie czynności prawnych związanych z kodeksem pracy wobec pracowników (aneksy
do umów o pracę), wykreślenie SP ZOZ-u z rejestru Wojewody Wielkopolskiego.
Na mocy odrębnej uchwały Rady Powiatu w Pleszewie mienie SP ZOZ-u oraz mienie Powiatu Pleszewskiego, dotychczas używane przez SP ZOZ (w tym prawo do nieruchomości) zostaną wniesione
aportem bądź wydzierżawione nowo tworzonej spółce „Pleszewskie Centrum Medyczne Sp. z o.o.”. Ta
spółka powoła NZOZ „Szpital Powiatowy w Pleszewie”.
Kto pokryje zobowiązania likwidowanego SP ZOZ?
Zgodnie z art. 60, ust 6 Ustawy o zakładach opieki zdrowotnej wszelkie zobowiązania i należności
finansowe SP ZOZ po jego likwidacji stają się zobowiązaniami i należnościami właściwej jednostki
samorządu terytorialnego, w tym przypadku - Powiatu Pleszewskiego.
Czy pracownicy szpitala mogą stracić pracę?
Oprócz oczywistych ograniczeń wynikających z bezpieczeństwa pacjenta, istnieją także minimalne
normy Ministerstwa Zdrowia oraz wymogi NFZ. Szpital, aby wykonać kontrakt i przyciągnąć pacjentów, potrzebuje fachowego personelu. Nie można zakładać, że podmiot, który dopiero co powstanie,
przeprowadzi redukcję zatrudnienia. Szpital w Pleszewie nie ma przerostu kadrowego. Restrukturyzację
zatrudnienia szpital ma już za sobą, gdyż przeprowadził ją w 2000 roku. Pewne oddziały czy komórki
szpitalne wymagają nawet dodatkowych etatów.
Wszyscy pracownicy SP ZOZ staną się z mocy prawa pracownikami spółki na takich samych warunkach, jakie mają w obecnych umowach o pracę. Nowy NZOZ przejmie pracowników na zasadzie
art. 23’ Kodeksu Pracy. Pracownicy otrzymają informację na piśmie o przejściu do nowego pracodawcy. Pracownik w terminie miesiąca od zawiadomienia może bez wypowiedzenia, za siedmiodniowym
uprzedzeniem rozwiązać stosunek pracy. Jeśli pracownik tego nie uczyni, umowa o pracę zostanie
zmodyfikowana jedynie w ten sposób, że po stronie pracodawcy pojawi się nowy podmiot, natomiast
warunki pracy i płacy pozostaną niezmienione. W dalszej perspektywie wynagrodzenie powinno zostać
powiązane z efektywnością pracy.
Tak jak obecnie zwolnienia oraz zatrudnianie nowych pracowników będą odbywać się zgodnie
z Kodeksem Pracy. Zasady organizacji pracy zmienią się, ponieważ płaca będzie w większym stopniu
zależała od wkładu i jakości pracy z pacjentem, ilości zabiegów itp.
Jaki będzie obowiązywał tygodniowy czas pracy?
Przepisy dotyczące czasu pracy mają charakter bezwzględnie obowiązujący i forma organizacyjnoprawna szpitala nie ma wpływu na wymiar czasu pracy. Personel medyczny, tak w SP ZOZ-ach jak
i w NZOZ-ach, nie może tygodniowo pracować dłużej, niż wynika to z przepisów.
Niektórzy obawiają się, że szpital jako spółka będzie zmierzał do maksymalizacji zysków z pominięciem potrzeb personelu i lokalnej społeczności!
To nieporozumienie. Chcemy poprawić warunki pobytu i leczenia pacjentów oraz polepszyć warunki pracy pracowników. Aby tego dokonać, potrzebne są pieniądze. Spółka komunalna powinna
przynosić zysk, by go przeznaczyć na działalność podstawową czyli na dalszy rozwój szpitala oraz
wynagrodzenia dla personelu za jego efektywną pracę. Kwestie ekonomiczne dla spółki będą istotne,
ale nie mogą one przysłonić głównej misji szpitala – leczenia i opieki nad pacjentami.
Czy grozi nam rezygnacja z niektórych profilów działalności medycznej, szczególnie tych niedochodowych ?
Trudno oczekiwać, aby w szpitalu, którego wynik finansowy musi się bilansować, w dłuższej perspektywie utrzymywać działalność, która przynosi mu tylko same straty. Są takie oddziały szpitalne,
które powinny, chociażby ze względów społecznych, nadal funkcjonować bez względu na rentowność.
Gwarancją ich utrzymania powinny być profile działalności, które będą przynosiły dochody. Należy
jednak zrobić wszystko, aby podnieść efektywność niedochodowych oddziałów.
Jakie świadczenia medyczne będą odpłatne?
Szpital będzie zarabiał na usługach dodatkowych. Odpłatne będą np. zabiegi operacyjne, które
pacjent na własne żądanie będzie chciał mieć wykonane poza kolejnością i poza kontraktem z NFZ.
Zabieg taki będzie mógł być przeprowadzony jedynie po godzinach lub w dni wolne. Są osoby, które
chcą mieć zabieg wykonany wcześniej i stać je na to. Pacjent zapłaci za tę usługę medyczną i otrzyma
rachunek. Ta opłata będzie przeznaczona na szpital oraz wynagrodzenie dla lekarza i pielęgniarek,
wykonujących zabieg.
Kto będzie zasiadał w Radzie Nadzorczej Spółki?
Ponieważ udziałowcem spółki w 100% będzie powiat, dlatego funkcję Zgromadzenia Wspólników
będzie pełnił Zarząd Powiatu w Pleszewie. To powiat będzie decydował o tym, kto będzie prezesem
oraz kto zasiądzie w radzie nadzorczej spółki. Członkiem rady nadzorczej spółki będzie mogła zostać
osoba, która ma uprawnienia wydane przez Ministerstwo Skarbu do zasiadania w takich organach.
Ważne jest, aby członkowie rady nadzorczej wykazywali się umiejętnościami z zakresu prawa i ekonomii. Rada nadzorcza spółki ma być organem pomocniczym i nadzorczym dla zarządu i prezesa.
Zarząd spółki na początku będzie jednoosobowy, a w przyszłości będzie liczył od 1 do 3 osób. Prezes
nie będzie działał na szkodę swojej spółki, ponieważ za wszelkie decyzje będzie odpowiadał własnym
majątkiem. Szczegółowe rozwiązania dotyczące funkcjonowania spółki będą przedmiotem odrębnej
uchwały Rady Powiatu.
Szpital SP ZOZ w Pleszewie należy obecnie do grona najlepiej zarządzanych szpitali powiatowych
w Polsce (I m. w Wielkopolsce i VIII m. w kraju wg. dziennika „Rzeczpospolita”), posiada certyfikaty
jakości ISO i akredytację Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia. Czy te certyfikaty
przejmie nowy podmiot i ile to będzie kosztowało?
Przejęcie certyfikatów jakościowych jest możliwe. Nowy podmiot może uzyskać zgodę jednostki
certyfikującej na przejęcie certyfikatu pod warunkiem utrzymania wdrożonego systemu zarządzania. Koszty utrzymania akredytacji oraz Zintegrowanego Systemu Zarządzania w zakresie jakości
środowiska i BHP są niezależne od formy organizacyjno-prawnej podmiotu. Nasz szpital, także
później jako NZOZ, będzie chciał utrzymać wysoką renomę i pozycję na rynku usług medycznych,
dlatego będzie się starał spełnić wszystkie wymagania i zachować zdobyte już certyfikaty oraz
akredytację.
Luty 2008 r.
Adela Grala-Kałużna
Dyrektor SP ZOZ w Pleszewie
Michał Karalus
Starosta Pleszewski
Download