UZASADNIENIE

advertisement
UZASADNIENIE
Zmiany brzmienia § 11 pkt 6 zarządzenia Nr S/32/07 Osoby Pełniącej Funkcję
Organów Samorządu Województwa – Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 30 marca
2007 roku w sprawie przyjęcia budżetu województwa podlaskiego na rok 2007, dokonuje się
w związku z planowanym udzieleniem przez Zarząd Województwa Podlaskiego poręczeń
kredytów bankowych, które zostaną zaciągnięte przez nw. zakłady opieki zdrowotnej:
1) SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku w wysokości
2.500.000 zł na okres 2 lat,
2) SP Psychiatryczny ZOZ im. Dr S. Deresza w Choroszczy w wysokości 1.800.000 zł na
okres 4 lat.
Ponadto proponuje się ustalić rezerwę na ewentualne udzielenie poręczeń do kwoty
w wysokości 2.500.000 zł podległym samodzielnym publicznym zakładom opieki
zdrowotnej, znajdującym się w bardzo trudnej sytuacji finansowej w związku z akcją
strajkową lekarzy.
Kredyt
w
wysokości
zł,
2.500.000
który
zostanie
zaciągnięty
przez
SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku, zostanie
przeznaczony na poprawę płynności finansowej i zapewnienie ciągłości funkcjonowania
Szpitala.
Pomimo realizacji programu restrukturyzacyjnego, w tym restrukturyzacji finansowej
realizowanej w ramach prowadzonego postępowania restrukturyzacyjnego na podstawie
ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych
zakładów opieki zdrowotnej, Szpitalowi trudno jest utrzymać pełną płynność finansową
zapewniającą sprawne funkcjonowanie, co spowodowane jest w głównej mierze:
1) ciążącymi wieloletnimi zaległościami finansowymi, które wpływają niekorzystnie na
obecną sytuację finansową, tj. spłatą w I półroczu 2007 r. ze środków własnych zobowiązań
powstałych przed 31.12.2004 r., na kwotę około 2,1 mln zł, w tym:
- wypłacenie zaległych „13” pensji wraz z odsetkami – około 707 tys. zł,
- spłata zobowiązań wobec Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej
w Białymstoku Sp. z o.o. – około 730 tys. zł,
- spłata zobowiązań wobec NORDEA BANK – około 356 tys. zł,
1
- spłata zobowiązań wobec Regionalnego Centrum Krwiodawstwa w Białymstoku –
około 320 tys. zł,
2) poniesieniem kosztów finansowych w wysokości ok. 720 tys. zł z tytułu uruchomienia od
stycznia 2007 r. Oddziału Intensywnej Terapii,
3) wzrostem kosztów wynagrodzeń spowodowanym zmianą formy zatrudnienia przez około
2/3 lekarzy pełniących dyżury medyczne z umowy cywilno-prawnej na umowę
o pracę.
4) poniesieniem w 2007 r. kosztów związanych z naprawą, remontem i zakupem aparatury
medycznej na kwotę ok. 630 tys. zł.
Sytuacja finansowa SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J. Śniadeckiego
w Białymstoku
l.p.
Wyszczególnienie
2005 rok
2006 rok
I półrocze 2007
1.
Przychody ogółem zł
83.104.952
88.194.634
40.576.947
2.
Koszty ogółem zł
82.985.667
79.811.015
46.550.652
4.206.654
4.282.601
2.473.832
119.285
8.383.619
-5.973.705
w tym: amortyzacja
3.
Wynik finansowy zł
4.
Zobowiązania
ogółem zł
60.499.486
50.526.010
51.346.018
w tym: wymagalne
20.432.196
10.591.531
14.053.936
5.
Należności ogółem zł
7.007.447
6.832.470
7.617.634
6.
Środki pieniężne zł
5.340.993
5.825.759
4.279.740
7.
Wskaźnik płynności 0,33
II0
0,48
0,43
Wynik finansowy Szpitala za rok 2006 uległ znacznej poprawie na skutek zakończenia
przez Szpital realizacji programu restrukturyzacyjnego zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia
2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej
2
i
wydania
przez
Wojewodę
Podlaskiego
decyzji
o
zakończeniu
postępowania
restrukturyzacyjnego, na podstawie której umorzone zostały zobowiązania Szpitala z lat
1999-2004 wraz z
pożyczką ze Skarbu Państwa w łącznej kwocie w wysokości
16.405.427 zł, w tym: pożyczka udzielona przez Skarb Państwa w wysokości 10.976.507 zł,
składki ZUS z odsetkami w wysokości 5.146.007 zł oraz odsetki od zobowiązań
cywilnoprawnych w kwocie 282.913 zł.
Strata, jaką poniósł Szpital w wyniku działalności w I półroczu 2007 r. w kwocie
5.973.705 zł stanowi 14,72% przychodów ogółem. Po skorygowaniu wyniku finansowego
kosztem amortyzacji w wysokości 2.473.832 zł, Szpital wykazuje niedobór finansowy
w wysokości 3.499.873 zł. Na poniesienie tak wysokiej straty wpływ miał przede wszystkim:
1) wzrost kosztów wynagrodzeń spowodowany zmianą formy zatrudnienia przez około
2/3 lekarzy pełniących dyżury medyczne z umowy cywilno-prawnej na umowę
o pracę. Taka decyzja lekarzy podyktowana była realizacją przez Szpital ustawy
z dnia 22 lipca 2007 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na
wzrost wynagrodzeń, w wyniku której dokonano podwyższenia wynagrodzeń
pracowników Szpitala zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Zaskutkowało
to wzrostem kosztów wynagrodzeń z tytułu pracy poza normalnymi godzinami
ordynacji w kwocie około 200.000 zł miesięcznie, co w skali rocznej wyniesie łącznie
2.400.000 zł.
2) stopniowym wypłacaniem zaległych „13” pensji,
3) uruchomieniem Oddziału Intensywnej Terapii dla Osób Dorosłych, co wiązało się
z poniesieniem kosztów w wysokości 720 tys. zł w związku z zatrudnieniem w OIT
26 pielęgniarek i 3 lekarzy, kosztów szkolenia pracowników, zakupu sprzętu
medycznego, sprzętu jednorazowego użytku, odzież itp.
Szpital posiada trudną sytuację płatniczą. Według stanu na dzień 30.06.2007 r.
zobowiązania wymagalne wynoszą 14.053.936 zł, tj. 27,37% ogólnej wartości zobowiązań
i wzrosły w stosunku do stanu na dzień 31.12.2006 r. o 3.462.405 zł, tj. o 32,7%.
Wskaźnik płynności finansowej II stopnia wg stanu na 30.06.2007 r. wynosi 0,43 i wskazuje
na niską zdolność Szpitala do regulowania zobowiązań.
Mając na względzie pogarszającą się sytuację finansową Szpitala w I półroczu 2007 r.,
Dyrektor Szpitala zamierza realizować kolejne działania restrukturyzacyjne, a mianowicie:
3
1. Podjęto działania w zakresie restrukturyzacji organizacyjnej i finansowej, mającej na
celu obniżenie kosztów działalności bieżącej. Przygotowywany jest do wdrożenia
nowy system organizacji pracy lekarzy, polegający na wprowadzeniu zmianowości,
co jest spójne z dyrektywami unijnymi, określającymi normatywny godzinowy
wymiar pracy lekarza. Przy wdrożeniu zmianowego czasu pracy lekarzy i skróceniu
czasu trwania dyżuru zakładowego w dni powszednie do 8 godzin 50 minut
( przy obecnych 17 godzinach) koszty dyżurów spadną o 215.000 zł miesięcznie
( z obecnych 800.000 zł do 585.000 zł.).
Wprowadzanie powyższych zmian jest na etapie uzgodnień ze związkami
zawodowymi i wymaga wdrożenia w okresie 6 – 8 tygodni.
2. Ponadto prowadzone są inne działania zmierzające do obniżenia kosztów, do których
należy zaliczyć łączenie oddziałów w piony o podobnym profilu działalności:
- pediatria zabiegowa w miejsce obecnych trzech oddziałów pediatrycznych,
- chirurgia ogólna z chirurgią plastyczną,
- neurologia z rehabilitacją neurologiczną,
- kardiologia z rehabilitacją kardiologiczną.
W wyniku realizacji tych działań nastąpi redukcja stanowisk funkcyjnych w Szpitalu.
Z informacji uzyskanych od Dyrektora Szpitala wynika, że łączne oszczędności uzyskane
z wprowadzenia zmianowości pracy i redukcji stanowisk funkcyjnych pozwolą na spłatę
zaciągniętego kredytu. Ponadto należy podkreślić, że w przypadku dotychczas zaciągniętych
przez Szpital kredytów długoterminowych, Szpital spłaca na bieżąco raty kapitałowe i odsetki
od kredytów.
Zaciągnięcie przez Szpital kredytu w wysokości 2.500.000 zł, przyczyni się do
poprawy płynności finansowej Zakładu, co wiąże się z zahamowaniem narastania zobowiązań
wymagalnych i kosztów finansowych (odsetki od zobowiązań przeterminowanych).
Rada Społeczna SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J. Śniadeckiego
w Białymstoku uchwałą Nr 14/2007 z dnia 30 sierpnia 2007 roku pozytywnie zaopiniowała
wniosek o udzielenie poręczenia kredytu bankowego, jednocześnie wnioskując o zwiększenie
kwoty poręczenia do wysokości 3 500 000 zł.
4
Kredyt
w
wysokości
1.800.000
zł,
który
zostanie
zaciągnięty
przez
SP Psychiatryczny ZOZ im. Dr Stanisława Deresza w Choroszczy, zostanie
przeznaczony na zaspokojenie roszczeń pracowników wynikających z art. 4a ustawy
z dnia 16 grudnia 1994 r. o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu
przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz o zmianie niektórych ustaw.
SP
Psychiatryczny
ZOZ
w
Choroszczy
został
objęty
postępowaniem
restrukturyzacyjnym na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej
i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 78, poz. 684). Warunki
restrukturyzacji ww. Zakładu zostały określone w decyzji wydanej przez organ
restrukturyzacyjny w dniu 10 listopada 2005 r. Zgodnie z ww. decyzją do dnia zakończenia
postępowania restrukturyzacyjnego, tj. do dnia 10 listopada 2007 roku, Zakład powinien
spełnić wszystkie warunki restrukturyzacji.
Jednym z warunków restrukturyzacji jest zaspokojenie roszczeń pracowników
wynikających z art. 4a ustawy z dnia 16 grudnia 1994 r. o negocjacyjnym systemie
kształtowania
przyrostu
przeciętnych
wynagrodzeń
u
przedsiębiorców
oraz
o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 1995 r. Nr 1, poz. 2 z póżn.zm.) lub wykonanie
zawartych z pracownikami ugód dotyczących indywidualnych roszczeń pracowników
wynikających z ww. ustawy w zakresie rozłożenia zobowiązań na raty.
SPP ZOZ w Choroszczy zawarł ugodę restrukturyzacyjną z 808 osobami dotyczącą
indywidualnych roszczeń pracowników wynikających z ww. ustawy, zgodnie z którą
powinien spłacić pracownikom:
- odsetki od należności głównej za 2003 r. w wysokości 674. 951,95 zł,
- odsetki od należności głównej za 2004 r. w wysokości 434.170,55 zł,
- odsetki od należności głównej za 2005 r. w wysokości 305.244,12 zł oraz należność główną
za 2005 r. w wysokości 369.627,80 zł.
Należy zaznaczyć, że w momencie spełnienia wszystkich warunków restrukturyzacji
i
wydania
przez
Wojewodę
Podlaskiego
decyzji
o
zakończeniu
postępowania
restrukturyzacyjnego, Zakład uzyska umorzenie zobowiązań publiczno-prawnych w kwocie
1.872.312,35 zł wraz z odsetkami oraz umorzenie części pożyczki uzyskanej ze Skarbu
Państwa w wysokości około 5 000 000 zł.
Zakład nie dysponuje wolnymi środkami finansowymi niezbędnymi do spłaty
zobowiązań pracowniczych z tytułu tzw. „ustawy 203”, wobec powyższego zmuszony jest do
zaciągnięcia kredytu w celu wywiązania się ze swoich zobowiązań wobec pracowników,
5
co jest jednym z warunków uzyskania od Wojewody Podlaskiego decyzji o zakończeniu
postępowania restrukturyzacyjnego.
Dyrektor Szpitala widzi realną możliwość spłaty kredytu począwszy od sierpnia 2008 roku
(okres karencji w spłacie kredytu 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy) ze spłatą
w kolejnych 3 latach.
Rada Społeczna SP Psychiatrycznego ZOZ im. S. Deresza w Choroszczy uchwałą
Nr 99/6/2007 z dnia 17 lipca 2007 roku pozytywnie zaopiniowała wniosek o udzielenie
poręczenia kredytu bankowego w kwocie 1.800.000 zł
6
Download