Załącznik nr - lewczuk.biz

advertisement
Znak Sprawy:ZP/PN/53/2013
Załącznik nr 3
Charakterystyka Zamawiającego
I) Dane ogólne
Zamawiający: 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Nazwa Zamawiającego:
REGON 431022232, PKD 85.11 Z,
NIP 712-241-08-20
Miejsca ubezpieczenia (adres) - siedziba główna oraz wykaz pozostałych placówek prowadzenia działalności
SPZOZ-u :
1) Al. Racławickie 23 20-049 Lublin
2) M.C.Skłodowskiej 9 Lublin
Informacje o Zamawiającym :
Organ założycielski: MON
Status prawny: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
Data rozpoczęcia działalności: 01.01.1999 r.
Data rejestracji SPZOZ w Rejestrze Ministerstwa Zdrowia 20.11.1998 roku
Działalność podstawowa:
Szpital jest wieloprofilową i specjalistyczną placówką ochrony zdrowia z bazą diagnostyczną, wyposażoną w
najnowocześniejszy sprzęt.
Szpital jest zobowiązany do udzielania świadczeń zdrowotnych a w szczególności do udzielania świadczeń zdrowotnych
służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz do podejmowania innych działań medycznych
wynikających z procesu leczenia. Jest wiodącym szpitalem obwodu profilaktyczno-leczniczego na terenie województwa
lubelskiego i podkarpackiego.
Szpital posiada certyfikat ISO 9001: 2000 w zakresie zarządzania jakością
Szpital udziela świadczeń zdrowotnych z zakresu (proszę zaznaczyć właściwe świadczenia) :
1) lecznictwa zamkniętego tak
2) opieki ambulatoryjnej tak
3) diagnostyki ambulatoryjnej tak
4) poradni specjalistycznej tak
5) diagnostyki specjalistycznej - CT; MR; RTG; tak
6) fizykoterapii tak
7) rehabilitacji tak
 prowadzi aptekę jedynie dla potrzeb szpitala tak
 posiada laboratorium diagnostyczne, tak
 posiada laboratorium mikrobiologiczne, tak
 posiada pracownię histopatologiczną, tak
 posiada pracownię hemodynamiki
Wykaz Przychodni i Poradni ( proszę pisać aktualnie działające )
1
Wyszczególnienie – Poradnie specjalistyczne
1.gastrologiczna
2.kardiologiczna
3.dermatologiczna
4.neurologiczna
5.ginekologiczna
6.chirurgiczna
7.neurochirurgiczna
8.ortopedyczna
9.okulistyczna
10.otolaryngologiczna
11.urologiczna
12.reumatologiczna
13.zdrowia psychicznego
Czy w szpitalu pracują również rezydenci, stażyści, odbywają praktyki studenci, itp. Tak
Placówka posiada pełną bazę diagnostyczną i jest placówką wieloprofilową. Tak
Czy Szpital ponadto :
 przygotowuje we własnym zakresie posiłki dla pacjentów ? tak
 prowadzi działalność dydaktyczną? tak
 prowadzi działalność w zakresie doskonalenia zawodowego kadr lekarskich, pielęgniarskich, itp.? Tak
Czy Szpital używa własnych środków transportu do przewożenia chorych?
Jeśli tak to jakich? Tak, karetki sanitarne
Czy Szpital wykonuje zabiegi chirurgii plastycznej? Nie
Kadra menedżerska posiada wykształcenie wyższe, wieloletnie doświadczenie zawodowe. Tak
Dyżur anestezjologiczny w Szpitalu – całodobowy (24 godziny na dobę) Tak
Czy Szpital posiada oddział stomatologiczny. ? Nie posiada , posiada tylko gabinety
Czy Szpital prowadzi aktualnie badania kliniczne na zlecenie? Nie ale jest w trakcie negocjacji
umów z kontrahentami w sprawie prowadzenia tych badań.
Działalność uboczna:
Sprzedaż usług medycznych poza Narodowym Funduszem Zdrowia np. badania radiologiczne, histopatologiczne,
laboratoryjne.
Czy Szpital prowadzi dodatkową, nie polegającą na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, działalność
gospodarczą w zakresie:
1)
2)
3)
4)
5)
działalności handlowej : sprzedaż leków robionych - w aptece ogólnodostępnej ? nie
sprzedaż posiłków przygotowanych we własnym zakresie ? tak
działalności – wynajem pomieszczeń? tak
Sterylizacji narzędzi na zlecenie? tak
Usług Prania na zlecenie osób trzecich ? tak
2
II) STATYSTYKA
Liczba pracowników (etatów) ogółem 437,3
?
Liczba lekarzy ogółem
113,8
z I stopniem specjalizacji
8
z II stopniem specjalizacji
52,2
Liczba lekarzy bez specjalizacji 10,6
Liczna lekarzy stażystów
31
Liczba lekarzy kontraktowych
74
Liczba średniego personelu medycznego 209,05
W tym liczba pielęgniarek i położnych 149,5
Liczba pozostałych pracowników
115,17
Ilość pacjentów przyjętych w ostatnim roku (2012) w lecznictwie:
- otwartym 61887 (POZ i specjalistyka)
- zamkniętym 8952
Oddział szpitalny ( proszę wpisać aktualnie
działające )
Liczba lekarzy
z I stopniem specjalizacji
Liczba lekarzy
z II stopniem specjalizacji
7
Wewnętrzny
Liczba łóżek na oddziale szpitalnym
40
Dermatologiczny
1
2
20
Neurologiczny
1
5
30
5
Intensywnej Terapii
3
Gastrologiczny i Chorób Infekcyjnych
4
21
Ginekologiczny
4
15
Chirurgiczny
3
32
Ortopedyczny
0,2
3
10
Okulistyczny
Otolaryngologiczny
1
Urologiczny
3
SOR z Izbą Przyjęć
10
13
1
1
Rehabilitacji
Zakład Radiol. Diagn. Obraz
21
1
24
5
Oraz :
Stomatologia
2
1
Medycyna Pracy
1
Diag. Laborat.
2
2
POZ
1
4
Dane z roku kalendarzowego 2012
Liczba rezydentów 14
Liczba stażystów ……….44
3
Liczba wolontariuszy ……………28
Liczba praktykantów ………………..10
Łączna liczba przeprowadzonych zabiegów złożonych w roku poprzednim -2012:




w znieczuleniu : ogólnym - 2212
W tym zabiegi:
chirurgiczne - 914
chirurgiczno- transplantacyjne 0
ginekologiczno -położnicze - w tym na salach operacyjnych - 262
Szpital nie wykonuje zabiegów chirurgii plastycznej
Szpital posiada jedną karetkę transportową i jeden ambulans.
Szpital prowadzi działalność w wynajętych pomieszczeniach
Wysokość kontraktu:
Wartość na rok bieżący 2013 r - 32.785.581,44 zł.
Wartość kontraktu za 2012 rok 32.226.026,29 zł.
Wartość obrotów z tyt. działalności medycznej nie związanej z NFZ ( komercyjnej ) za 2012 – 1.491.998 zł.
Wartość obrotów z działalności poza medycznej za 2012 – 712.755 zł.
III. DANE WPŁYWAJĄCE NA OCENĘ RYZYKA - STANDARDY,
PROCEDURY, INSTRUKCJE STOSOWANE W SZPITALU
ANKIETA OCENY RYZYKA ZAKAŻEŃ SZPITALNYCH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
W ZOZ działa Zespół d/s. Zakażeń Szpitalnych
W ZOZ rejestrowane są zakażenia szpitalne
wszystkie
wybiórczo
Liczba stwierdzonych zakażeń szpitalnych w ostatnim roku 1,05%
krwiopochodnych
(wzw B, wzw C, hiv)
gronkowca
innych
ZOZ zgłasza do Sanepid zakażenia szpitalne/choroby zakaźne
wszystkie
krwiopochodne
ZOZ posiada centralną sterylizatornię
W ZOZ używane są sterylizatory narzędzi na suche, gorące powietrze
Prowadzona jest wewnętrzna kontrola procesów sterylizacji
Testy używane do kontroli procesów sterylizacji i pracy sterylizatorów:
wskaźniki fizyczne
wydruk komputerowy
testy Bowie-Dicka
testy paskowe
testy zintegrowane
testy biologiczne
Używane są puszki Schimmelbuscha jako opakowana do sterylizacji
Inne opakowania używane do sterylizacji
puszki kontenerowe
TAK NIE
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
4
rękawy papierowo –
inne
foliowe
11
12
13
14
Do mycia rąk używane jest mydło w:
dozownikach
kostkach
Do dezynfekcji rąk używany jest środek dezynfekcyjny w dozownikach
Cały personel poddawany jest szkoleniom z zakresu zapobiegania infekcjom
szkolenie tylko przy
przyjęciu do pracy
systematycznie
W ZOZ opracowane są następujące procedury postępowania
mycia i dezynfekcji rąk
w czasie pobierania krwi
15
16
17
18
x
przy wykonywaniu iniekcji
podczas dezynfekcji
podczas sterylizacji
ze sprzętem endoskopowym
z zużytym sprzętem
jednorazowym
ze skażonym mat.
Biologicznym
Przestrzeganie procedur jest systematycznie kontrolowane
Możliwa jest izolacja pacjentów chorych zakaźnie
ZOZ posiada myjnię do endoskopów
Półautomatyczną
Automatyczną
sterylizator
Cały personel narażony na zakażenie wzw jest zaszczepiony przeciwko
żółtaczce typu B (na podstawie dokumentacji w Zakł. Leczniczym)
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Czy Zakresy działania oddziałów, zespołów organizacyjnych, zakładów i pracowni diagnostycznych, Przychodni,
Poradni oraz innych jednostek i samodzielnych stanowisk pracy określone są w odrębnych regulaminach.?
TAK - Regulamin Porządkowy, Regulamin Organizacyjny
Czy w szpitalu są stosowane następujące procedury:
1. Procedury postępowania na Izbie Przyjęć:
1.1.standardowe procedury przyjęcia pacjenta do szpitala, tak
1.2 w przypadku pacjenta z urazem wielonarządowym, nie, brak SOR
2. Opis stosowanych przez szpital procedur związanych ze składaniem przez pacjentów skarg w trakcie leczenia
lub po zakończeniu leczenia, tak (ankiety)
3. Stosowane przez szpital procedury diagnostyczne, terapeutyczne oraz spełniania obowiązku aseptyki oraz
minimalizacji zagrożeń związanych z chorobami zakaźnymi :
 Procedura postępowania w zatrzymaniu oddechu i krążenia (dotyczy lekarzy i pielęgniarek zatrudnionych w
W.Sz.S.) Tak
 Karta zakażenia szpitalnego wprowadzona zarządzeniem nr 17/01 z dnia 9 listopada 2001. Tak
 Procedura utrzymania czystości – wykaz pomieszczeń i rodzaj czynności do wykonania w ramach usługi
kompleksowego sprzątania oraz częstości wykonywania. Tak
5
 Procedura postępowania z wózkami i noszami do transportu zwłok nie - umowa z zakładem dotycząca
przechowywania zwłok
 Procedura dotycząca postępowania przy przetaczaniu krwi i preparatów krwiopochodnych. Tak
 Procedura postępowania ze środkami dezynfekcyjnymi i ich roztworami. Tak
 Procedura kontroli procesu sterylizacji tlenkiem etylenu. Tak
 Procedura kontroli procesu sterylizacji w autoklawach wodno-parowych. Tak
 Procedura procesu sterylizacji instrumentarium i materiałów medycznych. Tak
 Procedura przygotowania materiałów do sterylizacji. Tak
 Procedura stosowania antybiotyków i chemioterapeutyków Tak
Czy w szpitalu został powołany
 Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych jeśli tak to w którym roku ? tak, w 2004 r.
Czy w szpitalu jest określony i wprowadzony : tak / nie

Standard higieny rąk Tak

Regulamin odwiedzin

Program kontroli zakażeń szpitalnych (zakładowych) Tak

Program kontroli zakażeń szpitalnych (zakładowych) Tak

Standard – Prawa Pacjenta Tak

Instrukcja postępowania w Prosektorium nie ma Prosektorium

Zasady dezynfekcji i postępowania z materiałem zakaźnym Tak

Standard usuwania odpadów szpitalnych Tak

Instrukcja postępowania z odpadami szpitalnymi Tak

Czy oprócz w/w mają zastosowanie inne zasady /instrukcje / standardy ?
Tak
Jeśli tak to jakie? Standard Profilaktyki Odleżyn
IV. DANE TECHNICZNE
Zabezpieczenia przeciwpożarowe Szpitala oraz pozostałych obiektów w których jest prowadzona działalność SP
ZOZ-u
Szpital posiada:
 posiada 16 szt. hydrantów wewnętrznych oraz 4 szt. hydrantów zewnętrznych.
 95 szt. gaśnic i agregatów gaśniczych, w tym gaśnice proszkowe w łącznej . szt. 88
 instalację oddymiania klatek schodowych - tak / nie tak – 4 klatki schodowe
Czy Materiały łatwopalne :
magazyn spirytusu / – są przechowywane w wydzielonych budynkach? Tak /nie Tak
6
Czy Szpital zgodnie z obowiązującymi przepisami przeprowadza ćwiczebne ewakuacje
/ nie Tak, co dwa lata
Czy Szpital posiada instrukcje bezpieczeństwa pożarowego tak / nie Tak
w pozorowanym pożarze ? tak
Czy Konserwację, naprawy i remonty podręcznego sprzętu gaśniczego, legalizację zbiorników, badanie ciśnienia
hydrantów oraz monitoring p.poż wykonują na podstawie umów zewnętrze firmy specjalistyczne –.Jeśli tak to jakie
Supon Lublin
Najbliższa jednostka straży pożarnej - Państwowej Straży Pożarnej mieści się przy ul. Szczerbowskiego odległa od
Szpitala ok. 3 km – czas dojazdu do Szpitala ok. 10 min.
Czym Na terenie szpitala jest zasilana kotłownia ? Nie
Czy Na terenie jednostki Szpitala znajduje się awaryjny generator prądotwórczy ? Tak
Jeśli tak to o jakiej mocy znamionowej 500 kW.
Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe Szpitala oraz pozostałych obiektów w których jest prowadzona
działalność SPZOZ-u:
Teren Szpitala – siedziba główna - jest oświetlony. I ogrodzony Tak.
Portiernia z całodobową obsadą znajduje się przy wejściu na teren placówki. Tak
Dozór wykonuje ochrona kompleksu szpitalnego. - portierzy zatrudnieni w szpitalu
Alarm przeciwwłamaniowy wywołujący alarm lokalny / u ochrony zainstalowany jest w budynku
tak.,
Kraty w oknach zainstalowane są w części budynku
Wejście do budynku - drzwi wejściowe posiadają : nie.posiadają zabezpieczeń dodatkowych
Czy w Dotychczasowej działalności szpitala wystąpiły koszty ewakuacji wskutek tzw. fałszywych telefonów ?
Nie
Informacje o zasilaniu w czynniki energetyczne i media:
1. energia elektryczna:
Charakterystyka elektroenergetyczna Szpitala:
 napięcie zasilania - 400/230 10 kV
 napięcie rozdzielcze - 400/230 V
 moc szczytowa - 390 kW
 ilość i moc transformatorów - 2 x 630 kVA
 ilość stacji transformatorowych - 1
 moc zainstalowanych agregatów prądotwórczych - 1 szt. ( 500 kW),
 agregat pokrywa 100 % mocy szczytowej
 moc baterii akumulatorów 8 kW
 moc zainstalowanych falowników tyrystorowych Nie (czas pracy około .........2........ godziny)
 moc UPS- ów 8 kVA. dla urządzeń medycznych (czas podtrzymania około 4 godziny) .................kVA dla
urządzeń komputerowych (czas potrzymania około 0,30 godziny)
2. Czy szpital posiada urządzenia do wytwarzania pary technologicznej?
Jeśli tak to jakie?
Elektryczne wytwornice pary
Centralna sterylizacja i pralnia
3. Czy szpital posiada zaopatrzenie w wodę: z sieci miejskiej / własne ujęcie
tak
4. czy szpital posiada zaopatrzenie w gazy medyczne ?:
 tlen zbiornik tak
 sprężone powietrze własne tak
 dwutlenek węgla butle tak
 próżnia własna tak
7
 tlenek azotu tak
5.
Czy szpital posiada instalację gazu ziemnego ?
Jeśli tak to w których obiektach i do jakich celów?
 Budynek główny – kuchnia
 Stomatologia w bud. Nr 6
Podstawowe informacje o budynkach Szpitala i obiektach w których SPZOZ prowadzi dzialalnośc :
Prosimy o zaznaczenie lub podanie właściwych zastosowanych materiałów w budynkach szpitala
1. pomieszczenia szpitalne:
fundamenty
ściany
fundamentowe
ściany nośne
ściany działowe
słupy nośne
podciągi
nadproża
stropy
konstrukcja dachu
pokrycia dachowe
schody wewnętrzne
szyby windowe
oświetlenie
ogrzewanie
posadzki
malatury
okładziny ścienne
Żelbetowe
Murowane ceramiczne
Ceramiczne
Ceramiczne na zaprawie cementowo wapiennej
Żelbetowe
Żelbetowe
Żelbetowe
Ceramiczne, żelbetowe i drewniane
Konstrukcja drewniana i metalowa
Blacha
Żelbetowe i drewniane
Żelbetowe i stalowe
Zewnętrzne słupowe, wewnętrzne świetlówkowe
Centralna siec zewnętrzna wodna
Cementowe z wykładzina PCV i płytkami typu „Gress”, lastriko
Farba emulsyjna, olejna,
Płytki glazurowane ścienne, tapeta szklana
2. pomieszczenia pozostałe :
 magazyny,
- apteczny
- działu technicznego
- MOB ( zapasy ZW)
Podstawowe informacje o instalacjach i wyposażeniu budynków
Prosimy o zaznaczenie lub podanie właściwych zastosowanych w budynkach szpitala
podstawowe zasilanie elektryczne
zasilanie elektryczne awaryjne I
zasilanie elektryczne awaryjne II
wentylacja mechaniczna
klimatyzacja
instalacja odgromowa
urządzenia dźwigowe
zasilanie w wodę zimną
Rz Z E. - Dwustronne
trafo szpital 1
trafo szpital 1
nagrzewnicami powietrza nie
freonowa, woda lodowa tak
Tak / nie tak
Tak / nie tak 3 szt.
/ własna tak
zasilanie w ciepłą wodę użytkową
centralne ogrzewanie
para technologiczna
ciepła woda technologiczna
kotłownia
wymiennikownie
zasilanie w gaz ziemny
gazy medyczne :
tlen
wymiennikownia
Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
Własna nie
Własna tak
nie
tak
tak
Przechowywane w :Zbiornik i / butle awaryjne tak
8
N2O
sprężone powietrze
Próżnia
Sterylizatornia
odprowadzenie ścieków
centrala telefoniczna
Przechowywane w: Butle tak / nie tak
Własna wytwornica tak / nie tak
Własne wytwarzane w szpitalu tak / nie tak
Własna parowa tak / nie tak
Kanalizacja miejska tak / nie tak
Dzierżawa / własna umowa z GWŁ
Szpital nie posiada budynków i budowli o konstrukcji drewnianej lub z drewnianym
stropem krytym papą.
Szpital nie posiada budynków i budowli ze ścianami z płyt warstwowych wypełnionych
poliuretanem.
Budynek główny - I Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką w Lublinie :
Ściany budynku - murowane
konstrukcja nośna dachu – drewniana -metalowa
pokrycie dachu - blacha
konstrukcja klatki schodowej - żelbetowe
konstrukcja nośna stropów – żelbetowa + drewno ( w 1/5 części stropu budynku głównegoskrzydlo budynku)
4. Prosimy o odpowiedź na następujące pytania :
a) Czy mienie będące przedmiotem ubezpieczenia jest zabezpieczone w sposób przewidziany
obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w
szczególności:
- ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009r. Nr 178 poz. 1380 z pozn. zm)
- ustawa w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm)
- rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów
budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm)?
TAk
b)Czy stanowiska pracy spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy,
związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. z 2010r. Nr
138 poz. 931 z późn. zm)?
Tak, spełniają powyższe wymagania.
c)Czy obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa
budowlanego (Dz. U. z 2010r. Nr 243 poz. 1623) -tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane
Tak, obiekty użytkowane są i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego
d)Czy obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym
przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez
uprawnione podmioty? Czy w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń
warunkujących ich użytkowanie? W szczególności przeglądy okresowe dotyczą:
- przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz
jego otoczenia,
- sprzętu przeciwpożarowego,
- instalacji elektrycznej i odgromowej,
- instalacji gazowej,
kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne),
- instalacji gazów medycznych,
- instalacji wodociągowej przeciwpożarowej,
- instalacji ciśnieniowych,
- urządzeń dźwigowych.
9
Tak, obiekty oraz instalacje podlegają regularnym przeglądom okresowym.
5. Prosimy o udzielenie odwiedzi na poniższe pytania:

Sposób prowadzenia instalacji elektrycznej nn na terenie obiektu /obiektów: p.t. n.t. uchwyty w
korytkach
Szacunkowe określenie stanu instalacji (np. dobry, zły; wiek instalacji, opis): sprawna
Przewody dla 230V: x 2 i x 3 żyłowe?;
Przewody dla 400V: x 4 i x 5 żyłowe?;
x instalacja miedziana, 
x instalacja miedziana, 
aluminiowa?
aluminiowa?
W pomieszczeniach do remontu wiek instalacji około 50 lat , nowe instalacje 2-6 lat.
Prowadzenie instalacji elektrycznej – kable natynkowe, podtynkowe, kable na powierzchniach
palnych (drewno, płyty warstwowe z rdzeniem z pianki poliuretanowej, styropianu, itd.)
prowadzone w peszlach, na torach kablowych? Sposób wykonania przepustów kablowych przez
palne ściany, stropy? Opis: wkładki topikowe od 4A-63A

Zabezpieczenia nadprądowe (bezzwłoczne typu S, topikowe?, opis) wył. Typ S o charakterystyce B

Koncepcja strefowej ochrony odgromowej i przeciwprzepięciowej:
a)
instalacja odgromowa (tak budynki szpitala posiadają; nie, opis) i zabezp. P.przepięciowe
b)
zabezpieczenie ogranicznikami przepięć (schemat ochrony) linii zasilających
I stopień ochrony
II stopień ochrony
Rozdzielnia główna
Rozdzielnia wewnętrzna
obiektu
III stopień ochrony
Rozdzielnie
zabezpieczające
poszczególne urządzenia
zabezpieczenie czułych
urządzeń
Klasa ogranicznika (B, C, D –
T1, T2, T3) - nazwa, model /
lub brak ochrony:
Klasa ogranicznika (B, C, D –
T1, T2, T3) – nazwa, model /
lub brak ochrony:
Klasa ogranicznika (B, C, D –
T1, T2, T3) – nazwa, model /
lub brak ochrony:
Brak ochrony
B
B+C
→
→
Zabezpieczane obwody:
WLZ w bud.
Nr 1 , nr 6
Zabezpieczane
urządzenia:
Tablice piętrowe
c) zabezpieczenie ogranicznikami przepięć (schemat ochrony) linii sygnałowych, teleinformatycznych
(analogowych i/lub cyfrowych);
I stopień ochrony
II stopień ochrony
III stopień ochrony
10
Klasa ogranicznika (B, C, D –
T1, T2, T3) - nazwa, model /
lub brak ochrony:
Klasa ogranicznika (B, C, D –
T1, T2, T3) – nazwa, model /
lub brak ochrony:
→
Klasa ogranicznika (B, C, D –
T1, T2, T3) – nazwa, model /
lub brak ochrony:
→
Zabezpieczane obwody /
układy sterowania:
Zabezpieczane urządzenia wejścia sygnałowe
sterowników, centrali,
elektroniki przemysłowej i
biurowej:
Dodatkowy opis:
 wyłączniki różnicowoprądowe (jaki znamionowy prąd wyzwalania np. 500mA; jakie obwody
zostały zabezpieczone np. oświetlenie, gniazda, wybrane maszyny (jakie?)), opis:
wszytskie nowe instalacje 3 lub 5 lat przewodowe posiadają wył.różn. prąd. O prądzie
wyzwalania 30mA
 badania okresowe instalacji elektrycznej i odgromowej (rodzaj, data protokołu, informacja o
sprawności instalacji lub uwagach zawartych w protokole):
szpital posiada aktualne badania instalacji elektrycznej –protokoły.
 inne uwagi (np. strefy EX)
11
Download