Restrukturyzacja sądowa jako sposób oddłużenia oraz naprawy SPZOZ

advertisement
Restrukturyzacja sądowa
jako sposób oddłużenia oraz naprawy SPZOZ
Dr Patryk Filipiak
Prezes Zarządu, doradca
restrukturyzacyjny, adwokat
Nowe Prawo restrukturyzacyjne – od 1.1.2016r.
 Rozdzielenie restrukturyzacji i upadłości

dwie ustawy

dwa sądy

dwa postępowania
Zdolność restrukturyzacyjna SPZOZ
Nie można ogłosić upadłości SPZOZ ! - art. 6 pkt 3 pr.upadł.
Ale można otworzyć restrukturyzację sądową
Szpital publiczny prowadzi działalność gospodarczą w rozumieniu
Kodeksu cywilnego,
a zatem posiada zdolność restrukturyzacyjną ! - art. 4 ust. 1 pr.restr.
Korzyści restrukturyzacji sądowej
 Stawiamy tamę przed długami powstałymi przed
otwarciem postępowania
a) Zakaz windykacji
b) Zawieszenie egzekucji
 W jakim celu?
Korzyści restrukturyzacji sądowej
 ZYSKUJEMY CZAS ! ! !
Nawet 1 rok
a) Przygotowanie planu restrukturyzacyjnego
b) Negocjacje ze związkami zawodowymi
c) Odstąpienie od niekorzystnych kontraktów
d) Sprzedaż zbędnego mienia w stanie wolnym od
obciążeń
e) NEGOCJOWANIE Z WIERZYCIELAMI
Efekt negocjacji - Zawarcie
układu
1. Przygotowanie planu restrukturyzacyjnego
2. Przygotowanie propozycji układowych
3. Negocjacja propozycji z kluczowymi wierzycielami
4. Zgromadzenie wierzycieli w sądzie
5. Głosowanie:
większość z głosujących posiadająca min. 2/3 sumy
wierzytelności głosujących
Kontrola nad szpitalem
 W każdym z 4 postępowań dyrektor szpitala może
zachować zarząd własny w zakresie zwykłego
zarządzania
 Szpital wraz z 30% wierzycieli (kapitałowo) może
wskazać konkretnego zarządcę lub nadzorcę
PRZYSPIESZONE POSTĘPOWANIE UKŁADOWE
WNIOSEK DŁUŻNIKA O OTWARCIE POSTĘPOWANIA
SĄD POSTANAWIA O OTWARCIU POSTĘPOWANIA ORAZ
WYZNACZA NADZORCĘ SĄDOWEGO I SĘDZIEGO-KOMISARZA
7
dni
2 TYG. OD OTWARCIA
Nadzorca sądowy sporządza PLAN RESTRUKTURYZACYJNY ORAZ SPIS
WIERZYTELNOŚCI I SPIS WIERZYTELNOŚCI SPORNYCH
może być
prowadzone, jeżeli
suma wierzytelności
spornych
uprawniających do
głosowania nad
układem nie
przekracza 15% sumy
wierzytelności
uprawniających do
głosowania nad
układem
NIEZWŁOCZNIE PO ZŁOŻENIU WW. DOKUMENTÓW
Sędzia-komisarz wyznacza ZGROMADZENIE WIERZYCIELI
PRZYSPIESZONE POSTĘPOWANIE UKŁADOWE
ZGROMADZENIE WIERZYCIELI – GŁOSOWANIE NAD UKŁADEM
7 DNI NA ZASTRZEŻENIA DO UKŁADU
SĄD RESTRUKTURYZACYJNY NA ROZPRAWIE ZATWIERDZA UKŁAD
14 DNI NA ZAŻALENIE
SĄD OKRĘGOWY
Efekt ?
 Dług jest zredukowany i rozłożony na raty
 Dług może być zrefinansowany przez instytucję
finansową
 Obniżenie kosztów operacyjnych i finansowych
 Poprawiony model zarządzania
 Zaufanie partnerów i instytucji
 finansowych
Download