Wzór umowy przelewu (cesji) wierzytelności

advertisement
Załącznik – wzór zabezpieczenia
Wzór umowy przelewu (cesji) wierzytelności zawartej w celu
należytego zabezpieczenia wykonania umowy o dofinansowanie realizacji projektu
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013
Umowa przelewu (cesji)
zawarta w ……………… (miejsce) w dniu……… (dd/mm/rrrr)
pomiędzy :
Województwem Warmińsko-Mazurskim, z siedzibą w Olsztynie, ul. Emilii Plater
1, 10-562 Olsztyn, w imieniu którego występuje Zarząd Województwa
reprezentowany przez:
1. ………………………………………………………………………………………...
2. ………………………………………………………………………………………..
zwanym dalej „Nabywcą”,
a
…………………………………………………………………………………………………
reprezentowanym przez:
1. ………………………………………………………………………………………..
2. ………………………………………………………………………………………..
zwanym w dalszej części umowy „Zbywającym”
o następującej treści:
§1
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wierzytelność, jaką Zbywający ma w
stosunku do ………………………………………………………………. (pełna
nazwa) z siedzibą w ………………………………….(miasto, kod pocztowy,
adres), zwanego w dalszej części umowy Dłużnikiem.
2. Wierzytelność, o której mowa w ust.1 wynosi ……………(liczba w złotych)
słownie……………………………………………………………….złotych
i przysługuje Zbywającemu w stosunku do Dłużnika z tytułu …………………....
.
3. Istnienie wierzytelności potwierdzają następujące dokumenty:
a)
…………………………………………………………………………………
b)
…………………………………………………………………………………
c)
…………………………………………………………………………………
Olsztyn, 20 maja 2008 r.
4. Zbywający oświadcza, że cedowana wierzytelność opisana w ust. 1
przysługuje wyłącznie jemu, jest wymagalna, bezsporna i nie jest obciążona
prawami osób trzecich, nie została przelana na zabezpieczenie innych
wierzytelności oraz nie jest objęta postępowaniem upadłościowym,
likwidacyjnym lub egzekucyjnym, a także, że Dłużnikowi Zbywającego nie
przysługują wobec Zbywającego wierzytelności, które mogłyby zostać
potrącone z wierzytelnością cedowaną lub inne zarzuty nadające się do
podniesienia w trybie art. 513 kc.
5. Zbywający nie ponosi odpowiedzialności za wypłacalność Dłużnika.
§2
1. Wierzytelność, o której mowa w § 1 niniejszej umowy Zbywający przenosi na
Nabywcę nieodpłatnie jako formę zabezpieczenia umowy o dofinansowanie
realizacji projektu ze środków EFRR w ramach RPO WiM 2007-2013 zawartej
dnia …………… w Olsztynie (pełna nazwa i nr umowy: …………..).
2. Nabywca przyjmuje cesją wierzytelności, o której mowa w § 1 niniejszej
umowy i zobowiązuje się do korzystania z nabytej wierzytelności, nie
wykraczając poza granice uzasadnione zabezpieczeniem
umowy
o dofinansowanie wskazanej w ust. 1.
§3
Zbywający zobowiązuje się do pisemnego powiadomienia Dłużnika o zawarciu do
niniejszej umowy cesji wierzytelności.
§4
Jeśli wierzytelność z tytułu umowy o dofinansowanie wskazanej w § 2 ust. 1 zostanie
spłacona w całości niniejsza umowa cesji ulegnie rozwiązaniu, a Zbywający stawnie
się ponownie wierzycielem ………………………………………………………………. .
(nazwa Dłużnika Zbywajacego)
§5
Zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod
rygorem nieważności.
§6
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami
zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
niniejszej
umowy
mają
§7
1. Niniejsza umowa obowiązuje od chwili jej zawarcia.
2. Niniejsza umowa straci moc z chwilą całkowitego zaspokojenia wierzytelności
Nabywcy.
§8
Zbywający/Nabywca zobowiązuje się do pokrycia kosztów podpisania niniejszej
umowy.
§9
Wszelkie spory wynikające z postanowień niniejszej umowy będą rozpatrywane
przez Sąd właściwy dla Nabywcy.
§ 10
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze stron.
…………………………
podpis Zbywającego
…………………………
podpis Nabywcy
Download