publiczna emisja obligacji

advertisement
PUBLICZNA EMISJA OBLIGACJI
GetBack – podstawowe informacje
Wybrane skonsolidowane dane finansowe

GetBack S.A. powstała w 2012 roku. Od marca 2014 r. Spółka jest również obecna na rynku
wierzytelności w Rumunii. Grupa na koniec 2016 roku zatrudniała ponad 1 000 pracowników.

GetBack S.A. jest zarządzającym wierzytelnościami, który zarządza portfelami wierzytelności
ulokowanymi w 5 własnych funduszach oraz w 16 zewnętrznych funduszach sekurytyzacyjnych
reprezentowanych przez pięć towarzystw funduszy inwestycyjnych.
Przychody netto, w tym:

Model biznesowy Grupy Kapitałowej GetBack oparty jest na następujących filarach: nabywanie
portfeli wierzytelności na rachunek własny, zarządzanie portfelami inwestycyjnymi obejmującymi
wierzytelności zewnętrznych funduszy oraz świadczenie usług związanych z dochodzeniem
wierzytelności na zlecenie w imieniu innych podmiotów.
Dynamika przychodów

W 2016 r. 100% akcji GetBack S.A. zostało nabyte przez konsorcjum funduszy private equity z Abris
Capital Partners na czele, który jest wiodącym akcjonariuszem DNLD Sp. z o.o., która posiada
wszystkie akcje GetBack S.A.
2016
422,7
- Przychody z nabytych portfeli
- Przychody z tyt. zarządzania portfelami
Fundusze Zewnętrzne
Inwestorzy Branżowi
Fundusze Zewnętrzne
Nabywanie i obsługa portfeli
wierzytelności na własny
rachunek za środki
zgromadzone przez GK GetBack
tj. nabywanie wierzytelności
przez fundusze sekurytyzacyjne,
których 100% certyfikatów
inwestycyjnych należy do GK
GetBack.
Zarządzenie portfelami
wierzytelności funduszy
sekurytyzacyjnych opartych na
ubezpieczeniowych
funduszach kapitałowych
(„UFK).
Pozyskiwanie inwestorów
branżowych oraz budowanie
konsorcjów w celu zakupu
portfeli wierzytelności przez
fundusze sekurytyzacyjne a
następnie zarządzanie tymi
portfelami samodzielnie lub
wspólnie z innymi serwiserami.
2014
107,5
206,7
333,7
122,5
87,0
87,7
78,8
10,9
104,5%
92,2%
258,3%
234,7
122,6
64,3
55,5%
59,3%
59,8%
200,3
120,3
44,3
58,2%
41,2%
Zysk na działalności operacyjnej
marża
Zysk (strata) netto
marża
47,4%
Aktywa ogółem
1 630,6
655,4
289,5
Dynamika
148,8%
126,4%
129,0%
1 019,6
422,3
188,2
141,5%
124,4%
64,4%
385,8
185,8
65,7
801,7
70,4
205,0
117,7
51,3
16,9
Zadłużenie finansowe netto / EBITDA
3,3x
1,6x
1,8x
Zadłużenie finansowe netto / Kapitały Własne
2,1x
1,1x
1,8x
Portfele wierzytelności
Fundusze Własne
2015
Dynamika
Kapitał własny ogółem
Zadłużenie finansowe netto
Środki pieniężne i ekwiwalenty
Źródło: SSF GetBack; dane w mln PLN
Wskaźnik Zadłużenie Finansowe Netto / EBITDA
2014
Serwisowanie portfeli wierzytelności
2015
2016
Grupa Kapitałowa GetBack na tle konkurencji
6,7
Wartość nominalna portfeli wierzytelności w zarządzaniu w 2016 roku (własne + inkaso)
Źródło: GetBack, sprawozdania finansowe podmiotów; w mld PLN
3,5
3,0
3,8
1,8
40,5
Kruk
2,7
2,3
1,6
getBack
4,6
4,5
3,9
3,3
BEST**
Kredyt Inkaso*
19,4
Czołowa pozycja w branży zarządzania wierzytelnościami
11,3
11,2
 Dzięki innowacyjnemu modelowi biznesowemu Grupy Kapitałowej GetBack w ciągu 5
KRUK
getBack
BEST**
Kredyt Inkaso****
Przychody ze sprzedaży
 GetBack S.A. notuje istotne wzrosty wartości zarządzanych wierzytelności. W latach
Źródło: GetBack, sprawozdania finansowe podmiotów; w mln PLN
2014
423
2015
2016
207
206
108
106
lat stała się ona na polskim rynku jedną z największych spółek windykacyjnych pod
względem wartości aktywów pod zarządzaniem, których wartość na koniec 2016 r.
wyniosła 19,4 mld PLN.
2014-2016 wartość nominalna wierzytelności zarządzanych przez Grupę Kapitałową
GetBack wzrosła czterokrotnie z 5,3 mld PLN do 19,4 mld PLN na koniec 2016 r.
 W 2014 r. Grupa Kapitałowa GetBack dokonała inwestycji w portfele wierzytelności w
kwocie 495 mln PLN, podczas gdy w roku 2015 i 2016 kwota ta wzrosła prawie
dwukrotnie i dla każdego roku inwestycje (własne i zewnętrzne) w portfele
wierzytelności przekroczyły poziom 900 mln PLN. Wynik ten za okres 2014-2016 w
łącznej kwocie ok. 2,3 mld PLN plasuje GetBack S.A. w czołówce firm windykacyjnych
pod względem dokonanych wydatków na zakupy portfeli wierzytelności w Polsce.
 W latach 2014-2016 Grupa Kapitałowa GetBack odnotowała znaczne wzrosty
141
95
96
przychodów z 108 mln PLN w 2014 r. do poziomu 423 mln PLN na koniec 2016 r.
94
 Grupa Kapitałowa GetBack zwiększyła odzyski z windykacji własnych portfeli
getBack
BEST**
wierzytelności z 86 mln PLN w 2014 r. do ok. 368 mln PLN w 2016 r. Odzyski brutto
wierzytelności w 2016 r. (na portfelach własnych i zewnętrznych) wyniosły 713 mln PLN.
Kredyt Inkaso*
Odzyski brutto***
Wynik Cash EBITDA
Źródło: GetBack, sprawozdania finansowe podmiotów; w mln PLN
2014
274
Źródło: GetBack, sprawozdania podmiotów, w mln PLN
2016
146
136
93
105
137
118
2014
999
2015
826
2015
713
712
116
2016
373
348
374
227
57
121
getBack
BEST**
Kredyt Inkaso*
Cash EBITDA – zysk na działalności operacyjnej po wyeliminowaniu amortyzacji, amortyzacji ceny nabycia oraz aktualizacji wartości portfeli
Kruk
GetBack***
104
Ultimo
103
139
136
208
128
148 147
n.d.
BEST
Hoist
* dane na dzień 31 grudnia lub za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia danego roku
** w 2016 roku – dane na dzień 30 września lub za okres 12 miesięcy zakończony dnia 30 września
*** Łączne odzyski z portfeli wierzytelności własnych oraz portfeli zewnętrznych
**** Dane na dzień 31 marca 2016 roku
Kredyt Inkaso*
PUBLICZNA EMISJA OBLIGACJI
Szeroki dostęp do źródeł finansowania
Dostępne finasowanie kredytowe Grupy Kapitałowej GetBack na podstawie zawartych umów
kredytowych (na dzień 20.03.2017)
Podmiot
finansujący
Dostępna
kwota
finansowania
(mln PLN)
Oprocentowanie
Zapadalność dłużnych papierów wartościowych Grupy Kapitałowej GetBack (na dzień
20.03.2017)
300
Termin
zapadalności
50,0
Wibor 3M + marża
09.2022 r.
Kredyt inwestycyjny
Raiffeisen Bank Polska S.A.
50,0
Wibor 1M + marża
11.2019 r.
100
Kredyt obrotowy
Getin Noble Bank S.A.
20,0
Wibor 1M + marża
04.2019 r.
50
11.2018 r.
0
Łącznie
4,0
796,4 mln PLN
(wartość
wyemitowanych
obligacji)
207,9
200
Alior Bank S.A.
Idea Bank S.A.
281,5
250
Kredyt inwestycyjny
Kredyt obrotowy
282,3
Wibor 12M + marża
150
2017
124,0
2018
2019
13,3
11,4
2020
2021
Źródło: GK GetBack; dane w mln PLN; wartość na 20.03.2017 r.
Parametry emisji obligacji serii PP1 w ramach Publicznego Programu Emisji Obligacji
Emitent:
GetBack S.A.
Wartość Programu Emisji:
Do 300.000.000,00 PLN
Wartość emisji obligacji serii
PP1:
Do 60.000.000,00 PLN
Wartość nominalna 1
obligacji:
100,00 PLN
Cena emisyjna 1 obligacji:
100,00 PLN
Zapadalność:
3 lata
Oprocentowanie:
WIBOR 3M + 4,40%
Wypłata odsetek:
Kwartalna
Zabezpieczenie:
Obligacje niezabezpieczone
Kowenanty finansowe w
Warunkach Emisji Obligacji:
Wskaźnik: Zadłużenie finansowe netto / Kapitały własne nie wyższy niż 2,5x | Zadłużenie finansowe netto / EBITDA nie wyższy niż 4,0x
Minimalny zapis:
100,00 PLN (1 Obligacja)
Oferujący:
Haitong Bank, S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce
Członkowie konsorcjum
dystrybucyjnego:
Alior Bank S.A. Biuro Maklerskie, Millennium Dom Maklerski S.A., Michael Ström Dom Maklerski Sp. z o.o., Vestor Dom Maklerski S.A.,
Dom Maklerski Banku Handlowego S.A.
Cel emisji:
Nabycie lub objęcie certyfikatów inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych przez Emitenta lub Podmioty z Grupy Emitenta oraz nabycie
portfeli wierzytelności przez fundusze inwestycyjne z Grupy Emitenta lub obsługę portfeli wierzytelności przez fundusze inwestycyjne z
Grupy Emitenta, a także pozyskanie kapitału na inne cele związane z realizacją modelu biznesowego Grupy Emitenta polegające na
refinansowaniu zadłużenia Grupy, z zastrzeżeniem że nie będą one wykorzystane na udzielanie pożyczek ani innego rodzaju
finansowania osobom fizycznym lub podmiotom spoza Grupy Emitenta.

Obligacje stanowią główne zewnętrzne
źródło finansowania działalności Grupy
Kapitałowej GetBack.

Grupa Kapitałowa GetBack dywersyfikuje
swoje źródła finansowania poprzez
korzystanie z kredytów bankowych.

Na dzień 20.03.2017 r. Grupa Kapitałowa
GetBack posiadała 124,0 mln PLN
dostępnego finasowania kredytowego w
czterech bankach.

Łączna wartość nominalna istniejących i
niewykupionych na dzień 20.03.2017 r.
obligacji wynosiła 796,4 mln PLN.

Wybrane obligacje Emitenta są notowane
na ASO organizowanych przez GPW i
BondSpot w ramach Catalyst.
Skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej GetBack
Rachunek Zysków i Strat, (tys. PLN)
Przychody netto
Udział w zyskach (stratach) jednostek stowarzyszonych
wycenianych metodą praw własności
Pozostałe przychody operacyjne
Okres zakończony 31 grudnia
2016
2015
2014
Bilans, (tys. PLN)
422 671
206 673
107 522
-10 662
11 711
-12
4 420
1 316
59
-78 101
-49 034
-18 790
Amortyzacja
-6 108
-2 983
-1 384
Usługi obce
-71 788
-27 013
-10 187
Pozostałe koszty operacyjne
-25 692
-18 104
-12 913
234 740
122 566
64 295
Koszty wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych
Zysk na działalności operacyjnej
Wynik na sprzedaży aktywów trwałych
Przychody finansowe
Koszty finansowe
-32
6
-
1 087
102
280
-44 619
-12 717
-10 337
Przychody (koszty) finansowe netto
-43 564
-12 609
10 057
Zysk (strata) brutto
191 176
109 957
54 238
Podatek dochodowy
Zysk (strata) netto
Rachunek Przepływów Pieniężnych, (tys. PLN)
Środki pieniężne netto z dział. operacyjnej
Środki pieniężne netto z dział. inwestycyjnej
9 084
10 354
-9 952
200 260
120 311
44 286
Okres zakończony 31 grudnia
2016
2015
2014
-276 117
-280 416
-41 761
299 805
-35 982
-322 269
575 646
112 189
31 556
Zwiększenie (zmniejszenie) netto stanu środków
pieniężnych i ich ekwiwalentów
19 113
34 446
9 092
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu
51 291
16 851
7 756
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu
70 407
51 291
16 851
Środki pieniężne netto z dział. finansowej
Aktywa trwałe
Inwestycje i nieruchomości inwestycyjne
Pozostałe aktywa trwałe
Aktywa obrotowe
Portfele wierzytelności
Należności z tytułu dostaw i usług
Pozostałe należności i rozliczenia międzyokresowe czynne
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
AKTYWA OGÓŁEM
Kapitał własny (przypisany akcjon. jednostki dominującej)
Kapitał zakładowy
Zysk (strata) netto
Pozostałe kapitały
Udziały niekontrolujące
Kapitał własny ogółem
Zobowiązania długoterminowe i rezerwy na zobowiązania
Zobowiązania finansowe z tytułu emisji dłużnych papierów
wartościowych
Pozostałe zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe
Zobowiązania finansowe z tytułu emisji dłużnych papierów
wartościowych
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe
Pozostałe zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe
ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM
SUMA ZOBOWIĄZAŃ I KAPITAŁU WŁASNEGO
Emitent:
Getback S.A.
ul. Powstańców Śląskich 2-4
53-333 Wrocław
Tel: + 48 71 771 01 00
www.getbacksa.pl
Okres zakończony 31 grudnia
2016
2015
2014
222 618
100 484
71 890
141 572
78 993
66 153
81 046
21 491
5 737
1 407 940
554 909
217 645
1 019 632
422 292
188 186
269 678
74 567
5 019
48 223
6 759
7 589
70 407
51 291
16 851
1 630 558
655 393
289 535
385 755
4 000
200 013
181 742
88
385 843
583 010
185 719
4 000
120 138
61 581
37
185 756
156 070
65 668
4 000
44 097
17 571
38
65 706
125 382
397 371
121 576
111 676
185 639
661 705
34 494
313 567
13 706
98 447
407 528
131 957
15 990
223 368
30 809
1 244 715
172 577
9 033
469 637
72 180
10 277
223 829
1 630 558
655 393
289 535
Oferujący:
Haitong Bank, S.A. Spółka Akcyjna
Oddział w Polsce
Ul. Złota 59, 00-120 Warszawa
Tel: +48 22 347 40 00
www.haitongib.com
Członek Konsorcjum:
Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny i w żadnym wypadku nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu papierów wartościowych spółki GetBack S.A. („Spółka”). Prospekt wraz z aneksami i komunikatami aktualizującymi („Prospekt”) przygotowany w związku z ofertą
publiczną papierów wartościowych Spółki i ich dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce oraz ofercie publicznej papierów
wartościowych Spółki w Polsce („Oferta”). Spółka przeprowadza Ofertę w Polsce w związku z zatwierdzeniem Prospektu przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 marca 2017 r. W związku z Ofertą w Polsce oraz dopuszczeniem i wprowadzeniem papierów wartościowych Spółki do obrotu na GPW, Spółka
udostępniła Prospekt na swojej stronie internetowej (www.GetBacksa.pl), jak również dodatkowo, wyłącznie w celach informacyjnych, na stronie internetowej Haitong Bank, S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce (www.haitongib.com). Niniejszy materiał nie jest przeznaczony do publikowania ani
rozpowszechniania, bezpośrednio albo pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady, Japonii albo w innych państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym materiale może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo.
Niniejszy materiał nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych ani zaproszenia do składania zapisów na lub nabywania papierów wartościowych. Niniejszy materiał nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do złożenia oferty zakupu papierów wartościowych na terytorium Stanów Zjednoczonych
Ameryki. Papiery wartościowe mogą być oferowane i zbywane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki po ich zarejestrowaniu zgodnie z amerykańską ustawą o papierach wartościowych z 1933 r. ze zmianami (U.S. Securities Act of 1933, „Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych”) albo na
podstawie wyjątku od obowiązku rejestracyjnego przewidzianego w Amerykańskiej Ustawie o Papierach Wartościowych. Spółka nie zamierza rejestrować żadnej części Oferty w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Niniejszy materiał ani żadna jego kopia nie może być przekazany lub w jakikolwiek sposób przesłany
lub udostępniony na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki.
Download