Zestawienie uwag zgłoszonych do Rozporządzenia Ministra

advertisement
Zestawienie uwag zgłoszonych do Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia
koniecznych elementów umów o udostępnienie oddziału klinicznego na wykonywanie zadań
dydaktycznych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych zgłoszonych na etapie
konsultacji społecznych.
LP Podmiot
1
Instytut Matki i Dziecka
2
3
4
5
6
Uwagi
Uwzględnić podpunkty dot. pacjenta w postaci
-przestrzegania praw pacjenta a w szczególności prawa do
odmowy udziału jako „obiektu” w zajęciach
dydaktycznych
-problemu odpowiedzialności za wystąpienia powikłań
wskutek zajęć dydaktycznych czy badawczych
-wymogu posiadania ubezpieczenia OC przez
korzystających z bazy oddziału
Instytut Psychiatrii i
Dokonać zmiany rozszerzającej art. 43e ustawy o ZOZ,
Neurologii
która umożliwiałaby szpitalom udostępniania oddziałów
szpitalnych na potrzeby wykonywania zadań
dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem
świadczeń zdrowotnych, także jednostkom badawczorozwojowym działającym w ochronie zdrowia
Państwowy Zakład
Umowy winny zawierać obowiązek sprawozdawania przez
Higieny
Szpitale, w ramach statystyki publicznej, usług
hospitalizacji wykonanych przez podmiot dzierżawiący
pomieszczenia Szpitala.
Naczelna Izba Pielęgniarek Dopisać w §1 pkt3) „, w tym określenie kwoty należnej
i Położnych
pracownikom oddziałów klinicznych, którzy realizują
zadania dydaktyczne i badawcze w powiązaniu z
udzielaniem świadczeń zdrowotnych”
W § 2 ust.1 po wyrazie ilości dopisać „oraz maksymalną
liczebność grup studenckich”
Uniwersytet Jagielloński
§1 pkt3 Z powodu późnego terminu (kwiecień, maj), kiedy
uczelnia poznaje wysokość dotacji na finansowanie
kosztów świadczeń zdrowotnych wykonywanych w
ramach szkolenia studentów, lepiej byłoby corocznie na
podstawie nowego porozumienia ustalać kwotę należną
szpitalowi udostępniającemu oddział kliniczny.
Uniwersytet Medyczny w
Zbyt szczegółowy §1 pkt6 proponują „ określenie zasad
Łodzi
zatrudnienia nauczycieli akademickich mających
wykonywać w udostępnionym oddziale klinicznym
zadania dydaktyczne i badawcze w powiązaniu…”
W pkt8 chcą dodać „określenie odpowiedzialności szpitala
za udzielane świadczenia zdrowotne oraz wskazanie zasad
odpowiedzialności cywilnej podmiotu, któremu
udostępniony jest oddział kliniczny, za szkody powstałe w
wyniku działalności dydaktycznej i naukowo badawczej
wyrządzone przez studentów….”
7
Akademia Medyczna w
Warszawie
8
Śląska Akademia
Medyczna w Katowicach
9
Polska Unia Szpitali
Klinicznych
Zmienić §3 Umowy, o których mowa w §1, zawarte przed
dniem wejścia w życie rozporządzenia obowiązują do
końca okresu, na jaki zostały zawarte, jednak nie dłużej niż
do 30 września 2007r.
-pozwoliłoby to uporządkować treść wszystkich umów
dotychczas zawartych przez AM, których gros zawarte jest
na czas nieokreślony
§1 pkt5
Proponują by możliwe było aneksowanie jedynie wykazu,
o którym mowa, ponieważ w związku z częstą wymianą
sprzętu i aparatury medycznej lub ich uzupełnianiu
występują ciągłe zmiany w tym wykazie.
Przyjęcie założenia, że określenie oddział kliniczny
dotyczy tylko tzw. bazy miejskiej (obcej) to pozostają
nieuregulowane stosunki między szpitalami klinicznymi a
uczelniami. Jeśli natomiast przyjąć, że ustawa o ZOZ nie
różnicuje szpitala i szpitala klinicznego, to przepis art. 43f
mógłby mieć zastosowanie do wszystkich szpitali.
Wymaga to doprecyzowania.
Przepisy przejściowe nie regulują sytuacji, gdy strony
zawarły umowę na czas nieokreślony.
Download