więcej - Biuletyn Informacyjny Kuratorium Oświaty w Krakowie

advertisement
Zmiany w statutach szkół lub placówek oświatowych
Jednym ze wskaźników zmian w oświacie są zmiany w prawie, które z kolei
implikują między innymi zmiany w prawie wewnątrzszkolnym, zwłaszcza zmiany
statutów szkół, placówek czy też zespołów szkół lub placówek.
Z treści art. 60 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.
U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami1) wynika obowiązek
aktualizowania statutu szkoły tak, aby nie był on sprzeczny z obowiązującymi
przepisami prawa. Zatem nowelizowanie statutu szkoły lub placówki w tym
obszarze jest jednym z podstawowych obowiązków szkoły, a właściwie zadaniem
dyrektora szkoły, placówki lub zespołu.
Bieżące analizowanie przepisów prawa oświatowego, przez które rozumiemy
ustawę o systemie oświaty i Kartę Nauczyciela wraz z przepisami wykonawczymi
do tych ustaw, oraz pozostałe przepisy prawa, które mają zastosowanie w oświacie
wskazuje jakie zmiany powinny nastąpić w prawie wewnątrzszkolnym.
Należy pamiętać, iż statut powinien opisywać i porządkować zadania i
sprawy, które występują w danej szkole lub placówce w rzeczywistości. Zatem, w
szkole, w której nie działa rada szkoły nie będziemy wpisywać zadań dotyczących
rady szkoły, a zapisy wynikające z art. 7b ust. 1 cytowanej wyżej ustawy o systemie
oświaty wprowadzimy wtedy, kiedy oddział międzynarodowy będzie uruchamiany.
W tabeli zostały wskazane zapisy, które mogą lub powinny być uwzględnione
w nowelizacji statutu. Wprowadzenie tych zmian zależy od typu szkoły lub
placówki, szczegółowości statutu, dotychczasowych zapisów, a co najważniejsze –
ich rzeczywistego stosowania w praktyce.
W kolumnie pierwszej wskazane zostały problemy lub zadania, które są
wpisane do statutu bądź ich nie ma, gdyż dopiero zostały wprowadzone. Kolumna
druga wskazuje lub opisuje: co oraz jak powinno być wpisane do statutu. Natomiast
w kolumnie trzeciej wskazana jest podstawa prawna tych zapisów. W przypadku
cytowanej ustawy o systemie oświaty oraz przywoływanych z tej ustawy artykułów
należy rozumieć przepisy z nowelizacji ustawy wynikające po zmianach z 25 lipca
2008 r. (Dz. U. Nr 145 poz. 917) oraz późniejszych, a zwłaszcza po zmianach
wynikających z ustawy z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty
oraz
o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 56 poz. 458).
Jest w statucie
Jaka zmiana?
Podstawa prawna
Dz. U. z 2004r. Nr 273 poz. 2703, Nr 281 poz. 2781; z 2005r. Nr 17 poz. 141, Nr 94 poz. 788, Nr 122
poz. 1020, Nr 131 poz. 1091, Nr 267 poz. 1400, Nr 249 poz. 2104, z 2006r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208 poz.
1532, Nr 227 poz. 1658; z 2007r. Nr 42 poz. 273, Nr 80 poz. 542, Nr 115 poz. 791, Nr 120 poz. 818; Nr
180 poz. 1280; Nr 181 poz. 1292; z 2008r. Nr 70 poz. 416; Nr 145 poz. 917; Nr 216 poz. 1370; Nr 235 poz.
1618; z 2009r. Nr 6 poz. 33, Nr 31 poz. 206, Nr 56 poz. 458, Nr 157 poz. 1241
1
Jest w statucie
Nie było
Nie było
Zatwierdzanie arkusza
organizacji szkoły po
zaopiniowaniu przez
Małopolskiego Kuratora
Oświaty
Opiniowanie arkusza
organizacji szkoły przez
Małopolskiego Kuratora
Oświaty
W kompetencjach rady
pedagogicznej:
 ustalanie szkolnego
zestawu podręczników
W kompetencjach rady
pedagogicznej:
 ustalanie szkolnego
zestawu programów
nauczania
Zakres zadań nauczyciela
Jaka zmiana?
Podstawa prawna
Warunki i tryb
art. 7b ust. 1 ustawy o
przyjmowania uczniów do
systemie oświaty
oddziału międzynarodowego
art. 14a ustawy o systemie
oświaty oraz rozporządzenie
MEN z dnia 27 maja 2009 r. w
Organizacja publicznego
sprawie rodzajów innych form
punktu lub zespołu
wychowania przedszkolnego,
przedszkolnego
warunków tworzenia i
organizowania tych form oraz
sposobu ich działania (Dz. U.
Nr 83 poz. 693)
Zatwierdzanie arkusza
organizacji przez organ
prowadzący
art. 31 ust. 6a ustawy o
systemie oświaty
Uchylony
art. 31 ust. 6a ustawy o
systemie oświaty
Uchylony na rzecz prawa
nauczyciela do wyboru
podręcznika spośród
dopuszczonych do użytku
szkolnego
Uchylone kompetencje rady
pedagogicznej na rzecz
zadania dyrektora o
dopuszczaniu
zaproponowanego przez
nauczyciela programu
nauczania do użytku
szkolnego, po zasięgnięciu
opinii rady pedagogicznej
Dopisać:
realizowanie zajęć
opiekuńczych i
wychowawczych
uwzględniających potrzeby i
zainteresowania uczniów
art. 22a ust. 1 ustawy o
systemie oświaty
art. 22a ust. 2b ustawy o
systemie oświaty
art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a i b
Karty Nauczyciela
Jest w statucie
Zakres zadań nauczyciela
Zwalnianie uczniów z
drugiego obowiązkowego
języka
Realizacja obowiązku
przygotowania
przedszkolnego, obowiązku
szkolnego, obowiązku
nauki poza szkołą
Nie było
Zadania: zespołu
nauczycielskiego, zespołu
przedmiotowego, zespołu
problemowo-zadaniowego
Było: ustalanie zestawu
programów nauczania dla
danego oddziału bądź jego
modyfikacja
Jaka zmiana?
Dopisać:
przeprowadzanie diagnozy
przedszkolnej w roku
poprzedzającym naukę w
klasie pierwszej szkoły
podstawowej
Dopisać:
zwalnianie ucznia z
autyzmem oraz z
niepełnosprawnościami
sprzężonymi
Wpisanie do zadań
dyrektora szkoły wyrażanie
zgody na realizację
obowiązku szkolnego lub
obowiązku przygotowania
przedszkolnego poza szkołą
W kompetencjach rady
pedagogicznej:
 zgoda na uruchomienie
oddziału
międzynarodowego,
 cofnięcie zgody na
uruchomienie oddziału
międzynarodowego
Opiniowanie programu z
zakresu kształcenia ogólnego
przed dopuszczeniem do
użytku w szkole
Podstawa prawna
podstawa programowa
§ 5 pkt 10 lit. d
rozporządzenia MEN z dnia
27 maja 2009 r. w sprawie
rodzajów innych form
wychowania przedszkolnego,
warunków tworzenia i
organizowania tych form oraz
sposobu ich działania (Dz. U.
Nr 83 poz. 693)
§ 10 rozporządzenia
zmieniającego w sprawie
oceniania
art. 16 ust. 8 ustawy o
systemie oświaty
art. 7a ust. 6 pkt 1 ustawy o
systemie oświaty
art. 7c ust. 1 pkt 3 ustawy o
systemie oświaty
§ 4 ust. 2 i 3, § 5 ust. 3
rozporządzenia MEN z dnia 8
czerwca 2009 r. w sprawie
dopuszczania do użytku w
szkole programów
wychowania przedszkolnego i
programów nauczania oraz
dopuszczania do użytku
szkolnego podręczników (Dz.
U. Nr 89 poz. 730).
Jest w statucie
Cele i zadania centrum
kształcenia ustawicznego,
centrum kształcenia
praktycznego, ośrodka
dokształcenia i
doskonalenia zawodowego
Opiniowanie
przedstawionych przez
dyrektora propozycji
wskazujących formy
realizacji czwartej godziny
wychowania fizycznego w
klasach IV-VI szkoły
podstawowej i gimnazjum
Zadania dyrektora
Jaka zmiana?
Zmiana celów i zadań
wynikających z treści
nowego rozporządzenia
Opiniowanie
przedstawionych przez
dyrektora propozycji
realizacji dwóch godzin
obowiązkowych zajęć
wychowania fizycznego w
klasach IV-VI szkoły
podstawowej, gimnazjum i
szkoły ponadgimnazjalnej
przez radę pedagogiczną i
radę szkoły lub rodziców
Dopisać:
przedstawianie do dnia 31
sierpnia każdego roku radzie
pedagogicznej wyników i
wniosków ze sprawowanego
nadzoru pedagogicznego.
Podstawa prawna
§ 9 – § 11, § 13 – § 14, § 16 – §
17 rozporządzenie MEN z
dnia 15 czerwca 2009 r. w
sprawie publicznych
placówek kształcenia
ustawicznego, publicznych
placówek kształcenia
praktycznego oraz
publicznych ośrodków
dokształcania i doskonalenia
zawodowego (Dz. U. Nr 99
poz. 828)
§ 3 ust. 1 rozporządzenia
MEN z dnia z dnia 10 sierpnia
2009 r. w sprawie
dopuszczalnych form
realizacji dwóch godzin
obowiązkowych zajęć
wychowania fizycznego (Dz.
U. Nr 136 poz. 1116)
§ 22 rozporządzenia MEN z
dnia 27 października 2009 r. w
sprawie nadzoru
pedagogicznego (Dz. U. Nr
168 poz. 1324)
Ponadto w zależności o treści zapisów statutowych można wprowadzać inne
zmiany wynikające z ustaw lub rozporządzeń. Przykładem takiej zmiany może być
statut publicznego przedszkola, w którym określono obszary pracy przedszkola
(najczęściej w statutach wymieniano kilka obszarów). Obecnie podstawa
programowa wychowania przedszkolnego określona Rozporządzeniem Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej
wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach
szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4 poz. 17) wymienia 15 obszarów pracy przedszkola. Chcąc
znowelizować taki statut, który uwzględnia obszary pracy przedszkola, rada
przedszkola czy też rada pedagogiczna (jeżeli w przedszkolu nie działa rada
przedszkola), powinna wprowadzić stosowne zmiany do statutu.
Poniżej podany jest przykład zmian dotyczących: obszarów działalności
edukacyjnej przedszkola, kompetencji rady pedagogicznej (uchylenie zapisu o
uchwalaniu zestawu programów), opiniowania arkusza organizacji przedszkola
(uchylenie zapisu o opiniowaniu arkusza przez kuratora oświaty) oraz zakresu
zadań nauczyciela (diagnoza przedszkolna w roku poprzedzającym naukę w klasie
pierwszej szkoły podstawowej).
Przykład 1.
Uchwała
Rady Pedagogicznej
Przedszkola w Pieskowej Skale
z dnia 31 sierpnia 2009 r.
w sprawie zmian w statucie przedszkola
Działając na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz § 12 ust. 5 statutu
przedszkola2 uchwala się co następuje:
§1
W statucie przedszkola wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 6 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Przedszkole realizuje zadania w ramach obszarów działalności edukacyjnej
przedszkola, którymi to obszarami są:
1) kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z
dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach
zadaniowych;
2) kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i
kulturalnych;
3) wdrażanie dzieci do utrzymywaniu ładu i porządku;
4) wspomaganie rozwoju mowy dzieci;
5) wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w
poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia;
6) wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci;
7) wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych;
8) wychowanie przez sztukę - dziecko widzem i aktorem;
9) wychowanie przez sztukę - muzyka i śpiew, pląsy i taniec;
10) wychowanie przez sztukę - różne formy plastyczne;
11) wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne,
budzenie zainteresowań technicznych;
12) pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w
unikaniu zagrożeń;
13) wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt;
14) wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją
matematyczną;
15) kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania. Wychowanie rodzinne,
obywatelskie i patriotyczne.”;
2) w § 12 ust. 2 uchyla się pkt 5;
Zapis cytujący odpowiednie paragrafy statutu przytoczymy wówczas, gdy przepisy statutu
uwzględniają to zadanie. Z kolei cytowany art. 52 ust. 2 ustawy o systemie oświaty stosujemy wtedy,
gdy w szkole, placówce lub zespole nie została powołana rada szkoły lub placówki.
2
3) w § 18 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Arkusz organizacji przedszkola zatwierdza Wójt Gminy […].”;
4) w § 20 ust. 3 pkt 15 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 16 w
brzmieniu:
„16) przeprowadzanie diagnozy przedszkolnej w roku poprzedzającym naukę w
klasie pierwszej szkoły podstawowej.”.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2009 r.
Przewodniczący
Rady Pedagogicznej
Anna Biernat
Przykład 2.
Przedstawiona poniżej propozycja dotyczy szkoły, w której będą
nowelizowane przepisy dotyczące zadań dyrektora szkoły (dotyczące nadzoru
pedagogicznego), kompetencji rady pedagogicznej (uchylenie przepisów
dotyczących ustalania szkolnego zestawu podręczników, zmiana kompetencji w
zakresie programów nauczania oraz opiniowania realizacji dwóch godzin
obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego), zakresu zadań nauczycieli
(dopisanie zadania dotyczącego realizacji zadań wynikających z art. 42 ust. 2 pkt 2
lit. a i b Karty Nauczyciela) oraz opiniowania arkusza organizacji szkoły (uchylenie
zapisu, które odrębnie mówił o opiniowaniu arkusza przez Małopolskiego Kuratora
Oświaty; w przykładzie 1 pokazano zmianę zapisu, który zatwierdzanie i
opiniowanie arkusza określał w jednym ustępie).
Uchwała Nr 3/09/10
Rady Pedagogicznej
Gimnazjum Nr 10 w im. J. Słowackiego w Krzeszowicach
z dnia 31 sierpnia 2009 r.
w sprawie zmian w statucie gimnazjum
Działając na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) uchwala się co następuje:
§1
W statucie gimnazjum wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 10 ust. 3 pkt 7 otrzymuje brzmienie:
„7) przedstawianie do dnia 31 sierpnia każdego roku radzie pedagogicznej
wyników i wniosków ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego;”;
2) w § 13:
a) w ust. 2 uchyla się pkt 5 i 6,
b) w ust. 3 pkt 8 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 9 i 10 w
brzmieniu:
„9) zaopiniowanie proponowanego przez nauczyciela programu
nauczania,
10) opiniowanie przedstawionych przez dyrektora propozycji realizacji
dwóch godzin obowiązkowych z wychowania fizycznego.”;
3) w § 25 uchyla się ust. 5;
4) w § 36 pkt 11 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 12 w brzmieniu:
„12)
realizowanie
zajęć
opiekuńczych
i
wychowawczych
uwzględniających potrzeby i zainteresowania uczniów.”.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§3
Realizację uchwały powierza się Dyrektorowi Gimnazjum.
Przewodniczący
Rady Pedagogicznej
Dyrektor Gimnazjum
Adam Kowalski
Janusz Szklarczyk
Download